§ 293fr Prechodné ustanovenia v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

§ 293fr
Prechodné ustanovenia v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1) Povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom Ukrajiny, sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti na Ukrajine alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine; § 26 ods. 6 sa vzťahuje rovnako.
(2) Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba mala prerušené poistenie podľa odseku 1; § 138 ods. 16 sa vzťahuje rovnako.
(3) Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa odseku 2, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie; § 6 ods. 2, § 73 ods. 5 a 6 a § 78a sa vzťahujú rovnako.
(4) Počas obdobia, v ktorom sa občan Ukrajiny v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti na Ukrajine alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine, sa § 146 ods. 3 a § 237a ods. 2 neuplatňujú.