§ 53d Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta

§ 53d
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
(1) Za aktívne opatrenie na trhu práce sa považuje aj investičná pomoc na podporu počiatočnej investície formou príspevku na vytvorené nové pracovné miesta 46) (ďalej len „príspevok“), na ktorú bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu. 28b)
(2) Príspevkom na vytvorené nové pracovné miesta sú za podmienok ustanovených osobitným predpisom59aba) podporované oprávnené mzdové náklady, ktorých vynaloženie zamestnávateľ preukáže pri podaní ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru.59abb)
(3) Príspevok poskytuje ministerstvo prostredníctvom ústredia na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorené nové pracovného miesta uzatvorenej so zamestnávateľom.59ac)
(4) Zmluva podľa odseku 3 obsahuje

a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) číslo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c) názov investičného zámeru,
d) počet pracovných miest, ktoré je zamestnávateľ povinný vytvoriť,
e) dátum, do ktorého budú nové pracovné miesta vytvorené,
f) záväzok zamestnávateľa udržať vytvorené nové pracovné miesto najmenej po dobu podľa osobitného predpisu,28b)
g) maximálnu dĺžku doby preobsadenia vytvoreného nového pracovného miesta pri zohľadnení charakteru vytváraných pozícií,
h) schválenú maximálnu výšku príspevku,
i) schválenú výšku oprávnených mzdových nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených mzdových nákladov investičného zámeru,
j) obdobie, za ktoré sa príspevok na vytvorené pracovné miesta poskytuje,
k) termín a spôsob poskytnutia príspevku,
l) spôsob a termín zúčtovania príspevku,
m) spôsob kontroly plnenia povinností zamestnávateľa a podmienok poskytnutia investičnej pomoci,
n) záväzok zamestnávateľa vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť, ak sa nepoužil na dohodnutý účel alebo ak mu bol poskytnutý neopodstatnene alebo vo vyššej sume, ako mu patril, a lehotu a podmienky jeho vrátenia,
o) podmienky vypovedania zmluvy,
p) sankcie,
q) iné dojednania.
(5) Zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok, nemôže byť poskytnutý ďalší príspevok z prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce po dobu účinnosti zmluvy uzatvorenej s ústredím na ten istý účel, na ktorý bol poskytnutý tento príspevok.

28b) Zákon č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

46) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú.v. EÚ L 187, 26.6.2014).

59aba) Zákon č. 57/2018 Z.z.

59abb) § 22 ods. 17 písm. a) zákona č. 57/2018 Z.z.

59ac) § 12 zákona č. 57/2018 Z.z.