§ 11-18 TRETIA ČASŤ SLUŽBY ZAMESTNANOSTI

TRETIA ČASŤ
SLUŽBY ZAMESTNANOSTI
§ 11
(1) Služby zamestnanosti na účely tohto zákona je systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri

a) hľadaní zamestnania,
b) zmene zamestnania,
c) obsadzovaní voľných pracovných miest a
d) uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8.
(2) Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú

a) ústredie a úrad,
b) právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva podľa § 10,
c) právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
d) agentúra dočasného zamestnávania a
e) agentúra podporovaného zamestnávania.
(3) Nástroje podpory a pomoci sú nástroje poskytované podľa § 32 až 60 a § 65b.

§ 12
Pôsobnosť ústredia
Do pôsobnosti ústredia patrí

a) riadiť, kontrolovať a koordinovať činnosť úradov v oblasti služieb zamestnanosti,
b) vypracúvať návrh priorít služieb zamestnanosti na príslušný rok a predkladať ho na schválenie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
c) určovať minimálny rozsah služieb zamestnanosti, ktoré poskytuje úrad,
d) vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financované z Európskeho sociálneho fondu,
e) metodicky usmerňovať úrady pri realizácii projektov na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financovaných z Európskeho sociálneho fondu,
f) schvaľovať celoštátne programy vzdelávania a prípravy pre trh práce po prerokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) a Alianciou sektorových rád,
g) poskytovať príspevok podľa § 53d a schvaľovať alebo realizovať projekty a programy financované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov alebo realizovať projekty a programy financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu podľa § 54,
h) vypracúvať a predkladať ministerstvu na schválenie návrh zásad použitia finančných prostriedkov na uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce, na ktoré nie je právny nárok, a kontrolovať ich dodržiavanie,
i) zabezpečovať činnosti podľa § 65b,
j) zriaďovať zariadenia na plnenie úloh podľa tohto zákona a zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania,
k) zabezpečovať činnosť odborného konzília posudkových lekárov a vydávať posudok odborného konzília posudkových lekárov,
l) vydať, zmeniť, pozastaviť a zrušiť

1. povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
2. povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,
m) plniť povinnosti podľa osobitného predpisu, 17)
n) vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie a informovať o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch Európskej únie, vykonávať činnosti, ktoré súvisia s nahlasovaním voľných pracovných miest, ktoré by mohli byť obsadené štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, riadiť a usmerňovať činnosť úradov v tejto oblasti,
o) vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, 18) štátnym príslušníkom tretej krajiny,
p) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe,
r) vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu, 18aa)
s) uplatňovať Národnú sústavu povolaní pri výkone pôsobnosti podľa písmen b), d) a n),
t) vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad,
u) vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce za uplynulý kalendárny rok a predkladať ministerstvu správu o tomto vyhodnotení do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka,
v) zverejňovať na svojom webovom sídle
1. register agentúr dočasného zamestnávania,
2. zoznam chránených dielní a chránených pracovísk,
3. register agentúr podporovaného zamestnávania,
4. vzor žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, vzor žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie a informácie o postupoch pri ich vybavovaní,
w) zverejňovať najmenej raz za mesiac štatistické informácie o stave, vývoji a štruktúre nezamestnanosti a o stave, vývoji a štruktúre uplatňovaných aktívnych opatrení na trhu práce a predkladať ministerstvu výsledky týchto štatistických zisťovaní,
x) spolupracovať so Sociálnou poisťovňou pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky,
y) vyžadovať od Sociálnej poisťovne raz za mesiac informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti,
z) viesť centrálnu evidenciu
1. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,
2. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
3. vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých povolení na zamestnanie,
4. údajov uvedených v § 23b ods. 3, 4 a 6 až 8,
5. pokút za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11,
aa) zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky,
ab) zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti,
ac) rozhodovať o uložení pokuty,
ad) uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a,
ae) identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v krajoch za kalendárny štvrťrok a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku,
af) rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) a o zrušení tohto členstva alebo partnerstva.18ba)

§ 12a
Ústredie je členom Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES).18bb)

§ 13
Pôsobnosť úradu
(1) Do pôsobnosti úradu patrí

a) sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie,
b) viesť evidenciu

1. uchádzačov o zamestnanie,
2. záujemcov o zamestnanie,
3. voľných pracovných miest,
4. zamestnávateľov vo svojom územnom obvode,
c) poskytovať informačné a poradenské služby,
d) poskytovať odborné poradenské služby,
e) rozhodovať o

1. nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) až g), o) až s) a u) a ods. 2,
2. zrušení oznámenia o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa písmena g), ak sa zistili nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
3. povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65,
4. udelení alebo neudelení predchádzajúceho súhlasu 18c) zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím,
5. uložení pokuty,
f) zaraďovať občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a písomne mu oznamovať jeho zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
g) vyraďovať uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. h) až n), t), v) a w) a písomne mu oznamovať jeho vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
h) predkladať výboru pre otázky zamestnanosti vo svojom územnom obvode na posúdenie žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, schvaľovať na základe kladného posudku podľa § 18 poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zasielať žiadateľom, ktorým nebolo schválené poskytnutie príspevku, písomné oznámenie o neschválení príspevku vrátane odôvodnenia do 15 pracovných dní a zverejňovať informácie o schválených a neschválených príspevkoch podľa tohto zákona vrátane odôvodnenia na svojom webovom sídle,
i) kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,
j) prejednávať priestupky podľa 68b,
k) zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť v rozsahu tohto zákona,
l) riadiť činnosť pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode,
m) uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vo svojom územnom obvode a zabezpečovať činnosti podľa § 65b,
n) predkladať ústrediu návrhy na zriadenie zariadení na plnenie úloh podľa tohto zákona,
o) realizovať projekty a programy podľa § 44 a 54,
p) realizovať projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu,
r) spolupracovať s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov podľa § 10 ods. 2,
s) zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu, 20)
t) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe,
u) uplatňovať Národnú sústavu povolaní pri výkone pôsobnosti podľa písmena a),
v) vyžadovať od príslušných pobočiek Sociálnej poisťovne informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti za vykazovaný mesiac najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
w) spolupracovať s príslušnými pobočkami Sociálnej poisťovne pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky v nezamestnanosti,
x) oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 20a)
y) vypracúvať analýzy a prognózy o vývoji trhu práce vo svojom územnom obvode, zverejňovať ich na svojom webovom sídle a predkladať ich ústrediu,
z) vykonávať mesačné a štvrťročné štatistické zisťovania o nezamestnanosti vo svojom územnom obvode a výsledky tohto zisťovania predkladať ústrediu,
aa) prijímať žiadosti občanov o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie a predkladať ich ústrediu, vykonávať sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a občanom, poskytovať im informácie o možnostiach zamestnania v zahraničí a informácie o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch Európskej únie,
ab) poskytovať informácie občanom o možnostiach zamestnania v zahraničí,
ac) informovať uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu,
ad) poskytovať obci za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca údaje o uchádzačoch o zamestnanie podľa § 52 ods. 6,
ae) vydávať potvrdenie uchádzačom o zamestnanie o dĺžke trvania ich vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
af) sledovať využívanie pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, vyhodnocovať uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce vo svojom územnom obvode za uplynulý kalendárny rok a predkladať ústrediu správu o tomto vyhodnotení do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
ag) informovať najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac na účely výkonu trestu povinnej práce 20b) písomne okresný súd, v obvode ktorého má sídlo, o ponuke voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti podľa § 52 ods. 3, ktoré nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.
(2) Do pôsobnosti úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí okrem pôsobnosti podľa odseku 1

a) viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
b) priznať postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zrušiť, zmeniť, pozastaviť a zrušiť pozastavenie priznaného postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
c) zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam chránených dielní a chránených pracovísk vo svojom územnom obvode,
d) označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným postihnutím,
e) kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa a kontrolovať plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1.
(3) Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny patrí
a) oznamovať ústrediu voľné pracovné miesta, ktoré môžu byť obsadené štátnym príslušníkom tretej krajiny,
b) poskytovať informácie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny o možnostiach zamestnania vo svojom územnom obvode,
c) poskytovať ústrediu informácie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
d) vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udeliť, predĺžiť a odňať povolenie na zamestnanie,
e) viesť evidenciu 18b)

1. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,
2. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
3. vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých povolení na zamestnanie,
4. údajov uvedených v § 23b ods. 3 a 6 až 8,
f) oznamovať ústrediu údaje podľa písmena e) za vykazovaný kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

