KAPITOLA IX – CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY

KAPITOLA IX
– CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
Všeobecné posudkové hľadisko:
Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí na základe funkčných vyšetrení obehovej sústavy (ergometria, echokardiografia v pokoji a po záťaži, angiografia, flebografia, rádionuklidové vyšetrenie a pod.).
ODDIEL A
– SRDCOVÉ CHOROBY
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Vrodené alebo získané chlopňové chyby, ischemická choroba   I       I
I     I srdca, kardiomyopatie, stavy po srdcovom infarkte, stavy po  I       I
I     I myokarditíde, stavy po reumatických ochoreniach a iné     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) bez podstatného zníženia výkonu, pri obvyklom telesnom   I  10-20  I
I     I zaťažení (napr. veľmi rýchla chôdza 7-8 km/h, ťažká telesná  I       I
I     I práca, žiadne obmedzenie fyzického výkonu), maximálna záťaž  I       I
I     I 100 W-NYHA I                          I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s poklesom výkonu pri stredne ťažkom zaťažení (napr. chôdza I  35-45  I
I     I 4-5 km/h, stredne ťažká telesná práca), maximálna záťaž 75 W - I       I
I     I NYHA II                            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s poklesom výkonu už pri bežnom ľahkom zaťažení (napr.   I  60-80  I
I     I prechádzka 3-4 km/h, chôdza do schodov na prvé poschodie,   I       I
I     I ľahká telesná práca), maximálna záťaž 50 W - NYHA III     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) s poklesom výkonu v pokoji (manifestná pokojová       I   90   I
I     I insuficiencia, dlhotrvajúce závažné prejavy dekompenzácie),  I       I
I     I maximálna záťaž do 25 W - NYHA IV               I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 2.   I Perikarditídy, myokarditídy, endokarditídy           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) po odznení akútneho štádia, bez príznakov poškodenia    I  10-20  I
I     I obehového ústrojenstva                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s významnými poruchami výkonnosti obehového ústrojenstva,  I       I
I     I podľa stupňa poruchy                      I       I
I     I Posudkové hľadisko:                      I       I
I     I Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú   I       I
I     I činnosť sa určí podľa klasifikácie NYHA.            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.   I Reumatická horúčka s postihnutím srdca, s trvalými funkčnými  I       I
I     I zmenami obehového ústrojenstva                 I       I
I     I Posudkové hľadisko:                      I       I
I     I Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určí  I       I
I     I podľa klasifikácie NYHA.                    I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 4.   I Angína pectoris (funkčné štádiá podľa NYHA a CCS)       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) I. štádium (bez ťažkostí), CCS I.              I  10-20  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) II. štádium (bolesť len pri väčšej námahe), CCS II.     I  35-45  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) III. štádium (bolesť už pri malej telesnej námahe), CCS   I  60-80  I
I     I III.                              I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) IV. štádium (pokojová bolesť), CCS IV.           I   90   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.   I Chronické cor pulmonale (podľa stupňa hromadenia krvi v    I       I
I     I pľúcach, pľúcnej hypertenzie, porúch výkonnosti srdcového   I       I
I     I svalu a pľúc)                         I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) stavy kompenzované                     I  40-60  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) stavy dekompenzované                    I  70-90  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 6.   I Poruchy srdcového rytmu: tachykardie - supraventrikulárne,   I       I
I     I komorové, flutter predsiení a komôr a bradykardie       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) bez hemodynamických porúch, pri subjektívnych ťažkostiach  I  5-10   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s ľahkým hemodynamickým obmedzením funkcie srdca a celkovej I  15-25  I
I     I výkonnosti                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s obmedzením srdcovej funkcie a celkovej výkonnosti     I  35-60  I
I     I organizmu pri stredne ťažkom zaťažení             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) stavy s obmedzením srdcovej funkcie a celkovej výkonnosti  I  75-90  I
I     I organizmu pri ľahkom alebo minimálnom zaťažení         I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 7.   I Implantácia kardiostimulátora a kardioverter - defibrilátora  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) implantácia kardiostimulátora                I  30-50  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) implantácia kardioverter - defibrilátora          I  50-75  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 8.   I Stavy po srdcových operáciách (revaskularizačné operácie,   I       I
I     I operácie chlopní, resekcia aneuryzmy, stavy po koronárnej   I       I
