§ 72k-72m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2010
§ 72k
(1) Príspevok podľa § 50i sa poskytuje najdlhšie do 31. decembra 2011.
(2) V konaní začatom pred 1. marcom 2010, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 28. februára 2010.

§ 72l
(1) Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 sa do 31. decembra 2010 môže opakovane vykonávať bez obmedzenia počtu jej opakovaných vykonávaní.
(2) Uchádzač o zamestnanie podľa § 52 ods. 1, ktorý do 28. februára 2010 vykonával aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 vrátane jej opakovaného vykonávania, môže byť do 31. decembra 2010 opätovne zaradený na jej vykonávanie bez obmedzenia počtu jej opakovaných vykonávaní.
(3) Aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa odsekov 1 a 2 možno opakovane vykonávať v rozsahu najviac šiestich kalendárnych mesiacov.
(4) Pri opakovanom vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa odsekov 1 a 2 sa príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec poskytuje na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec, mesačne najviac vo výške 4% a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec, mesačne najviac vo výške 3% z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec.

§ 72m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1) Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané ústredím do 31. mája 2010 stráca platnosť 31. decembra 2010.
(2) Pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa a zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa do 31. decembra 2010 postupuje podľa právneho predpisu účinného do 31. mája 2010.