PRÍL.2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI

PRÍL.2
VIAZANÉ ŽIVNOSTI
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I Por. I Živnosť         I Preukaz spôsobilosti         I Poznámka               I Zoznam     I
I čís. I             I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov                                          I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 1.  I Zlievanie drahých kovov I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 45 zákona č. 94/2013 Z.z. o     I         I
I   I             I                   I puncovníctve a skúšaní drahých kovov I         I
I   I             I                   I (puncový zákon) a o zmene niektorých I         I
I   I             I                   I zákonov".               I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia                      I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 2. I Opravy, odborné     I - oprávnenie na činnosť alebo    I § 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006  I         I
I   I prehliadky a odborné   I - osvedčenie na vykonávanie činnosti I Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia I         I
I   I skúšky vyhradených    I                   I pri práci a o zmene a doplnení    I         I
I   I technických zariadení  I                   I niektorých zákonov          I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 3.  I Opravy, odborné     I oprávnenie na činnosť            I § 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o  I         I
I   I prehliadky a odborné   I alebo osvedčenie na         I banskej činnosti, výbušninách a o   I         I
I   I skúšky vyhradených    I vykonávanie činnosti alebo      I štátnej banskej správe v znení    I         I
I   I technických zariadení  I preukazu na vykonávanie činnosti   I neskorších predpisov         I         I
I   I             I                   I *) len v oblasti pôsobnosti dozoru  I         I
I   I             I                   I  štátnej banskej správy       I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 4. I Vývoj a výroba zbraní  I - stredné odborné vzdelanie so    I                    I         I
I   I alebo streliva      I zameraním na výrobu a opravy     I                    I         I
I   I             I strelných zbraní a streliva a dva  I                    I         I
I   I             I roky praxe v odbore         I                    I         I
I   I             I alebo                I                    I         I
I   I             I - 6 rokov praxe v odbore       I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 5. I Opravy, úpravy, ničenie, I - stredné odborné vzdelanie so    I                    I         I
I   I znehodnocovanie alebo  I zameraním na výrobu a opravy     I                    I         I
I   I výroba rezu zbraní a   I strelných zbraní a streliva a dva  I                        I         I
I   I streliva         I roky praxe v odbore         I                    I         I
I   I             I alebo                I                    I         I
I   I             I - 6 rokov praxe v odbore       I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín                      I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 6. I Opravy a montáž určených I doklad o spôsobilosti v oblasti   I § 29 zákona č. 157/2018 Z.z. o    I         I
I   I meradiel         I metrológie              I metrológii a o zmene a doplnení    I         I
I   I             I                   I niektorých zákonov          I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 7. I zrušené od 1.7.2018   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 8. I Očná optika       I - vyššie odborné vzdelanie na    I § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. I         I
I   I             I I strednej zdravotníckej škole v   I o poskytovateľoch zdravotnej     I         I
I   I             I študijnom odbore diplomovaný     I starostlivosti, zdravotníckych    I         I
I   I             I optometrista alebo          I pracovníkoch, stavovských       I         I
I   I             I - úplné stredné odborné vzdelanie na I organizáciách v zdravotníctve a o   I         I
I   I             I strednej zdravotníckej škole v    I zmene a doplnení niektorých zákonov v I         I
I   I             I študijnom odbore očný optik     I znení neskorších predpisov      I         I
I   I             I a päťročná odborná prax       I § 118 zákona č. 362/2011 Z.z. o    I         I
I   I             I - súhlasný posudok Štátneho ústavu  I liekoch a zdravotníckych pomôckach a I         I
I   I             I pre kontrolu liečiv         I o zmene a doplnení niektorých zákonov I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 9. I Zubná technika      I - vysokoškolské vzdelanie v     I § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. I         I
I   I             I študijnom odbore zubná technika   I                    I         I
I   I             I alebo                I                    I         I
I   I             I - vyššie odborné vzdelanie v     I                    I         I
