KAPITOLA XI – CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY

KAPITOLA XI
– CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity zápalového procesu, rozsahu zmien, laboratórnych výsledkov, porúch funkcie uropoetického systému, ktoré treba zistiť špeciálnymi funkčnými skúškami (napr. určením kreatinínu, vyšetrením glomerulárnej filtrácie a koncentračnej schopnosti, urografie, urodynamickým vyšetrením, endoskopiou, sonografiou).
Pri posudzovaní zdravotného stavu sa posudzuje vplyv na iné orgány, vplyv na celkový stav organizmu a jeho výkonnosť.
ODDIEL A – POSTIHNUTIA OBLIČIEK
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                             schopnosti


                             zárobkovej


                             činnosti v %


------------------------------------------------------------------------


  1.   Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia,       5-10


      s častými kolikami (infekcia, hematúria)


      


  2.   Postihnutie obličiek bez funkčného         5-10


      obmedzenia, s chorobným nálezom v moči


      ľahkého stupňa (diskrétna proteinúria,


      bakteriúria, mikroskopická hematúria)


      


  3.   Postihnutie funkcie obličiek s obmedzením  


      funkcie (bez ohľadu na etiológiu


      poškodenia)


      


      a) ľahkého stupňa (hraničné hodnoty        10 - 20


       kreatinínu a urey, ľahké zníženie


       glomerulárnej filtrácie, zníženie


       tubulárnej filtrácie, zníženie


       resorpčnej funkcie, žiadna retencia


       katabolitov)


      b) stredne ťažkého stupňa (mierne zníženie    30 - 40


       filtračnej a resorpčnej funkcie


       obličiek, mierna až výrazná retencia


       katabolitov, mierne klinické príznaky


       nedostatočnosti obličiek, anémia,


       osteopatia)


      c) ťažkého stupňa (prítomnosť klinických     60 - 70


       príznakov nedostatočnosti obličiek


       zvládnuteľné konzervatívnym liečebným


       postupom)


      d) úplné zlyhanie obličiek             80


      


  4.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky      20


      pri zdravej druhej obličke


      


  5.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky  


      s obmedzením funkcie druhej obličky


      


      a) ľahkého stupňa                 25 - 35


      b) stredného stupňa                50 - 60


      c) ťažkého stupňa (výrazná alterácia       70 - 80


       celkového stavu, obmedzenie výkonnosti


       organizmu)


      


  6.   Stavy liečené umelou obličkou (dialýzou)     40 - 80


      s prihliadnutím na prítomné komplikácie


      


  7.   Zhubný nádor obličky             


      


      a) počas onkologickej liečby           70 - 80


      b) po dosiahnutí stabilizácie zdravotného     30 - 50


       stavu (spravidla po dvoch rokoch)


      c) neliečiteľné formy                90


      


  8.   Stav po transplantácii obličky        


      


      a) do stabilizácie zdravotného stavu        70


       (spravidla jeden rok)


      b) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 60


       s prihliadnutím na pretrvávajúcu funkčnú


       poruchu a prípadné komplikácie

ODDIEL B – CHOROBY MOČOVÝCH CIEST
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Chronický zápal močových ciest           5-10


      


  2.   Poruchy vyprázdňovania močového mechúra      15 - 25


      


  3.   Zhubný nádor močového mechúra         


      


      a) po odstránení v ranom štádiu          30 - 40


       (T1-2 N0 M0)


      b) po odstránení v neskorých štádiách,      70 - 80


       počas onkologickej liečby


      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50


       (spravidla po dvoch rokoch)


      d) neliečiteľné formy                90


      


  4.   Inkontinencia moču              


      


      a) stresová inkontinencia I. stupňa        10 - 15


       (odchod moču pri zaťažení)


      b) stresová inkontinencia II. stupňa       30 - 40


      c) úplná inkontinencia moču s prihliadnutím    60 - 70


       na etiológiu, riešená permanentným


       katétrom


      


  5.   Umelý vývod moču (bez porúch obličkových   


      funkcií)


      


      a) do čreva                    40 - 50


      b) navonok (extraabdominálne)           40 - 70


      c) kontinentná náhrada močového mechúra      40 - 70


      


  6.   Chronická píšťala (fistula) tráviaceho,    


      močového a pohlavného ústrojenstva


      


      a) chronická píšťala s trvalou miernou      20 - 40


       sekréciou


      b) chronická píšťala s trvalou sekréciou     60 - 80


       (stolice alebo hnisavou), s vplyvom


       na celkový stav organizmu