KAPITOLA IX – CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY

KAPITOLA IX
– CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí na základe funkčných vyšetrení obehovej sústavy (ergometria, echokardiografia v pokoji a po záťaži, angiografia, flebografia, rádionuklidové vyšetrenie a pod.).
ODDIEL A – SRDCOVÉ CHOROBY
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
--------------------------------------------------------------------------
1.    Vrodené alebo získané chlopňové chyby,       10 - 20
     ischemická choroba srdca,
     kardiomyopatie, stavy po srdcovom
     infarkte, stavy po myokarditíde, stavy
     po reumatických ochoreniach a iné
     
     a) bez podstatného zníženia výkonu,
       pri obvyklom telesnom zaťažení
       (napr. veľmi rýchla chôdza 7 - 8 km/h,
       ťažká telesná práca, žiadne obmedzenie
       fyzického výkonu), maximálna záťaž
       100 W - NYHA I
     b) s poklesom výkonu pri stredne ťažkom      35 - 45
       zaťažení (napr. chôdza 4 - 5 km/h,
       stredne ťažká telesná práca), maximálna
       záťaž 75 W - NYHA II
     c) s poklesom výkonu už pri bežnom ľahkom     60 - 80
       zaťažení (napr. prechádzka 3 - 4 km/h,
       chôdza do schodov na prvé poschodie,
       ľahká telesná práca), maximálna záťaž
       50 W - NYHA III
     d) s poklesom výkonu v pokoji (manifestná       90
     pokojová insuficiencia, dlhotrvajúce závažné
     prejavy dekompenzácie), maximálna záťaž do
     25 W - NYHA IV
     
  2.   Perikarditídy, myokarditídy, endokarditídy   
     
     a) po odznení akútneho štádia, bez príznakov    10 - 20
       poškodenia obehového ústrojenstva
     b) s významnými poruchami výkonnosti      
       obehového ústrojenstva, podľa stupňa
       poruchy
     
     Posudkové hľadisko:
     Percentuálna miera poklesu schopnosti
     zárobkovej činnosti sa určí podľa
     klasifikácie NYHA.
     
  3.   Reumatická horúčka s postihnutím srdca,    
     s trvalými funkčnými zmenami obehového
     ústrojenstva
     
     Posudkové hľadisko:
     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
     sa určí podľa klasifikácie NYHA.
     
  4.   Angina pectoris (funkčné štádiá podľa NYHA   
     a CCS)
     
     a) I. štádium (bez ťažkostí), CCS I.        10 - 20
     
     b) II. štádium (bolesť len pri väčšej       35 - 45
       námahe), CCS II.
     c) III. štádium (bolesť už pri malej        60 - 80
       telesnej námahe), CCS III.
     d) IV. štádium (pokojová bolesť), CCS IV.       90
     
  5.   Chronické cor pulmonale (podľa stupňa     
     hromadenia krvi v pľúcach, pľúcnej
     hypertenzie, porúch výkonnosti srdcového
     svalu a pľúc)
     
     a) stavy kompenzované               40 - 60
     b) stavy dekompenzované              70 - 90
     
  6.   Poruchy srdcového rytmu            
     
     a) bez hemodynamických porúch,            5-10
       pri subjektívnych ťažkostiach
     b) s ľahkými hemodynamickými poruchami,      15 - 25
       pri fibrilácii predsiení, pri nahromadení
       supraventrikulárnych alebo komorových
       extrasystol, prípadne pri paroxyzmálnej
       tachykardii, Lown 2
     c) s hemodynamickými poruchami (záťažová      40 - 60
       insuficiencia), Lown 3
     d) nepriaznivé formy komorových arytmií       70 -90
       (napr. extrasystoly v salvách alebo
       predčasné počas T-vlny), nepriaznivé
       formy blokád Tawarovho ramienka
     
  7.   Implantácia kardiostimulátora           30 - 40
     bez podstatného zníženia výkonu
     
  8.   Stavy po srdcových operáciách         
     (revaskularizačné operácie, operácie
         chlopní, resekcia aneuryzmy, stavy
     po koronárnej angioplastike)
     
     a) s dobrým funkčným výsledkom           25 - 35
     b) stavy s poklesom výkonnosti pri stredne     40 - 50
       ťažkom zaťažení
     c) neschopnosť záťaže               70 - 90
     
  9.   Transplantácia srdca                50 - 75
     
  10.  Hypertenzia                  
     
     a) hypertenzia I - žiadne objektívne         10
       orgánové zmeny
     b) hypertenzia II - ľahké orgánové zmeny      15 - 25
       (hypertrofia ľavej komory, angiopatia,
       proteinúria, vzostup sérového kreatinínu)
     c) hypertenzia III - ťažké orgánové zmeny     75 - 90
       (zlyhanie ľavej komory srdca, mozgové
       krvácanie, hypertenzná encefalopatia,
       retinopatia II)
ODDIEL B – CHOROBY CIEV
Položka     Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Artériovenózna píšťala s poruchami          20
     periférneho prekrvenia
     
  2.   Aneuryzmy - cievne výdute (podľa polohy,    
     veľkosti)
     
     a) bez funkčnej poruchy (malé periférne      10 - 20
       aneuryzmy)
     b) disekujúce aneuryzmy aorty a veľké       60 - 80
       aneuryzmy brušnej aorty a veľkých
       panvových artérií, aneuryzmy mozgových
       ciev a stavy po operáciách aneuryziems
       s funkčnou poruchou a s obmedzením
       výkonnosti organizmu
     