I   I             I študijnom odbore diplomovaný zubný  I                    I         I
I   I             I technik alebo            I                    I         I
I   I             I - úplné stredné odborné vzdelanie na I                    I         I
I   I             I strednej zdravotníckej škole v    I                    I         I
I   I             I odbore zubná technika        I                    I         I
I   I             I a päťročná odborná prax       I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I SKUPINA 213 - Stavebníctvo                                                    I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 10. I Vypracovanie       I vysokoškolské alebo úplné      I § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o  I        I
I   I dokumentácie a projektu I stredoškolské odborné vzdelanie   I územnom plánovaní a stavebnom     I         I
I   I jednoduchých stavieb,  I príslušného technického smeru    I poriadku (stavebný zákon) v znení   I         I
I   I drobných stavieb a zmien I                   I neskorších predpisov         I         I
I   I týchto stavieb      I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 11. I Obstarávanie       I preukaz o odbornej spôsobilosti   I § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v  I        I
I   I územnoplánovacích    I                   I znení zákona č. 237/2000 Z.z.    I         I
I   I podkladov a       I                   I                    I         I
I   I územnoplánovacej     I                   I                    I         I
I   I dokumentácie       I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 12. I Vyhotovovanie      I potvrdenie o zápise do zoznamu    I § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o    I         I
I   I dokumentácie ochrany   I odborne spôsobilých osôb       I ochrane prírody a krajiny v znení   I         I
I   I prírody a krajiny    I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 13. I Výkon činnosti vedenia  I - vysokoškolské vzdelanie stavebného I § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.   I        I
I   I uskutočňovania stavieb  I smeru alebo architektonického smeru I                    I         I
I   I na individuálnu     I alebo                I                    I         I
I   I rekreáciu, prízemných  I - odborné stredoškolské vzdelanie  I                    I         I
I   I stavieb a stavieb    I stavebného smeru a 3 roky praxe v  I                    I         I
I   I zariadenia staveniska,  I odbore                I                    I         I
I   I ak ich zastavaná plocha I                   I                    I         I
I   I nepresahuje 300 m2 a   I                   I                    I         I
I   I výšku 15 m, drobných   I                   I                    I         I
I   I stavieb a ich zmien   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
    I 14. I Výkon činnosti      I - osvedčenie o vykonaní skúšky    I § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona   I         I
I   I stavbyvedúceho alebo   I odbornej spôsobilosti alebo     I Slovenskej národnej rady č. 138/1992 I         I
I   I Výkon činnosti      I - osvedčenie o získaní osobitnej   I Zb. o autorizovaných architektoch a  I         I
I   I stavebného dozoru alebo I odbornej spôsobilosti        I autorizovaných stavebných inžinieroch I         I
I   I Energetická certifikácia I                   I v znení neskorších predpisov     I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 15. I Výkon činnosti      I - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti I § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z.z. o I         I
I   I energetického audítora  I energetického audítora        I o energetickej efektívnosti a zmene a I         I
I   I             I                   I a doplnení niektorých zákonov     I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 15a. I Poskytovanie       I - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti I § 19 ods. 3 alebo § 12 ods. 8     I         I
I   I energetickej služby s  I na poskytovanie garantovanej     I zákona č. 321/2014 Z.z.        I         I
I   I garantovanou úsporou   I energetickej služby alebo      I                    I         I
I   I energie         I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I                    I         I
I   I             I energetického audítora        I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 16. I Vykonávanie trhacích   I 1. oprávnenie strelmajstra,     I § 32 a § 33 zákona č. 58/2014 Z.z.  I         I
I   I prác           I vek 21 rokov alebo          I o výbušninách, výbušných predmetoch a I         I
I   I             I 2. oprávnenie technického vedúceho  I munícii a o zmene a doplnení     I         I
I   I             I odstrelu, vek 24 rokov        I niektorých zákonov          I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 17. I Uskutočňovanie krajinno- I - vysokoškolské vzdelanie      I                    I         I
I   I -architektonických    I záhradníckeho, poľnohospodárskeho  I                    I         I
