§ 72av Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

§ 72av
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1) Konanie o uloženie pokuty za nelegálne zamestnávanie a konanie o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu začaté ústredím alebo úradom pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, dokončí ústredie alebo úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.
(2) Pokutu za nelegálne zamestnávanie na základe výsledkov kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania začatej pred 1. januárom 2023 uloží ústredie alebo úrad podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.
(3) Na účely odsekov 1 a 2 sa porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania posudzuje podľa osobitného predpisu68) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(4) V konaní pred správnym súdom vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty za nelegálne zamestnávanie alebo vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu začatom pred 1. januárom 2023 zostáva ústredie účastníkom konania. Ak súd v konaní podľa prvej vety zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, v novom konaní rozhodne

a) v prvom stupni inšpektorát práce miestne príslušný podľa sídla úradu, ktorý v pôvodnom konaní rozhodoval v prvom stupni,
b) v druhom stupni Národný inšpektorát práce.

68) § 2a ods. 2 zákona č. 82/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.