I     I angioplastike)                             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s dobrým funkčným výsledkom                 I  25-35  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) stavy s poklesom výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení   I  40-50  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) neschopnosť záťaže                     I  70-90  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 9.   I Transplantácia srdca                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) po úprave zdravotného stavu s ľahkým poklesom výkonnosti  I  25-45  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) po úprave zdravotného stavu so stredne ťažkým poklesom   I  50-60  I
I     I výkonnosti                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) neschopnosť akejkoľvek záťaže, s komplikovaným priebehom  I   75   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 10.   I Hypertenzia                          I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) hypertenzia 1. stupeň - s minimálnym resp. ľahkým orgánovým I   10   I
I     I postihnutím, s nevýznamnými pridanými rizikami         I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) hypertenzia 2. stupeň - so stredne závažnými funkčnými a  I  25-35  I
I     I morfologickými zmenami na cieľových orgánoch, prítomnosť    I       I
I     I rizikových faktorov s dopadom na celkovú výkonnosť       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) hypertenzia 3. stupeň - s ťažkým funkčným postihnutím    I  50-80  I
I     I cieľových orgánov, prítomnosť ďalších závažných pridružených  I       I
I     I rizík, vrátane rizika fatálnej kardiovaskulárnej príhody    I       I
I     I (hodnotené podľa SCORE)                    I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 11.   I Zhubný nádor srdca                       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) v onkologickej liečbe                    I   80   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) po troch rokoch od ukončenia onkologickej liečby bez    I  35-65  I
I     I jednoznačných príznakov onkologického ochorenia, podľa     I       I
I     I funkčného stavu pľúc a srdca                  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) neliečiteľné ochorenie                   I   90   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I

ODDIEL B
– CHOROBY CIEV
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Artériovenózna píšťala s poruchami periférneho prekrvenia   I   20   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 2.   I Aneuryzmy - cievne výdute (podľa polohy, veľkosti)       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) bez funkčnej poruchy (malé periférne aneuryzmy)       I  10-20  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) disekujúce aneuryzmy aorty a veľké aneuryzmy brušnej aorty I  60-80  I
I     I a veľkých panvových artérií, aneuryzmy mozgových ciev a stavy I       I
I     I po operáciách aneuryziem s funkčnou poruchou a s obmedzením  I       I
I     I výkonnosti organizmu                      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.   I Tepnové uzávery, funkčné cirkulačné poruchy (angioneuropatia), I       I
I     I uzávery artérií na dolných končatinách (rozdelenie podľa    I       I
I     I Fontainea)                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.1.  I Štádium I                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) s dostačujúcim kolaterálnym obehom, bez ťažkostí alebo s  I   10   I
I     I miernymi ťažkosťami (dyzestézie v lýtku alebo v nohe pri    I       I
I     I rýchlej chôdzi)                        I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) s obmedzeným kolaterálnym obehom (štádium latencie),    I  15-20  I
I     I nebolestivá chôdza po rovine (Dopplerov tlak na dolnej     I       I
I     I končatine všeobecne nad 100 mm Hg)               I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) nebolestivá chôdza po rovine 300 m, Dopplerov tlak na    I  25-30  I
I     I dolných končatinách 80 - 100 mm Hg, pri obojstrannom      I       I
I     I postihnutí                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.2.  I Štádium IIa                          I  30-40  I
I     I nebolestivá chôdza po rovine nad 300 m, štádium        I       I
I     I intermitentných klaudikačných bolestí, Dopplerov tlak na    I       I
I     I dolných končatinách 60 - 80 mm Hg, jedno- alebo obojstranné  I       I
I     I postihnutie arteriálneho riečiska               I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.3.  I Štádium Ilb                          I  45-55  I
I     I klaudikačné bolesti po menej ako 300 m, Dopplerov tlak na   I       I
I     I dolných končatinách pod 60 mm Hg, závažný arteriografický   I       I
I     I nález, nočné bolesti, jedno- alebo obojstranné postihnutie   I       I
I     I arteriálneho riečiska                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.4.  I Štádium lIc                          I  60-70  I
I     I klaudikačné bolesti po 50 metroch chôdze, tlak pod 50 mm Hg na I       I
I     I tepnách dolných končatín                    I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.5.  I Štádium III                          I  75-80  I
