PRÍL.1 ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA

PRÍL.1
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA
A. Evidencia uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 a evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 obsahuje tieto osobné údaje:

a) identifikačné údaje, a to

1. meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko,
2. adresa trvalého pobytu,
3. adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte Európskej únie,
4. adresa obvyklého pobytu,
5. rodné číslo,
6. dátum a miesto narodenia,
7. dátum úmrtia,
8. pohlavie,
9. číslo občianskeho preukazu,
10. štátne občianstvo,
11. národnosť,
12. materinský jazyk,
13. rodinný stav,
14. kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),
15. bankové spojenie a údaj o tom, že uchádzač o zamestnanie je majiteľom alebo disponentom bankového účtu,
16. zdravotná poisťovňa,
b) údaje o kvalifikácii, odborných zručnostiach, a to

1. dosiahnutý stupeň vzdelania, názov školy alebo škôl, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor, dátum začatia a dátum skončenia štúdia, spôsob skončenia štúdia,
2. jazykové znalosti,
3. vodičské oprávnenie,
4. platné osvedčenia, ďalšia odborná príprava,
5. znalosti a zručnosti,
c) údaje o druhu doteraz vykonávanej práce, a to

1. názov zamestnávateľa,
2. vykonávané zamestnanie,
3. dátum začatia a dátum skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
4. dôvod a spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
5. výška príjmu,
6. miesto výkonu práce (štát),
d) údaje o zdravotnom stave oznámené dobrovoľne, a to

1. druh postihnutia,
2. úroveň zdravotného postihnutia,
3. miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť,
4. zdravotné obmedzenie,
5. obdobie trvania zdravotného obmedzenia, zdravotného postihnutia,
e) údaje o osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, a to

1. meno, priezvisko, rodné číslo, zdravotné obmedzenie nezaopatreného dieťaťa,
2. údaje o manželke alebo manželovi – meno, priezvisko, adresa pobytu, miesto výkonu zamestnania, zmennosť zamestnania,
f) informácie o dávke v nezamestnanosti, a to

1. vznik nároku na dávku v nezamestnanosti,
2. dátum začatia a dátum skončenia poberania dávky v nezamestnanosti,
3. výška dávky v nezamestnanosti,
4. údaj o výkone zamestnania v inom členskom štáte Európskej únie v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
5. údaj o priznaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku v inom členskom štáte Európskej únie,
6. údaj o podaní žiadosti o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok v inom členskom štáte Európskej únie,
7. údaj o splnení podmienky nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok,
8. údaj o poberaní pomoci v hmotnej núdzi,
9. adresa na výplatu dávky v nezamestnanosti,
g) údaje o pomoci v hmotnej núdzi, a to

1. dátum podania žiadosti,
2. dátum vzniku a zániku nároku na pomoc v hmotnej núdzi,
3. dátum začatia a dátum skončenia poberania aktivačného príspevku,
h) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracovania a sú nevyhnutné na účel posúdenia vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
B. Evidencia voľných pracovných miest podľa § 40 obsahuje tieto údaje:

a) názov zamestnania,
b) dátum možného nástupu na voľné pracovné miesto,
c) miesto výkonu práce,
d) forma pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
e) zmennosť, úväzok,
f) pracovný čas,
g) sezónnosť,
h) predpokladané mzdové ohodnotenie,
i) forma mzdy,
j) kvalifikačné predpoklady (dosiahnutý stupeň vzdelania, absolvovaný študijný odbor alebo učebný odbor) a požadovaná prax,
k) požadované vedomosti a zručnosti.
C. Evidencia zamestnávateľov podľa § 41 a zoznam chránených dielní a chránených pracovísk podľa § 55 obsahuje tieto údaje:

a) názov a právna forma,
b) identifikačné číslo alebo iný identifikátor,
c) sídlo právnickej osoby alebo trvalý pobyt fyzickej osoby,
d) daňové identifikačné číslo,
e) prevažujúca činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
f) počet zamestnancov, z toho počet občanov so zdravotným postihnutím,
g) dátum založenia, dátum zrušenia,
h) druh vlastníctva,
i) typ zriaďovateľa (v prípade chránenej dielne alebo chráneného pracoviska),
j) oblasti podnikania,
k) bankové spojenie.
D. Evidencia zamestnávania občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov podľa § 41a obsahuje tieto údaje:
a) osobné údaje občanov členských štátov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov, a to
1. identifikátor,
2. meno, priezvisko a titul,
3. číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,
4. adresa v štáte trvalého pobytu a adresa na doručovanie písomností,
5. dátum narodenia,
6. pohlavie,
7. národnosť,
8. štátne občianstvo,
9. rodinný stav,
10. kontaktné údaje,
11. bankové spojenie,
12. dosiahnutý stupeň vzdelania,
13. výška mesačnej mzdy,
14. typ a účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky, ak bol udelený,
15. adresa pobytu na území Slovenskej republiky,

b) údaje o zamestnávateľovi, užívateľskom zamestnávateľovi, informujúcej organizácii, mieste a druhu vykonávanej práce, a to
1. názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa,
2. druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
3. miesto výkonu práce,
4. druh vykonávanej práce,
5. vykonávané zamestnanie,
6. obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať,
7. obdobie, počas ktorého zamestnanie skutočne trvalo,
8. kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail).

