KAPITOLA X – CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY

KAPITOLA X
– CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
ODDIEL A – CHOROBY PAŽERÁKA
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Trakčný divertikul (podľa veľkosti          10
     a subjektívnych ťažkostí)
     
  2.   Pulzný divertikul               
     
     a) bez prekážky prijímania potravy, podľa       10
       veľkosti a ťažkostí
     b) s prekážkou pri prijímaní potravy        20 - 40
       (podľa vplyvu na celkový stav výživy,
       anémiu, pokles hmotnosti), ak nie je
       možná chirurgická liečba
     
  3.   Chronické zápaly pažeráka             20 - 30
     s gastroezofageálnym refluxom aanémiou
     
  4.   Funkčná alebo organická stenóza pažeráka    
     
     a) bez prekážky pri príjme potravy podľa       10
       veľkosti a subjektívnych ťažkostí
     b) s prekážkou pri prijímaní potravy (forma    20 - 40
       spracovania potravy, predĺžený čas jedla)
     c) s ťažkou poruchou stavu výživy         50 - 70
       a výkonnosti organizmu
     
  5.   Zhubný nádor pažeráka             
     
     a) po chirurgickom odstránení počas        70 - 80
       onkologickej liečby
     b) neliečiteľné formy                 90
     c) po stabilizácii zdravotného stavu        40 - 60
       (spravidla po dvoch rokoch)
     
  6.   Úplná náhrada pažeráka, s poruchou príjmu   
     potravy, so stratou na hmotnosti a znížením
     výkonnosti organizmu
     
     a) s funkčnou náhradou               40 - 50
     b) s nefunkčnou náhradou              75 - 80

ODDIEL B – CHOROBY ŽALÚDKA
Všeobecné posudkové hľadisko:

Pri organických a funkčných ochoreniach
žalúdka a čriev sa určí miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa stupňa,
rozsahu, vplyvu na stav výživy, subjektívnych ťažkostí, orgánových porúch, podľa
nutnosti diétneho stravovania a ich vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu. Alergicky
podmienené choroby nespôsobujú pokles schopnosti zárobkovej činnosti.
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Vredová choroba žalúdka a dvanástnika     
     
     a) sezónne opakované recidívy v posledných      5-10
       troch rokoch, klinicky dokázané (rtg.
       vyšetrením, fibroskopiou), stavy
       konzervatívne liečené, ťažkosti
       v pravidelných intervaloch
     b) často recidivujúce procesy, v medziobdobí    20 - 30
       s erozívnou gastritídou, konzervatívne
       liečené, zhojené s výraznou deformáciou
       a opakovanými dyspeptickými ťažkosťami
     c) operované formy pri trvalých funkčných     40 - 50
       poruchách a s postupným zhoršením
       zdravotného stavu, stavu výživy alebo
       s komplikáciami a zníženou výkonnosťou
       organizmu
     
  2.   Stavy po operáciách žalúdka (resekcia,     
     spojkové operácie, vagotómia)
     
     a) s dobrou funkciou                10 - 20
     b) s komplikáciami (napr. dumpingový        25 - 35
       syndróm)
     c) s ťažkou poruchou výživy a podstatným      40 - 50
       znížením výkonnosti organizmu
     
  3.   Zhubný nádor žalúdka              
     
     a) čiastočné odstránenie žalúdka v ranom       50
       štádiu (early cancer T1 NO MO)
     b) po resekcii žalúdka počas onkologickej     70 - 80
       liečby
     c) po stabilizácii zdravotného stavu        40 - 60
       (spravidla po dvoch rokoch)

ODDIEL C – CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Chronický zápal čriev, divertikulóza,     
      čiastočná resekcia čreva alebo iné črevné
      poruchy, bez klinických prejavov
      
      a) s trvalými symptómami (napr. hnačky,      20 - 25
       spazmy čriev niekoľkokrát denne,
       obmedzenie výkonnosti organizmu)
      b) so zníženým stavom výživy, pokles       30 - 60
       hmotnosti, poruchy črevnej pasáže,
       anémia, krvácanie
      
  2.   Ulcerózna kolitída, idiopatická        
      proktokolitída, Crohnova choroba
      
      a) pokojové štádium (žiadne alebo nepatrné    10 - 20
       zníženie výkonnosti organizmu, výživy,
       občasné hnačky, žiadne odchýlky
       v laboratórnych nálezoch)
      b) hemoragické, purulentné štádium        30 - 40
       (znížená výkonnosť organizmu, poruchy
       výživy, časté hnačky, poruchy črevnej
       pasáže, kolonoskopicky dokázaná mierna
       aktivita, patologický laboratórny nález,
       recidívy choroby)
      c) floridné štádium s komplikáciami (tvorba    60 - 70
       vredov a polypov, ťažká malnutrícia,
       fistula, perforácia, poruchy črevnej
       pasáže s podstatným znížením výkonnosti
       organizmu)
      
  3.   Črevná malabsorpcia (napr. celiakia,     
      sprue, malabsorpcia spôsobená intoleranciou
      a pod.)
      
      a) bez podstatných klinických prejavov      10 - 20
       pri diéte a zavedenej terapii
      b) s obmedzením výkonnosti organizmu,       30 - 40
       poruchou výživy, pri nedostatočnej
       odpovedi na liečbu a diétny režim
      c) pokročilé formy rezistentné na liečbu,     50 - 60
       zlý stav výživy, znížená výkonnosť
       organizmu
      
  4.   Zhubný nádor čreva a konečníka        
      
      a) po odstránení lokalizovaných črevných     50 - 60
       nádorov, časti hrubého čreva alebo rekta
      b) s vytvorenou kolostómiou, počas        70 - 80
       onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu         50
       (spravidla po dvoch rokoch)
      d) s ukončenou liečbou s trvalou         50 - 70
       kolostómiou
      e) neliečiteľné formy                90
      
  5.   Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna  
      píšťala
      
      a) s trvalými príznakmi (hnačky, spazmy,     10 - 20
       občasné krvácanie alebo sekrécia
       z konečníka)
      b) s komplikáciami (opakované poruchy       30 - 50
       pasáže, stav po resekcii čreva, trvalá
       sekrécia z konečníka)
      c) s úplnou inkontinenciou zvierača        80 - 90
      
      Posudkové hľadisko:              
      Miera poklesu schopnosti zárobkovej
      činnosti sa určí podľa polohy a rozsahu
      operovanej časti čreva, vplyvu na zvierač
      a črevnú stenu, s prihliadnutím na celkový
      stav organizmu.
      
  6.   Fistula v okolí konečníka           
      
      a) s občasnou sekréciou               10
      b) vyvrátenie konečníka, umelý vývod       60 - 80
       konečníka, secernujúca sterkonálna
       znečisťujúca fistula
      
  7.   Zrasty pobrušnice               
      
      s poruchami pasáže                20 - 30

ODDIEL D – CHOROBY PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
sa určí podľa rozsahu funkčného postihnutia, stavu výživy a nutnosti dodržiavať diétny
režim.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Choroby pečene                
      
      a) ľahkého stupňa                 10 - 20
      b) stredne ťažkého stupňa             30 - 40
      c) ťažkého stupňa                 60 - 70
      d) stavy so závažným portálnym          80 - 90
       hromadením krvi, pažerákové varixy,
       opakované krvácavé stavy, ascites,
       známky encefalopatie
      
  2.   Stavy po resekcii pečeňového laloka,       35 - 45
      bez poruchy funkcie
      
      Posudkové hľadisko:              
      Miera poklesu schopnosti zárobkovej
      činnosti sa určí po dosiahnutí
      stabilizácie zdravotného stavu.
      
  3.   Zhubný nádor pečene              
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) neliečiteľné formy                90
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
       (spravidla po dvoch rokoch)
      
  4.   Transplantácia pečene               60 - 70
      
  5.   Choroby žlčníka a žlčových ciest           10
      (litiáza, chronické recidivujúce
      zápaly) s častejšími kolikami
      (raz za mesiac) a so zápalmi liečenými
      antibiotikami, s ťažkosťami
      v medzizáchvatovom období
      
  6.   Odstránenie žlčníka              
      
      s funkčnými poruchami                10
      (postcholecystektomický syndróm),
      pri pretrvávajúcich kolikách
      
  7.   Zhubný nádor žlčníka, žlčových ciest     
      alebo papily
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) neliečiteľné formy                90
      c) po dosiahnutí stabilizácie           30 - 50
       zdravotného stavu (spravidla
       po dvoch rokoch)
      
  8.   Stavy po chirurgických výkonoch          10 - 20
      na papile a žlčových cestách
      (podľa funkčných porúch)
      
  9.   Chronické ochorenia podžalúdkovej žľazy    
      podľa účinku na celkový stav organizmu
      
      a) s hnačkami pri diétnych chybách         5-10
      b) s častejšími hnačkami, poruchami        20 - 25
       výživy, dyspeptickými ťažkosťami,
       občasnými bolesťami
      c) s poruchami výživy, výrazná          30 - 50
       symptomatológia, zníženie
       výkonnosti organizmu
      d) ťažká porucha výživy až            60 - 70
       kachektizácia, zníženie
       výkonnosti organizmu
      
  10.   Malígny nádor podžalúdkovej žľazy       
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) neliečiteľné formy                90
      c) po dosiahnutí stabilizácie           40 - 50
       (spravidla po dvoch rokoch)

ODDIEL E – PRIETRŽE
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Slabinová alebo stehenná prietrž          5 - 10
      (podľa veľkosti a možnosti repozície)         
  2.                             5 - 10
      Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej
      čiare (linea alba) brušných svalov
      
  3.   Prietrž v jazvách po brušnej operácii     
      
      a) s poruchou funkcie brušných orgánov        10
       (pri poruchách pasáže)
      b) s rozsiahlym vyklenutím orgánov dutiny     60 - 70
       brušnej do prietrže, chirurgicky
       neriešiteľné stavy s vplyvom
       na kardiopulmonálny systém
      
  4.   Prietrž bránice spôsobujúca refluxnú       10 - 15
      ezofagitídu