§ 14
Právo na prístup k zamestnaniu
(1) Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá zamestnanie, na služby podľa tohto zákona zamerané na pomoc a podporu uľahčenia jeho vstupu na trh práce vrátane pomoci a podpory vstupu a zotrvania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce najmenej počas obdobia šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(2) Občan má právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom. 20c) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(3) Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z práva na prístup k zamestnaniu musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého občana. Nikto nesmie byť v súvislosti s uplatňovaním práva na prístup k zamestnaniu prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného občana na úrad alebo na zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
(4) Občan má právo podať úradu sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených v odsekoch 1 až 3; úrad je povinný na sťažnosť občana bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.
(5) Úrad nesmie občana postihovať alebo znevýhodňovať preto, že občan uplatňuje svoje práva vyplývajúce z práva na prístup k zamestnaniu.
(6) Občan, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania práv podľa odsekov 1 až 5, môže sa domáhať podľa osobitného zákona právnej ochrany na súde. 20c)
(7) Občan má právo slobodne si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenskej republiky alebo si môže zabezpečiť zamestnanie v zahraničí.

§ 15
Vhodné zamestnanie
(1) Vhodné zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na niektorú z jeho kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce.
(2) Vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona je zamestnanie, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času.
(3) Vhodné zamestnanie si občan hľadá sám, za pomoci úradu alebo za pomoci právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 11 ods. 2 písm. b) až e).

§ 16
Výbor pre otázky zamestnanosti
(1) Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje úrad vo svojom územnom obvode výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“).
(2) Výbor má 11 členov, z toho troch zástupcov úradu, pričom jeden z nich je riaditeľ úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, dvoch zástupcov miest a obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu.
(3) Zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.
(4) Zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja.
(5) Zástupcov miest a obcí vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia miest a obcí.
(6) Zástupcov odborových organizácií na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie. 20d) Zástupcov zamestnávateľov na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie.
(7) Výbor je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
(8) Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.
(9) Spôsob rokovania výboru upravuje rokovací poriadok.
(10) Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

§ 17
Členstvo vo výbore
(1) Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.
(2) Výbor volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov, z ktorých jeden je zo zástupcov samosprávneho kraja alebo zo zástupcov miest a obcí, jeden zo zástupcov odborových organizácií alebo zo zástupcov zamestnávateľov a jeden zo zástupcov úradu. Zástupcovia samosprávneho kraja alebo zástupcovia miest a obcí, zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľov sa vo funkcii predsedu alebo podpredsedu striedajú po uplynutí jedného kalendárneho roka.
(3) Funkcie členov výboru sú nezlučiteľné; člen výboru môže vykonávať funkciu len v jednom výbore.
(4) Člen výboru má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie vo výbore podľa osobitného predpisu. 21) Za výkon funkcie vo výbore možno členovi výboru poskytnúť odmenu raz za rok. Výšku odmeny ustanoví ústredie vnútorným predpisom.
(5) Výkon funkcie vo výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.
(6) Člen výboru je pri výkone funkcie vo výbore nezastupiteľný.
(7) Členstvo vo výbore zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním člena,
c) písomným vzdaním sa členstva,
d) smrťou člena.
(8) Člena výboru odvolá na návrh výboru ten subjekt, ktorý ho navrhol za člena výboru,

a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom vo výbore,
c) ak sa bez vážneho dôvodu dvakrát po sebe nezúčastnil na rokovaní výboru,
d) na návrh orgánu, ktorý ho za člena navrhol.
(9) Člen výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme úradu nemožno oznamovať iným osobám.

§ 18
Pôsobnosť výboru
(1) Do pôsobnosti výboru patrí
a) schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu, analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. y),
b) posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
c) odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.

(2) Výbor pri výkone svojej pôsobnosti podľa odseku 1 písm. b) uplatňuje a dodržiava zásady použitia finančných prostriedkov na aktívne opatrenia na trhu práce, na ktoré nie je právny nárok, podľa § 12 písm. h).
(3) Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa odseku 1 písm. a) predkladá výboru úrad na základe

a) priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
b) priorít a úloh určených ústredím,
c) priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
d) požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.
(4) Výbor zriaďuje komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6.

17) § 233 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

18) § 37 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 495/2013 Z.z.

18aa) Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18ba) Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú.v. EÚ L 107, 22.4.2016).
18bb) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589.
18c) § 66 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 77 zákona č. 55/2017 Z.z.

20) § 73 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení zákona č. 210/2003 Z.z.
20a) § 233 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 82/2005 Z.z.

20b) Zákon č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce).
20c) Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
20d) Zákon č. 103/2007 Z.z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
21) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.