§ 72aw Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

§ 72aw
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1) Pri plnení povinností podľa § 28 písm. b), § 31 ods. 1 písm. g), § 58 ods. 13 písm. d) a § 63 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2023 za rok 2022 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(2) Sektorová rada zriadená podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022 je sektorová rada podľa tohto zákona.
(3) Pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi podľa § 43 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2022 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2023 sa postupuje podľa § 43 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(4) Pri poskytovaní príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa § 46 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2022 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2023 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(5) Pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 10 v znení účinnom do 31. decembra 2022 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2023 sa postupuje podľa § 46 ods. 10 a 11 v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(6) Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku podľa § 49, § 50, § 50j, § 51, § 51a, § 52, § 52a, § 53c, § 53e, § 53f, § 53g, § 56 a 57 v znení účinnom do 31. decembra 2022, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2023, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(7) Na účely poskytovania príspevkov podľa § 49, § 50, § 56 a 57 v roku 2023 sa za podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku za rok 2022 považuje miera evidovanej nezamestnanosti za rok 2022.
(8) Konanie začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.
(9) Ustanovenie § 72au ods. 2 sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.