E. Sociálna poisťovňa poskytuje podľa § 67 ods. 6 ústrediu

a) údaje o poberateľoch dávky v nezamestnanosti za príslušný vykazovaný mesiac, a to

1. identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,
2. meno a priezvisko,
3. začiatok a skončenie poberania dávky v nezamestnanosti,
4. výška dávky v nezamestnanosti,
b) údaje k osvedčeniu skutočností rozhodujúcich pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to

1. názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,
2. typ poistenia fyzickej osoby,
3. dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
c) údaje ku kontrole oznamovacej povinnosti výkonu zárobkovej činnosti a opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzača o zamestnanie, a to

1. identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,
2. meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,
3. názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,
4. dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
d) údaje ku kontrole opodstatnenosti zotrvania v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a to

1. identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,
2. meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,
3. názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,
4. dátum začatia a skončenia evidencie uchádzača o zamestnanie v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
5. suma vymeriavacieho základu zamestnanca za predchádzajúci kalendárny mesiac,
e) údaje k prevereniu opodstatnenosti zotrvávania v evidencii uchádzačov o zamestnanie vzhľadom na vek, a to

1. identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia uchádzača o zamestnanie,
2. meno a priezvisko uchádzača o zamestnanie,
3. typ dôchodku a dátum priznania alebo zmeny dôchodku uchádzača o zamestnanie,
4. percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávania zárobkovej činnosti (len pri invalidnom dôchodku) uchádzača o zamestnanie,
f) údaje na účely zistenia splnenia podmienok na poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, a to

1. meno a priezvisko zamestnanca,
2. identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca,
3. dátum začatia a skončenia evidencie zamestnanca v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
4. názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,
5. suma vymeriavacieho základu zamestnanca.
F. Ústav informácií a prognóz školstva poskytuje podľa § 67 ods. 8 ústrediu tieto osobné údaje o absolventoch stredných škôl a vysokých škôl:

a) rodné číslo žiaka alebo študenta,
b) dátum narodenia žiaka alebo študenta,
c) meno a priezvisko žiaka alebo študenta,
d) miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiaka alebo študenta,
e) názov školy alebo školského zariadenia žiaka alebo študenta,
f) dátum začatia a skončenia štúdia žiaka alebo študenta,
g) typ skončenia štúdia žiaka alebo študenta,
h) forma štúdia žiaka alebo študenta,
i) ukončené, dosiahnuté vzdelanie absolventa,
j) dosiahnutý stupeň vzdelania absolventa,
k) kód ISCED dosiahnutého stupňa vzdelania absolventa,
l) študijný odbor absolventa,
m) druh štúdia absolventa.
G. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytuje podľa § 67 ods. 9 ústrediu tieto osobné údaje z centrálneho registra poistencov:

a) číslo pobočky zdravotnej poisťovne,
b) identifikátor poistenca
c) rodné číslo poistenca,
d) meno, priezvisko a rodné priezvisko poistenca,
e) dátum narodenia poistenca,
f) miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu poistenca.
H. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje podľa § 67 ods. 10 ústrediu tieto osobné údaje zo živnostenského registra:

a) obchodné meno fyzickej osoby,
b) identifikačné číslo fyzickej osoby,
c) bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska fyzickej osoby,
d) deň zápisu fyzickej osoby do živnostenského registra,
e) predmet činnosti fyzickej osoby.
I. Evidencia fyzických osôb, ktorým sprostredkovateľ sprostredkoval zamestnanie za úhradu, podľa § 28 písm. a) obsahuje tieto údaje:

a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
c) pohlavie,
d) adresa trvalého pobytu,
e) adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
f) názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,
g) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
h) druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
i) názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,
j) názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu v zahraničí,
k) dátum sprostredkovania zamestnania,
l) obdobie, počas ktorého by sa malo sprostredkované zamestnanie vykonávať,
m) dátum skutočného nástupu do sprostredkovaného zamestnania a dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania.
J. Evidencia dočasných agentúrnych zamestnancov podľa § 31 ods. 1 písm. f) obsahuje tieto údaje:

a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
c) pohlavie,
d) adresa trvalého pobytu,
e) adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
f) názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,
g) obdobie trvania pracovného pomeru s agentúrou dočasného zamestnávania,
h) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a druh ekonomickej činnosti užívateľského zamestnávateľa,
i) názov a kód vykonávaného zamestnania počas dočasného pridelenia podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,
j) obdobie trvania dočasného pridelenia agentúrneho zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi,
k) dátum predčasného ukončenia dočasného pridelenia.
K. Evidencia občanov so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných občanov a zamestnávateľov, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytuje služby, podľa § 58 ods. 13 písm. c) obsahuje tieto údaje:

a) osobné údaje občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov, a to:

1. meno a priezvisko,
2. rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
3. pohlavie,
4. adresa trvalého pobytu,
5. adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
6. názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,
7. informácia, či ide o občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 bez špecifikácie zdravotného postihnutia,
8. druh a počet poskytnutých služieb za určené obdobie,
9. názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie,
10. druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
11. názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,
12. názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie v zahraničí,
13. dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania,
b) údaje o zamestnávateľovi, a to:

1. názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti,
2. druh a počet poskytnutých služieb za určené obdobie.
L. Evidencia zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, podľa § 63 ods. 1 písm. c) obsahuje tieto údaje:

a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
c) percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
d) dátum uznania za invalidného,
e) dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
f) názov a kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní.