KAPITOLA X – CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY

KAPITOLA X
– CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
ODDIEL A
– ZHUBNÉ NÁDORY V OBLASTI ÚST, HLTANA A OKOLITÝCH ŠTRUKTÚR
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Zhubné nádory pery, jazyka, ďasna, ústnej spodiny, podnebia,  I       I
I     I iných nešpecifikovaných častí úst, príušnej žľazy, tonzíl,   I       I
I     I orofaryngu, nazofaryngu, hruškovitého zálivu (sinus      I       I
I     I pyriformis), hypofaryngu a iných nepresne určených lokalizácií I       I
I     I v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) po odstránení nádoru v počiatočných štádiách ochorenia, bez I   20   I
I     I potrebnej následnej onkologickej liečby, bez funkčnej poruchy I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) po chirurgickom riešení s následnou onkologickou liečbou,  I  75-80  I
I     I alebo počas onkologickej liečby bez možnosti chirurgickej   I       I
I     I intervencie (chirurgicky neriešiteľného nádoru)        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) neliečiteľné formy                     I   90   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) po troch rokoch od ukončenia onkologickej /chirurgickej   I  35-50  I
I     I liečby bez jednoznačných príznakov onkologického ochorenia   I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I

ODDIEL B
– CHOROBY PAŽERÁKA
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Trakčný divertikul (podľa veľkosti a subjektívnych ťažkostí)  I   10   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 2.   I Pulzný divertikul                       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) bez prekážky prijímania potravy, podľa veľkosti a ťažkostí I   10   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s prekážkou pri prijímaní potravy (podľa vplyvu na celkový I  20-40  I
I     I stav výživy, anémiu, pokles hmotnosti), ak nie je možná    I       I
I     I chirurgická liečba                       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.   I Chronické zápaly pažeráka s gastroezofageálnym refluxom a   I  20-30  I
I     I anémiou                            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 4.   I Iné ochorenia pažeráka                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) bez prekážky pri príjme potravy podľa veľkosti a      I   10   I
I     I subjektívnych ťažkostí                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s prekážkou pri prijímaní potravy (forma spracovania    I  20-45  I
I     I potravy - mixovaná potrava, predlžený čas jedla)        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s ťažkou poruchou výživy a rôznym stupňom poklesu      I  50-75  I
I     I výkonnosti organizmu                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.   I Zhubný nádor pažeráka                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a)po chirurgickom odstránení nádoru v počiatočných štádiách  I   35   I
I     I ochorenia bez potreby následnej onkologickej liečby (T1N0M0), I       I
I     I bez stenóz                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) pokročilé štádiá ochorenia, počas onkologickej liečby    I  75-80  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) neliečiteľné formy (možná len paliatívna onkologická    I   90   I
I     I liečba, prípadne len symptomatická liečba)           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) po troch rokoch od ukončenia onkologickej liečby bez    I  40-60  I
I     I jednoznačných príznakov onkologického ochorenia        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 6.   I Úplná náhrada pažeráka, s poruchou príjmu potravy, so stratou I       I
I     I na hmotnosti a znížením výkonnosti organizmu          I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s funkčnou náhradou                     I  40-50  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s nefunkčnou náhradou                    I  75-80  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I

ODDIEL C
– CHOROBY ŽALÚDKA
Všeobecné posudkové hľadisko:
Pri organických a funkčných ochoreniach žalúdka a čriev sa určí miera poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa stupňa, rozsahu, vplyvu na stav výživy,
subjektívnych ťažkostí, orgánových porúch, podľa nutnosti diétneho stravovania a
ich vplyvu na celkovú výkonnosť organizmu. Alergicky podmienené choroby nespôsobujú
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Vredová choroba žalúdka a dvanástnika             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) sezónne opakované recidívy v posledných troch rokoch,    I  5-10   I
I     I klinicky dokázané (rtg. vyšetrením, fibroskopiou), stavy    I       I
I     I konzervatívne liečené, ťažkosti v pravidelných intervaloch   I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) často recidivujúce procesy, v medziobdobí s erozívnou    I  20-30  I
I     I gastritídou, konzervatívne liečené, zhojené s výraznou     I       I
I     I deformáciou a opakovanými dyspeptickými ťažkosťami       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) operované formy pri trvalých funkčných poruchách a s    I  40-50  I
I     I postupným zhoršením zdravotného stavu, stavu výživy alebo s  I       I
I     I komplikáciami a zníženou výkonnosťou organizmu         I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 2.   I Stavy po operáciách žalúdka (resekcia, spojkové operácie,   I       I
I     I vagotómia)                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s dobrou funkciou                      I  10-20  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s komplikáciami (napr. dumpingov syndróm)          I  25-35  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s ťažkou poruchou výživy a podstatným znížením výkonnosti  I  40-50  I
I     I organizmu                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.   I Zhubný nádor žalúdka                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) po resekcii (čiastočné odstránenie) žalúdka v ranom štádiu I   50   I
I     I bez potreby následnej onkologickej liečby (early cancer    I       I
I     I T1N0M0)                            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
    I     I b) pokročilé štádiá ochorenia (stavy po chirurgickej liečbe s I  75-80  I
I     I následnou onkologickou liečbou, neoperabilné ochorenie v    I       I
I     I onkologickej liečbe, paliatívna liečba), stavy po úplnom    I       I
I     I operačnom odstránení žalúdka s ťažkou poruchou výživy s    I       I
I     I podstatným znížením výkonnosti organizmu            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) po troch rokoch od ukončenia onkologickej liečby bez    I  40-60  I
I     I jednoznačných príznakov onkologického ochorenia        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
ODDIEL D
– CHOROBY TENKÉHO ČREVA A HRUBÉHO ČREVA
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Chronický zápal čriev, divertikulóza, čiastočná resekcia čreva I       I
I     I alebo iné črevné poruchy, bez klinických prejavov       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s trvalými symptómami (napr. hnačky, spazmy čriev      I  20-25  I
I     I niekoľkokrát denne, obmedzenie výkonnosti     organizmu)      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) so zníženým stavom výživy, pokles hmotnosti, poruchy    I  30-60  I
I     I črevnej pasáže, anémia, krvácanie               I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 2.   I Ulcerózna kolitída, idiopatická proktokolitída, Crohnova    I       I
I     I choroba                            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) pokojové štádium (žiadne alebo nepatrné zníženie výkonnosti I  10-20  I
I     I organizmu, výživy, občasné hnačky, žiadne odchýlky v      I       I
I     I laboratórnych nálezoch)                    I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) hemoragické, purulentné štádium (znížená výkonnosť     I  30-45  I
I     I organizmu, poruchy výživy, časté hnačky, poruchy črevnej    I       I
I     I pasáže, kolonoskopicky dokázaná mierna aktivita, patologický  I       I
I     I laboratórny nález, recidívy choroby)              I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) floridné štádium s komplikáciami (tvorba vredov a polypov, I  60-75  I
I     I ťažká malnutrícia, fistula, perforácia, poruchy črevnej pasáže I       I
I     I s podstatným znížením výkonnosti organizmu)          I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.   I Črevná malabsorpcia (napr. celiakia, sprue, malabsorpcia    I       I
I     I spôsobená intoleranciou a pod.)                I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) bez podstatných klinických prejavov pri diéte a zavedenej  I  10-20  I
I     I terapii                            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s obmedzením výkonnosti organizmu, poruchou výživy, pri   I  30-40  I
I     I nedostatočnej odpovedi na liečbu a diétny režim        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) pokročilé formy rezistentné na liečbu, zlý stav výživy,   I  50-60  I
I     I znížená výkonnosť organizmu                  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 4.   I Zhubný nádor čreva a konečníka                 I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) po odstránení lokalizovaných črevných nádorov, časti    I  30-50  I
I     I hrubého čreva alebo rekta bez následnej onkologickej liečby  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) počas onkologickej liečby alebo po chirurgickej liečbe s  I   80   I
I     I vytvorenou kolostómiou                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) po troch rokoch od ukončenia onkologickej liečby bez    I  35-50  I
I     I jednoznačných príznakov onkologického ochorenia, bez      I       I
I     I kolostómie                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) ukončená onkologická liečba s trvalou kolostómiou      I   80   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I e) neliečiteľné formy                     I   90   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.   I Vyvrátenie konečníka, hemoroidy a rektálna píšťala       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s trvalými príznakmi (hnačky, spazmy, občasné krvácanie   I  10-20  I
I     I alebo sekrécia z konečníka)                  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s komplikáciami (opakované poruchy pasáže, stav po resekcii I  30- 50  I
I     I čreva, trvalá sekrécia z konečníka)              I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s úplnou inkontinenciou zvierača              I  80-90  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I Posudkové hľadisko:                      I       I
I     I Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí  I       I
I     I podľa polohy a rozsahu operovanej časti čreva, vplyvu na    I       I
I     I zvierač a črevnú stenu, s prihliadnutím na celkový stav    I       I
I     I organizmu.                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 6.   I Fistula v okolí konečníka                   I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s občasnou sekréciou                    I   10   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) vyvrátenie konečníka, umelý vývod konečníka, secernujúca  I  60-80  I
I     I sterkonálna znečisťujúca fistula                I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 7.   I Zrasty pobrušnice                       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I s poruchami pasáže                       I  20-30  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I

ODDIEL E
– CHOROBY PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY
Všeobecné posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí podľa rozsahu
funkčného postihnutia, stavu výživy a nutnosti dodržiavať diétny režim.