I     I bolestivá     chôdza pod 50 m, bolesti v pokoji, ťažké obliterácie I       I
I     I tepien, nehmatný pulz                     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.6.  I Štádium IV                           I  80-90  I
I     I bolesti v pokoji s trofickými kožnými zmenami (defekty,    I       I
I     I nekrózy, gangrény)                       I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 3.7.  I Tepnové uzávery na horných končatinách, funkčné cirkulačné   I       I
I     I poruchy charakteru Raynaudovho syndrómu (kostoklavikulárny   I       I
I     I syndróm, syndróm krčného rebra, syndróm m. scalenus ant.,   I       I
I     I hyperabdukčný syndróm), artériosklerotické zmeny a cievne   I       I
I     I zmeny pri chorobe z vibrácií                  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) mierny stupeň (záchvaty pocitu chladu na končekoch prstov, I  10-15  I
I     I zbelenie v chladnom prostredí)                 I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) stredný stupeň (záchvaty pocitu chladu stredných a     I  20-35  I
I     I koncových článkov väčšiny prstov v chladnom prostredí,     I       I
I     I pozitívna chladová skúška)                   I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) ťažký stupeň (časté záchvaty, zbelavenie prstov v teplom  I  40-50  I
I     I prostredí, pozitívny Lewis-Prusíkov test, pozitívna chladová  I       I
I     I skúška)                            I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I d) veľmi ťažký stupeň (trofické zmeny kože a končekov prstov, I  60-75  I
I     I trvalé chladné končeky prstov, pozitívny Lewis-Prusíkov test, I       I
I     I pozitívna chladová skúška, rozpad pulzovej krivky, znížený   I       I
I     I prietok krvi v prstoch rúk)                  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 4.   I Stavy po vykonanej operácii cievnych uzáverov alebo by-passe a I       I
I     I po perkutánnej endovaskulárnej liečbe             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) po revaskularizačných operáciách s dobrým výsledkom     I  30-40  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) pri stredne ťažkých funkčných poruchách           I  50-60  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) s ťažkými funkčnými poruchami                I  70-80  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I Posudkové hľadisko:                      I       I
I     I Hodnotí sa podľa pretrvávajúceho cievneho postihnutia.     I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.   I Kŕčové žily, posttrombotický syndróm, recidivujúce       I       I
I     I tromboflebitídy (jednostranné alebo obojstranné postihnutie)  I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.1.  I Štádium I.                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I C0-1 podľa CEAP                        I   10   I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.2.  I Štádium II.                          I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I C2-3 podľa CEAP                        I  20-30  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.3.  I Štádium III.                          I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I C4-5 podľa CEAP                        I  35-45  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 5.4.  I Štádium IV.                          I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I C6 podľa CEAP                         I  50-75  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 6.   I Miazgový (lymfatický) opuch na jednej, prípadne na oboch    I       I
I     I končatinách                          I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) reverzibilné štádium (bez podstatného obmedzenia funkcie,  I  20-25  I
I     I diferencia objemu do 4 cm), bez kompresívnej bandáže      I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) ireverzibilné štádium (so zväčšením objemu nad 5 cm, s   I  30-50  I
I     I obmedzením pohybu pre väčšiu hmotnosť s ovplyvnením funkcie  I       I
I     I kĺbov)                             I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) elefantiáza (pri neschopnosti používať postihnutú      I  60-80  I
I     I končatinu)                           I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I

ODDIEL C
– INÉ CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I Položka I          Druh zdravotného postihnutia         I  Miera  I
I     I                                I  poklesu  I
I     I                                I schopnosti I
I     I                                I vykonávať I
I     I                                I zárobkovú I
I     I                                I činnosť v % I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I 1.   I Názov choroby uvedie posudkový lekár              I       I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I a) ľahké formy                         I  10-35  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I b) stredne ťažké formy , dlhodobé remisie           I  45-60  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I
I     I c) ťažké formy                         I  65-75  I
I---------I----------------------------------------------------------------I-------------I