§ 12 Pôsobnosť ústredia

§ 12
Pôsobnosť ústredia
Do pôsobnosti ústredia patrí

a) riadiť, kontrolovať a koordinovať činnosť úradov v oblasti služieb zamestnanosti,
b) vypracúvať návrh priorít služieb zamestnanosti na príslušný rok a predkladať ho na schválenie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
c) určovať minimálny rozsah služieb zamestnanosti, ktoré poskytuje úrad,
d) vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financované z Európskeho sociálneho fondu,
e) metodicky usmerňovať úrady pri realizácii projektov na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financovaných z Európskeho sociálneho fondu,
f) schvaľovať celoštátne programy vzdelávania a prípravy pre trh práce po prerokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
g) poskytovať príspevok podľa § 53d a schvaľovať alebo realizovať projekty a programy financované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov alebo realizovať projekty a programy financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu podľa § 54,
h) vypracúvať a predkladať ministerstvu na schválenie návrh zásad použitia finančných prostriedkov na uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce, na ktoré nie je právny nárok, a kontrolovať ich dodržiavanie,
i) zabezpečovať činnosti podľa § 65b,
j) zriaďovať zariadenia na plnenie úloh podľa tohto zákona a zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania,
k) zabezpečovať činnosť odborného konzília posudkových lekárov a vydávať posudok odborného konzília posudkových lekárov,
l) vydať, zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo vydať duplikát povolenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe na
1. činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29 ods. 4 alebo § 31 ods. 2,
2. činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58 ods. 7 alebo ods. 16,
3. zrušený od 1.1.2021,
m) plniť povinnosti podľa osobitného predpisu, 17)
n) vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie a informovať o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch Európskej únie, vykonávať činnosti, ktoré súvisia s nahlasovaním voľných pracovných miest, ktoré by mohli byť obsadené štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, riadiť a usmerňovať činnosť úradov v tejto oblasti,
o) vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, 18) štátnym príslušníkom tretej krajiny,
p) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona okrem § 53e, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu; 18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o nelegálne zamestnávaného štátneho príslušníka tretej krajiny, aj útvaru Policajného zboru,
r) vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu, 18aa)
s) vytvárať a aktualizovať národnú sústavu povolaní a plniť ďalšie úlohy na úseku jej tvorby a uplatňovania,
t) vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad,
u) vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce za uplynulý kalendárny rok a predkladať ministerstvu správu o tomto vyhodnotení do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka,
v) zverejňovať na svojom webovom sídle
1. register agentúr dočasného zamestnávania,
2. zoznam chránených dielní a chránených pracovísk,
3. register agentúr podporovaného zamestnávania,
4. vzor žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, vzor žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie a informácie o postupoch pri ich vybavovaní,
w) zverejňovať najmenej raz za mesiac štatistické informácie o stave, vývoji a štruktúre nezamestnanosti a o stave, vývoji a štruktúre uplatňovaných aktívnych opatrení na trhu práce a predkladať ministerstvu výsledky týchto štatistických zisťovaní,
x) spolupracovať so Sociálnou poisťovňou pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky,
y) vyžadovať od Sociálnej poisťovne raz za mesiac informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti,
z) viesť centrálnu evidenciu
1. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,
2. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
3. vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých povolení na zamestnanie,
4. údajov uvedených v § 23b ods. 3, 4 a 6 až 8,
5. pokút za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11,
aa) zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky,
ab) zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti,
ac) vypracúvať analýzy a prognózy vývoja na trhu práce a zverejňovať ich na svojom webovom sídle,
ad) prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu, 18a)
ae) rozhodovať o uložení pokuty,
af) rozhodovať o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu, 18b)
ag) uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a,
ah) vydávať preukaz kontrolóra, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1a písm. A,
ai) identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5%, a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku,
aj) rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) a o zrušení tohto členstva alebo partnerstva.18ba)

17) § 233 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18) § 37 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.
18a) Zákon č. 82/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
18aa) Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18b) § 7a ods. 1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z.z. v znení zákona č. 223/2011 Z.z.
18ba) Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú.v. EÚ L 107, 22.4.2016).