I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
    I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Choroby pečene                         I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) ľahkého stupňa                       I  10-20  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) stredne ťažkého stupňa                   I  30-40  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) ťažkého stupňa - opakované stavy dekompenzácie       I  50-60  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) stavy so závažným portálnym hromadením krvi, pažerákové   I   80   I
I     I varixy, opakované krvácavé stavy, ascites, známky       I       I
I     I encefalopatie                         I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 2.   I Zhubný nádor pečene                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) po chirurgickej liečbe - resekcii nádoru, bez ďalšej    I   30   I
I     I onkologickej liečby, bez funkčnej poruchy           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) počas onkologickej liečby (CHT, RAT, paliatívna chirurgická I   80   I
I     I liečba)                            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) neliečiteľné formy                     I   90   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) po troch rokoch od ukončenia onkologickej/chirurgickej   I  30-50  I
I     I liečby bez                           I       I
I     I jednoznačných príznakov onkologického ochorenia        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.   I Transplantácia pečene                     I  60-75  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 4.   I Choroby žlčníka a žlčových ciest, stavy po intervenčných    I       I
I     I výkonoch na žlčových cestách. Podľa závažnosti funkčných    I       I
I     I porúch                             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) ľahké formy s častejšími kolikami(raz za mesiac) a so    I   10   I
I     I zápalmi liečenými antibiotikami bez komplikácií,        I       I
I     I postcholecystektomický syndróm                 I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) stredné formy - stavy po opakovaných výkonoch na papile,  I  30-50  I
I     I žlčových cestách, s komplikáciami, stavy so závažnými     I       I
I     I funkčnými poruchami, s poruchami výživy, s výrazným znížením  I       I
I     I celkovej výkonnosti pri obvyklom zaťažení           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) pri ťažkej kachexii s perkutánnou drenážou - internou,   I   80   I
I     I externou alebo kombinovanou                  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.   I Odstránenie žlčníka                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I s funkčnými poruchami (postcholecystektomický syndróm), pri  I   10   I
I     I pretrvávajúcich kolikách                    I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 6.   I Zhubný nádor žlčníka, žlčových ciest alebo papily       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) po chirurgickej liečbe raného štádia (resekcii nádoru, bez I   30   I
I     I ďalšej onkologickej liečby)                  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) počas onkologickej liečby                  I   80   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) neliečiteľné formy                     I   90   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) po troch rokoch od ukončenia onkologickej liečby bez    I  30-50  I
I     I jednoznačných príznakov                    I       I
I     I onkologického ochorenia                    I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 7.   I Stavy po chirurgických výkonoch na papile a žlčových cestách  I  10-20  I
I     I (podľa funkčných porúch)                    I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 8.   I Chronické ochorenia podžalúdkovej žľazy podľa účinku na    I       I
I     I celkový stav organizmu                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s hnačkami pri diétnych chybách               I  5-10   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s častejšími hnačkami, poruchami výživy, dyspeptickými   I  20-25  I
I     I ťažkosťami, občasnými bolesťami                I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s poruchami výživy, výrazná symptomatológia, zníženie    I  30-50  I
I     I výkonnosti organizmu                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) ťažká porucha výživy až kachektizácia, zníženie výkonnosti I  60-75  I
I     I organizmu                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 9.   I Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy                I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) počas onkologickej liečby                  I   80   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) neliečiteľné formy /paliatívna liečba/kachektizácia     I   90   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) po troch rokoch od ukončenia onkologickej/chirurgickej   I  40-65  I
I     I liečby bez jednoznačných príznakov onkologického ochorenia   I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 10.   I Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacich    I       I
I     I orgánov                            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) po chirurgickom odstránení nádoru bez ďalšej onkologickej  I  35-45  I
I     I liečby                             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) počas onkologickej liečby                  I   75   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) po troch rokoch od ukončenia onkologickej liečby bez    I  35-50  I
I     I jednoznačných príznakov                    I       I
I     I onkologického ochorenia                    I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
ODDIEL F
– PRIETRŽE
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                    I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Slabinová alebo stehenná prietrž (podľa veľkosti a možnosti  I  5-10   I
I     I repozície)                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 2.   I Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej čiare (linea alba)   I  5-10   I
I     I brušných svalov                        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.   I Prietrž v jazvách po brušnej operácii             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s poruchou funkcie brušných orgánov (pri poruchách pasáže) I   10   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s rozsiahlym vyklenutím orgánov dutiny brušnej do prietrže, I  60-75  I
I     I chirurgicky neriešiteľné stavy s vplyvom na kardiopulmonálny  I       I
I     I systém                             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 4.   I Prietrž bránice spôsobujúca refluxnú ezofagitídu        I  10-15  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I

ODDIEL G
– INÉ CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY A BRUŠNEJ STENY
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Názov choroby uvedie posudkový lekár              I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) ľahkého stupňa                       I  10-20  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) stredne ťažkého stupňa                   I  25-35  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) ťažkého stupňa                       I  50-75  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I