§ 72m Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010

§ 72m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1) Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané ústredím do 31. mája 2010 stráca platnosť 31. decembra 2010.
(2) Pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa a zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa do 31. decembra 2010 postupuje podľa právneho predpisu účinného do 31. mája 2010.