§ 53e Zrušený od 1.1.2023

§ 53e
Zrušený od 1.1.2023

35ba) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 221/2019 Z.z.
35c) § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z.

63) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.