  3.   Tepnové uzávery, funkčné cirkulačné poruchy  
     (angioneuropatia), uzávery artérií
     na dolných končatinách (rozdelenie podľa
     Fontainea)
     
 3.1.  Štádium I                   
     
     a) s dostačujúcim kolaterálnym obehom,        10
       bez ťažkostí alebo s miernymi ťažkosťami
       (dyzestézie v lýtku alebo v nohe pri
       rýchlej chôdzi)
     b) s obmedzeným kolaterálnym obehom        15 - 20
       (štádium latencie), nebolestivá chôdza
       po rovine (Dopplerov tlak na dolnej
       končatine všeobecne nad 100 mm Hg)
     c) nebolestivá chôdza po rovine 300 m,       25 - 30
       Dopplerov tlak na dolných končatinách
       80 - 100 mm Hg, pri obojstrannom
       postihnutí
 3.2.                            30 - 40
     Štádium IIa nebolestivá chôdza po rovine
     nad 300 m, štádium intermitentných
     klaudikačných bolestí, Dopplerov tlak
     na dolných končatinách 60 - 80 mm Hg,
     jedno- alebo obojstranné postihnutie
     arteriálneho riečišťa
     
 3.3.  Štádium IIb klaudikačné bolesti po menej      45 - 55
     ako 300 m, Dopplerov tlak na dolných
     končatinách pod 60 mm Hg, závažný
     arteriografický nález, nočné bolesti,
     jedno- alebo obojstranné postihnutie
     arteriálneho riečišťa
     
 3.4.  Štádium IIc klaudikačné bolesti          60 - 70
     po 50 metroch chôdze, tlak pod 50 mm Hg
     na tepnách dolných končatín
     
 3.5.  Štádium III bolestivá chôdza pod 50 m,       75 - 80
     bolesti v pokoji, ťažké obliterácie tepien,
     nehmatný pulz
     
 3.6.  Štádium IV bolesti v pokoji s trofickými      80 - 90
     kožnými zmenami (defekty, nekrózy, gangrény)
     
 3.7.  Tepnové uzávery na horných končatinách,    
     funkčné cirkulačné poruchy
     (kostoklavikulárny syndróm, syndróm krčného
     rebra, syndróm m. scalenus ant.,
     hyperabdukčný syndróm), artériosklerotické
     zmeny a cievne zmeny pri chorobe z vibrácií
     
     a) mierny stupeň (záchvaty pocitu chladu      10 - 15
       na končekoch prstov, zbelenie v chladnom
       prostredí)
     b) stredný stupeň (záchvaty pocitu chladu     20 - 35
       stredných a koncových článkov väčšiny
       prstov v chladnom prostredí,
       pozitívnachladováskúška)
     c) ťažký stupeň (časté záchvaty, zbelavenie    40 - 50
       prstov v teplom prostredí, pozitívny
       Lewis-Prusíkov test, pozitívna chladová
       skúška)
     d) veľmi ťažký stupeň (trofické zmeny kože     60 - 70
       a končekov prstov, trvale chladné končeky
       prstov, pozitívny Lewis-Prusíkov test,
       pozitívnachladováskúška, rozpad pulzovej
       krivky, znížený prietok krvi v prstoch
       rúk)
     
  4.   Stavy po vykonanej operácii cievnych      
     uzáverov alebo by-passe a po perkutánnej
     endovaskulárnej liečbe
     
     a) po revaskularizačných     operáciach s dobrým    30 - 40
       výsledkom
     b) pri stredne ťažkých funkčných poruchách     50 - 60
     c) s ťažkými funkčnými poruchami          70 - 80
     
     Posudkové hľadisko:              
     Hodnotí sa podľa pretrvávajúceho cievneho
     postihnutia.
     
  5.   Kŕčové žily, posttrombotický syndróm,     
     recidivujúce tromboflebitídy
     
     a) s miernym opuchom po záťaži,            10
       bez ulceróznych kožných zmien
       bez výrazných ťažkostí z hromadenia
       krvi v žilách
     b) jednostranné alebo obojstranné           15
       postihnutie s výraznými ťažkosťami
       z hromadenia krvi v žilách, časté
       viackrát v roku recidivujúce zápaly žíl,
       dermatitídy
     
 5.1.  Postihnutie žilného systému s chronickými   
     recidivujúcimi vredmi, podľa rozsahu
     a opakovania
     
     a) jednostranné                  25 - 35
     b) obojstranné                   30 - 60
     
  6.   Miazgový (lymfatický) opuch na jednej,     
     prípadne na oboch končatinách
     
     a) reverzibilné štádium (bez podstatného      20 - 25
       obmedzenia funkcie, diferencia objemu
       do 4 cm), bez kompresívnej bandáže
     b) ireverzibilné štádium (so zväčšením       30 - 50
       objemu nad 5 cm, s obmedzením pohybu
       pre väčšiu hmotnosť s ovplyvnením
       funkcie kĺbov)
     c) elefantiáza (pri neschopnosti používať     60 - 80
       postihnutú končatinu)