KAPITOLA X – CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY

KAPITOLA X
– CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
ODDIEL A – CHOROBY PAŽERÁKA
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Trakčný divertikul (podľa veľkosti          10


     a subjektívnych ťažkostí)


     


  2.   Pulzný divertikul               


     


     a) bez prekážky prijímania potravy, podľa       10


       veľkosti a ťažkostí


     b) s prekážkou pri prijímaní potravy        20 - 40


       (podľa vplyvu na celkový stav výživy,


       anémiu, pokles hmotnosti), ak nie je


       možná chirurgická liečba


     


  3.   Chronické zápaly pažeráka             20 - 30


     s gastroezofageálnym refluxom aanémiou


     


  4.   Funkčná alebo organická stenóza pažeráka    


     


     a) bez prekážky pri príjme potravy podľa       10


       veľkosti a subjektívnych ťažkostí


     b) s prekážkou pri prijímaní potravy (forma    20 - 40


       spracovania potravy, predĺžený čas jedla)


     c) s ťažkou poruchou stavu výživy         50 - 70


       a výkonnosti organizmu


     


  5.   Zhubný nádor pažeráka             


     


     a) po chirurgickom odstránení počas        70 - 80


       onkologickej liečby


     b) neliečiteľné formy                 90


     c) po stabilizácii zdravotného stavu        40 - 60


       (spravidla po dvoch rokoch)


     


  6.   Úplná náhrada pažeráka, s poruchou príjmu   


     potravy, so stratou na hmotnosti a znížením


     výkonnosti organizmu


     


     a) s funkčnou náhradou               40 - 50


     b) s nefunkčnou náhradou              75 - 80

ODDIEL B – CHOROBY ŽALÚDKA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri organických a funkčných ochoreniach
žalúdka a čriev sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa stupňa,
rozsahu, vplyvu na stav výživy, subjektívnych ťažkostí, orgánových porúch, podľa
nutnosti diétneho stravovania a ich vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu. Alergicky
podmienené choroby nespôsobujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Vredová choroba žalúdka a dvanástnika     


     


     a) sezónne opakované recidívy v posledných      5-10


       troch rokoch, klinicky dokázané (rtg.


       vyšetrením, fibroskopiou), stavy


       konzervatívne liečené, ťažkosti


       v pravidelných intervaloch


     b) často recidivujúce procesy, v medziobdobí    20 - 30


       s erozívnou gastritídou, konzervatívne


       liečené, zhojené s výraznou deformáciou


       a opakovanými dyspeptickými ťažkosťami


     c) operované formy pri trvalých funkčných     40 - 50


       poruchách a s postupným zhoršením


       zdravotného stavu, stavu výživy alebo


       s komplikáciami a zníženou výkonnosťou


       organizmu


     


  2.   Stavy po operáciách žalúdka (resekcia,     


     spojkové operácie, vagotómia)


     


     a) s dobrou funkciou                10 - 20


     b) s komplikáciami (napr. dumpingový        25 - 35


       syndróm)


     c) s ťažkou poruchou výživy a podstatným      40 - 50


       znížením výkonnosti organizmu


     


  3.   Zhubný nádor žalúdka              


     


     a) čiastočné odstránenie žalúdka v ranom       50


       štádiu (early cancer T1 NO MO)


     b) po resekcii žalúdka počas onkologickej     70 - 80


       liečby


     c) po stabilizácii zdravotného stavu        40 - 60


       (spravidla po dvoch rokoch)

ODDIEL C – CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Chronický zápal čriev, divertikulóza,     


      čiastočná resekcia čreva alebo iné črevné


      poruchy, bez klinických prejavov


      


      a) s trvalými symptómami (napr. hnačky,      20 - 25


       spazmy čriev niekoľkokrát denne,


       obmedzenie výkonnosti organizmu)


      b) so zníženým stavom výživy, pokles       30 - 60


       hmotnosti, poruchy črevnej pasáže,


       anémia, krvácanie


      


  2.   Ulcerózna kolitída, idiopatická        


      proktokolitída, Crohnova choroba


      


      a) pokojové štádium (žiadne alebo nepatrné    10 - 20


       zníženie výkonnosti organizmu, výživy,


       občasné hnačky, žiadne odchýlky


       v laboratórnych nálezoch)


      b) hemoragické, purulentné štádium        30 - 40


       (znížená výkonnosť organizmu, poruchy


       výživy, časté hnačky, poruchy črevnej


       pasáže, kolonoskopicky dokázaná mierna


       aktivita, patologický laboratórny nález,


       recidívy choroby)


      c) floridné štádium s komplikáciami (tvorba    60 - 70


       vredov a polypov, ťažká malnutrícia,


       fistula, perforácia, poruchy črevnej


       pasáže s podstatným znížením výkonnosti


       organizmu)


      


  3.   Črevná malabsorpcia (napr. celiakia,     


      sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou


      a pod.)