I   I sadovníckych diel    I alebo lesníckeho smeru, alebo    I                    I         I
I   I             I - odborné stredoškolské vzdelanie  I                    I         I
I   I             I záhradníckeho, poľnohospodárskeho  I                    I         I
I   I             I alebo lesníckeho smeru a jeden rok  I                    I         I
I   I             I praxe v odbore            I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 18. I Technické osvedčovanie  I oprávnenie vydávať a zrušovať    I § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z.z. o I         I
I   I stavebných výrobkov   I technické osvedčenia podľa zákona č. I stavebných výrobkoch v znení     I         I
I   I             I 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch I neskorších predpisov         I         I
I   I             I v znení neskorších predpisov     I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 19. I Vykonávanie činnosti   I - osvedčenie o vykonaní skúšky    I § 6 ods. 1 nariadenia vlády      I         I
I   I koordinátora bezpečnosti I odbornej spôsobilosti na výkon    I Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. I         I
I   I             I činnosti stavbyvedúceho alebo    I o minimálnych bezpečnostných a    I         I
I   I             I stavebného dozoru alebo       I zdravotných požiadavkách na      I         I
I   I             I - osvedčenie o odbornej spôsobilosti I stavenisko              I         I
I   I             I bezpečnostného technika       I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I SKUPINA 214 - Ostatné                                                      I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 20. I Prevádzkovanie autoškoly I - úplné stredoškolské vzdelanie a  I § 4 zákona č. 93/2005 Z.z. o     I         I
I   I             I najmenej dva roky praxe       I autoškolách a o zmene a doplnení   I         I
I   I             I prevádzkovateľa autoškoly,      I niektorých zákonov v znení neskorších I         I
I   I             I zodpovedného zástupcu v autoškole  I predpisov               I         I
I   I             I alebo inštruktora autoškoly počas  I                    I         I
I   I             I troch rokov pred podaním ohlásenia  I                    I         I
I   I             I živnosti alebo pred podaním žiadosti I                    I         I 
I   I             I o vydanie osvedčenia o živnostenskom I                    I         I
I   I             I oprávnení              I                    I         I 
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 21. I Inštruktor autoškoly   I inštruktorský preukaz        I § 10 zákona č. 93/2005 Z.z.     I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 22. I zrušené od 20.5.2018   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 23. I Vyučovanie v odbore   I - dokončené štúdium príslušných   I *) nevzťahuje sa na výkon činnosti  I         I
I   I cudzích jazykov alebo  I jazykov na vysokej škole alebo    I tlmočníkov a prekladateľov podľa   I         I
I   I Prekladateľské a     I vysvedčenie o zložení štátnej    I zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, I         I
I   I tlmočnícke služby *)   I jazykovej skúšky alebo        I tlmočníkoch a prekladateľoch a o   I         I
I   I             I - preukázanie aspoň 10-ročného    I zmene a doplnení niektorých zákonov v I         I
I   I             I pobytu v štáte s úradným jazykom,  I znení neskorších predpisov      I         I
I   I             I ktorý sa má vyučovať, prekladať   I                    I         I
I   I             I alebo tlmočiť            I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 24. I Vyučovanie v odbore   I - dokončené štúdium na príslušnej  I                    I         I
I   I umenia          I umeleckej škole alebo        I                    I         I
I   I             I - spôsobilosť preukázaná 6-ročnou  I                    I         I
I   I             I praktickou činnosťou v odbore    I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 25. I Poradenstvo, výchova a  I oprávnenie              I § 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.   I         I
I   I vzdelávanie v oblasti  I                   I *) len v oblasti pôsobnosti dozoru  I         I
I   I ochrany práce *)     I                   I štátnej banskej správy        I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 26. I Výchova a vzdelávanie v I oprávnenie              I § 27 zákona č. 124/2006 Z.z.     I         I
I   I oblasti ochrany práce  I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 27. I Odborné poradenské    I vysokoškolské vzdelanie druhého   I § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.z. o  I         I
I   I služby pre uchádzačov a I stupňa                I službách zamestnanosti a o zmene a  I         I
I   I záujemcov o zamestnanie I                   I doplnení niektorých zákonov v znení  I         I
I   I okrem činnosti      I                   I neskorších predpisov         I         I
I   I športového agenta    I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 28. I Sprostredkovanie     I vysokoškolské vzdelanie najmenej   I § 25 zákona č. 5/2004 Z.z.      I         I
