§ 293fs-293ft Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022
§ 293fs
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktoré sa k 31. máju 2022 nevyplácajú z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nemocenského, na ktoré vznikol nárok pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, sa zvýšia podľa § 82 za príslušný kalendárny rok, v ktorom sa z uvedeného dôvodu nevyplácali. Toto zvýšenie patrí od vzniku nároku na výplatu týchto dôchodkov.

§ 293ft
Sociálna poisťovňa je povinná písomne oznámiť

a) zamestnávateľovi

1. vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
2. skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia,
b) samostatne zárobkovo činnej osobe

1. vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od vzniku prerušenia tohto poistenia,
2. skončenie prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia podľa § 293fed ods. 1 pri dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva, a to do piatich dní od skončenia prerušenia tohto poistenia.

51) Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.