KAPITOLA XI – CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY

KAPITOLA XI
– CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa aktivity zápalového procesu, rozsahu zmien, laboratórnych výsledkov, porúch funkcie uropoetického systému, ktoré treba zistiť špeciálnymi funkčnými skúškami (napr. určením kreatinínu, vyšetrením glomerulárnej filtrácie a koncentračnej schopnosti, urografie, urodynamickým vyšetrením, endoskopiou, sonografiou).
Pri posudzovaní zdravotného stavu sa posudzuje vplyv na iné orgány, vplyv na celkový stav organizmu a jeho výkonnosť.
ODDIEL A – POSTIHNUTIA OBLIČIEK
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
------------------------------------------------------------------------
  1.   Nefrolitiáza bez funkčného obmedzenia,       5-10
      s častými kolikami (infekcia, hematúria)
      
  2.   Postihnutie obličiek bez funkčného         5-10
      obmedzenia, s chorobným nálezom v moči
      ľahkého stupňa (diskrétna proteinúria,
      bakteriúria, mikroskopická hematúria)
      
  3.   Postihnutie funkcie obličiek s obmedzením  
      funkcie (bez ohľadu na etiológiu
      poškodenia)
      
      a) ľahkého stupňa (hraničné hodnoty        10 - 20
       kreatinínu a urey, ľahké zníženie
       glomerulárnej filtrácie, zníženie
       tubulárnej filtrácie, zníženie
       resorpčnej funkcie, žiadna retencia
       katabolitov)
      b) stredne ťažkého stupňa (mierne zníženie    30 - 40
       filtračnej a resorpčnej funkcie
       obličiek, mierna až výrazná retencia
       katabolitov, mierne klinické príznaky
       nedostatočnosti obličiek, anémia,
       osteopatia)
      c) ťažkého stupňa (prítomnosť klinických     60 - 70
       príznakov nedostatočnosti obličiek
       zvládnuteľné konzervatívnym liečebným
       postupom)
      d) úplné zlyhanie obličiek             80
      
  4.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky      20
      pri zdravej druhej obličke
      
  5.   Strata alebo výpad funkcie jednej obličky  
      s obmedzením funkcie druhej obličky
      
      a) ľahkého stupňa                 25 - 35
      b) stredného stupňa                50 - 60
      c) ťažkého stupňa (výrazná alterácia       70 - 80
       celkového stavu, obmedzenie výkonnosti
       organizmu)
      
  6.   Stavy liečené umelou obličkou (dialýzou)     40 - 80
      s prihliadnutím na prítomné komplikácie
      
  7.   Zhubný nádor obličky             
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) po dosiahnutí stabilizácie zdravotného     30 - 50
       stavu (spravidla po dvoch rokoch)
      c) neliečiteľné formy                90
      
  8.   Stav po transplantácii obličky        
      
      a) do stabilizácie zdravotného stavu        70
       (spravidla jeden rok)
      b) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 60
       s prihliadnutím na pretrvávajúcu funkčnú
       poruchu a prípadné komplikácie

ODDIEL B – CHOROBY MOČOVÝCH CIEST
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                                  schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Chronický zápal močových ciest           5-10
      
  2.   Poruchy vyprázdňovania močového mechúra      15 - 25
      
  3.   Zhubný nádor močového mechúra         
      
      a) po odstránení v ranom štádiu          30 - 40
       (T1-2 N0 M0)
      b) po odstránení v neskorých štádiách,      70 - 80
       počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
       (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy                90
      
  4.   Inkontinencia moču              
      
      a) stresová inkontinencia I. stupňa        10 - 15
       (odchod moču pri zaťažení)
      b) stresová inkontinencia II. stupňa       30 - 40
      c) úplná inkontinencia moču s prihliadnutím    60 - 70
       na etiológiu, riešená permanentným
       katétrom
      
  5.   Umelý vývod moču (bez porúch obličkových   
      funkcií)
      
      a) do čreva                    40 - 50
      b) navonok (extraabdominálne)           40 - 70
      c) kontinentná náhrada močového mechúra      40 - 70
      
  6.   Chronická píšťala (fistula) tráviaceho,    
      močového a pohlavného ústrojenstva
      
      a) chronická píšťala s trvalou miernou      20 - 40
       sekréciou
      b) chronická píšťala s trvalou sekréciou     60 - 80
       (stolice alebo hnisavou), s vplyvom
       na celkový stav organizmu