I   I zamestnania za úhradu  I prvého stupňa *)           I *) § 72d zákona č. 5/2004 Z.z.    I         I
I   I okrem činnosti      I                   I                    I         I
I   I športového agenta    I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 29. I zrušené od 1.1.2016   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 30. I zrušené od 1.1.2016   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 31. I Horská vodcovská činnosť I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z.z. I         I
I   I vrátane vedenia a    I na výkon horskej vodcovskej činnosti I o Horskej záchrannej službe v znení  I         I
I   I sprevádzania osôb po   I vydané Národnou asociáciou horských I neskorších predpisov         I         I
I   I turistických chodníkoch I vodcov Slovenskej republiky     I                    I         I
I   I a trasách        I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 31a. I Horská sprievodcovská  I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z.z.  I         I
I   I činnosť         I na výkon horskej sprievodcovskej   I v znení zákona č. 274/2015 Z.z.    I         I 
I   I             I činnosti vydané Slovenskou      I                    I         I 
I   I             I asociáciou horských sprievodcov   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 32. I Vykonávanie odbornej   I oprávnenie              I § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. I         I
I   I prípravy na úseku    I                   I o ochrane pred požiarmi v znení    I         I
I   I ochrany pred požiarmi  I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 33. I Technik požiarnej    I osvedčenie              I § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. I         I
I   I ochrany alebo      I                   I                    I         I
I   I Špecialista požiarnej  I                   I                    I         I
I   I ochrany         I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 34. I Preskúšavanie komínov  I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z.z. I         I
I   I             I na odborné preskúšanie komínov    I o Komore kominárov Slovenska a o   I         I
I   I             I                   I zmene a doplnení zákona č. 455/1991  I         I
I   I             I                   I Zb. o živnostenskom podnikaní     I         I
I   I             I                   I (živnostenský zákon) v znení     I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov v znení     I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 35. I Geodetické a       I - úplné vysokoškolské vzdelanie v  I § 5 zákona Národnej rady Slovenskej  I         I
I   I kartografické činnosti  I odbore geodézie a kartografie a 3  I republiky č. 215/1995 Z.z. o     I         I
I   I             I roky praxe v odbore alebo      I geodézii a kartografii v znení    I         I
I   I             I - úplné stredné geodetické a     I neskorších predpisov         I         I
I   I             I kartografické vzdelanie a 3 roky   I                    I         I
I   I             I praxe v odbore            I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 36. I Vyhotovovanie programov I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 42 zákona č. 326/2005 Z.z. o    I         I
I   I starostlivosti o lesy  I                   I lesoch v znení neskorších predpisov      I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 37. I Činnosť odborného    I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z.z. I         I
I   I lesného hospodára    I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 38. I Zber, spracúvanie,    I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 24 zákona č. 217/2004 Z.z. o    I         I
I   I skladovanie, pestovanie I                   I lesnom reprodukčnom materiáli a o   I         I
I   I a uvádzanie do obehu   I                   I zmene niektorých zákonov v znení   I         I
I   I reprodukčného materiálu I                   I neskorších predpisov         I         I
I   I lesných drevín      I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 39. I Výroba tabakových    I vysokoškolské vzdelanie v      I § 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z.z.  I         I
I   I výrobkov         I potravinárskom odbore alebo stredné I o tabakových výrobkoch        I         I
I   I             I odborné vzdelanie v potravinárskom  I                    I         I
I   I             I odbore a najmenej dvojročná prax   I                    I         I
I   I             I v odbore výroby tabakových výrobkov I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 40. I Projektovanie      I osvedčenie              I § 25 ods. 1 a § 25a zákona Slovenskej I         I
I   I pozemkových úprav    I                   I národnej     rady č. 330/1991 Zb. o   I         I
I   I             I                   I pozemkových úpravách, usporiadaní   I         I
I   I             I                   I pozemkového vlastníctva, pozemkových I         I
I   I             I                   I úradoch, pozemkovom fonde a o     I         I
