Príl.2 ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ŽIADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, A DOKLADOV, KTORÉ UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE PREDKLADÁ NA ÚČELY SPROSTREDKOVANIA ZAMESTNANIA

PRÍL.2
ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ŽIADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, A DOKLADOV, KTORÉ UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE PREDKLADÁ NA ÚČELY SPROSTREDKOVANIA ZAMESTNANIA
A. Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady:

a) kópia potvrdenia o zamestnaní 65) alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,
b) kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
c) čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, 13)
d) kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2,
e) potvrdenie o ukončení školy,
f) čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,
g) doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
h) potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
i) zrušené od 1.1.2022.
B. Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

a) rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu, 14) ak občan uvedený doklad má vydaný,
b) rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu, 14)
c) právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
d) kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
e) kópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

13) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

14) § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z.
Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

65) § 75 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.