      


      a) bez podstatných klinických prejavov      10 - 20


       pri diéte a zavedenej terapii


      b) s obmedzením výkonnosti organizmu,       30 - 40


       poruchou výživy, pri nedostatočnej


       odpovedi na liečbu a diétny režim


      c) pokročilé formy rezistentné na liečbu,     50 - 60


       zlý stav výživy, znížená výkonnosť


       organizmu


      


  4.   Zhubný nádor čreva a konečníka        


      


      a) po odstránení lokalizovaných črevných     50 - 60


       nádorov, časti hrubého čreva alebo rekta


      b) s vytvorenou kolostómiou, počas        70 - 80


       onkologickej liečby


      c) po stabilizácii zdravotného stavu         50


       (spravidla po dvoch rokoch)


      d) s ukončenou liečbou s trvalou         50 - 70


       kolostómiou


      e) neliečiteľné formy                90


      


  5.   Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna  


      píšťala


      


      a) s trvalými príznakmi (hnačky, spazmy,     10 - 20


       občasné krvácanie alebo sekrécia


       z konečníka)


      b) s komplikáciami (opakované poruchy       30 - 50


       pasáže, stav po resekcii čreva, trvalá


       sekrécia z konečníka)


      c) s úplnou inkontinenciou zvierača        80 - 90


      


      Posudkové hľadisko:              


      Miera poklesu schopnosti zárobkovej


      činnosti sa určí podľa polohy a rozsahu


      operovanej časti čreva, vplyvu na zvierač


      a črevnú stenu, s prihliadnutím na celkový


      stav organizmu.


      


  6.   Fistula v okolí konečníka           


      


      a) s občasnou sekréciou               10


      b) vyvrátenie konečníka, umelý vývod       60 - 80


       konečníka, secernujúca sterkonálna


       znečisťujúca fistula


      


  7.   Zrasty pobrušnice               


      


      s poruchami pasáže                20 - 30

ODDIEL D – CHOROBY PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa rozsahu funkčného postihnutia, stavu výživy a nutnosti dodržiavať diétny
režim.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Choroby pečene                


      


      a) ľahkého stupňa                 10 - 20


      b) stredne ťažkého stupňa             30 - 40


      c) ťažkého stupňa                 60 - 70


      d) stavy so závažným portálnym          80 - 90


       hromadením krvi, pažerákové varixy,


       opakované krvácavé stavy, ascites,


       známky encefalopatie


      


  2.   Stavy po resekcii pečeňového laloka,       35 - 45


      bez poruchy funkcie


      


      Posudkové hľadisko:              


      Miera poklesu schopnosti zárobkovej


      činnosti sa určí po dosiahnutí


      stabilizácie zdravotného stavu.


      


  3.   Zhubný nádor pečene              


      


      a) počas onkologickej liečby           70 - 80


      b) neliečiteľné formy                90


      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50


       (spravidla po dvoch rokoch)


      


  4.   Transplantácia pečene               60 - 70


      


  5.   Choroby žlčníka a žlčových ciest           10


      (litiáza, chronické recidivujúce


      zápaly) s častejšími kolikami


      (raz za mesiac) a so zápalmi liečenými


      antibiotikami, s ťažkosťami


      v medzizáchvatovom období


      


  6.   Odstránenie žlčníka              


      


      s funkčnými poruchami                10


      (postcholecystektomický syndróm),


      pri pretrvávajúcich kolikách


      


  7.   Zhubný nádor žlčníka, žlčových ciest     


      alebo papily


      


      a) počas onkologickej liečby           70 - 80


      b) neliečiteľné formy                90


      c) po dosiahnutí stabilizácie           30 - 50


       zdravotného stavu (spravidla


       po dvoch rokoch)


      


  8.   Stavy po chirurgických výkonoch          10 - 20


      na papile a žlčových cestách


      (podľa funkčných porúch)


      


  9.   Chronické ochorenia podžalúdkovej žľazy    


      podľa účinku na celkový stav organizmu


      


      a) s hnačkami pri diétnych chybách         5-10


      b) s častejšími hnačkami, poruchami        20 - 25


       výživy, dyspeptickými ťažkosťami,


       občasnými bolesťami


      c) s poruchami výživy, výrazná          30 - 50


       symptomatológia, zníženie


       výkonnosti organizmu


      d) ťažká porucha výživy až            60 - 70


       kachektizácia, zníženie


       výkonnosti organizmu


      


  10.   Malígny nádor podžalúdkovej žľazy       


      


      a) počas onkologickej liečby           70 - 80


      b) neliečiteľné formy                90


      c) po dosiahnutí stabilizácie           40 - 50


       (spravidla po dvoch rokoch)

ODDIEL E – PRIETRŽE
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Slabinová alebo stehenná prietrž          5 - 10


      (podľa veľkosti a možnosti repozície)         


  2.                             5 - 10


      Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej


      čiare (linea alba) brušných svalov


      


  3.   Prietrž v jazvách po brušnej operácii     


      


      a) s poruchou funkcie brušných orgánov        10


       (pri poruchách pasáže)


      b) s rozsiahlym vyklenutím orgánov dutiny     60 - 70


       brušnej do prietrže, chirurgicky


       neriešiteľné stavy s vplyvom


       na kardiopulmonálny systém


      


  4.   Prietrž bránice spôsobujúca refluxnú       10 - 15


      ezofagitídu