§ 293fta-293ftb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2022
§ 293fta
Ak nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol pred 1. novembrom 2022, podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2022.

§ 293ftb
(1) Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023.
(2) Na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023

a) možno vyhlásenie podľa § 66b ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu urobiť do 28. februára 2023,
b) splnenie podmienky podľa § 66b ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu sa posudzuje k 28. februáru 2023.
(3) O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do 28. februára 2023, a nároku na jeho výplatu rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 30. septembra 2023.
(4) Nárok na rodičovský dôchodok za rok 2023 a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra 2023, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 28. februári 2023.
(5) Za rok 2023 sa rodičovský dôchodok vyplatí v jednej úhrnnej splátke; § 116 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2022 sa nepoužije.