I   I             I                   I pozemkových spoločenstvách v znení  I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 41. I Klasifikácia jatočne   I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z.z. o I         I
I   I opracovaných tiel    I                   I organizovaní trhu s vybranými     I         I
I   I             I                   I poľnohospodárskymi výrobkami v znení I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 42. I Predaj prípravkov na   I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 32 zákona č. 405/2011 Z.z. o    I         I
I   I ochranu rastlín alebo  I na uvádzanie prípravkov na ochranu  I o rastlinolekárskej starostlivosti a I         I
I   I iných prípravkov     I rastlín alebo iných prípravkov na  I o zmene zákona Národnej rady     I         I
I   I             I trh                 I Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. I         I
I   I             I                   I o správnych poplatkoch v znení    I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 43. I Aplikácia prípravkov na I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 32 zákona č. 405/2011 Z.z. o    I         I
I   I ochranu rastlín alebo  I na aplikáciu prípravkov na ochranu  I o rastlinolekárskej starostlivosti a I         I
I   I iných prípravkov     I rastlín alebo iných prípravkov    I o zmene zákona Národnej rady     I         I
I   I             I                   I Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. I         I
I   I             I                   I o správnych poplatkoch v znení    I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 44. I Inseminácia       I - vysokoškolské vzdelanie      I § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2  I         I
I   I             I veterinárnej medicíny alebo     I zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení I         I
I   I             I zootechniky alebo          I a plemenitbe hospodárskych zvierat a I         I
I   I             I - osvedčenie o odbornej spôsobilosti I o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 I         I
I   I             I                   I Zb. o živnostenskom podnikaní     I         I
I   I             I                   I (živnostenský zákon) v znení     I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 45. I Činnosť vykonávaná    I - osvedčenie o odbornej spôsobilosti I § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v  I         I
I   I banským spôsobom *)   I                   I znení zákona č. 577/2007 Z.z.    I         I
I   I alebo          I                   I § 5 vyhlášky Ministerstva       I         I
I   I Projektovanie a     I                   I hospodárstva Slovenskej republiky č. I         I
I   I navrhovanie objektov,  I                   I 208/1993 Z.z. o požiadavkách na   I         I
I   I zariadení a prác, ktoré I                   I kvalifikáciu a o overovaní odbornej  I         I
I   I sú súčasťou banskej   I                   I spôsobilosti pracovníkov pri banskej I         I
I   I činnosti a činnosti   I                   I činnosti a činnosti vykonávanej    I         I
I   I vykonávanej banským   I                   I banským spôsobom           I         I
I   I spôsobom alebo      I                   I *) v rozsahu § 3 písm. c) až i)    I         I
I   I Projektovanie trhacích  I                   I zákona č. 51/1988 Zb.        I         I
I   I prác veľkého rozsahu   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 46. I Výroba a spracovanie   I vysokoškolské vzdelanie so zameraním I § 31 zákona č. 58/2014 Z.z.      I    I     I
I   I výbušnín vrátane     I na výrobu výbušnín II stupňa alebo  I                    I         I
I   I výbušných predmetov,   I postgraduálne vzdelanie s vyučovacím I                    I         I
I   I munície alebo      I predmetom výroba výbušnín a munície I                    I         I
I   I vykonávanie výskumu,   I v rozsahu najmenej dvoch semestrov  I                    I         I
I   I vývoja alebo pokusnej  I alebo štyroch trimestrov alebo s   I                    I         I
I   I výroby výbušnín,     I oprávnením o odbornej spôsobilosti  I                    I         I
I   I výbušných predmetov a  I pyrotechnika skupiny E        I                    I         I
I   I munície         I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 47. I Ničenie a zneškodňovanie I Oprávnenie              I § 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. I         I
I   I výbušnín, výbušných   I                   I z.                  I         I
I   I predmetov a munície pri I pyrotechnika skupiny D alebo E,   I                    I         I
I   I výskume, vývoji, výrobe I                   I                    I         I
I   I a spracovaní       I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 47a I Skúšanie a likvidácia  I Osvedčenie na priame organizovanie a I § 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z.z.  I         I
I   I výbušnín a výbušných   I riadenie prác s výbušninami a    I                    I         I
I   I predmetov        I výbušnými predmetmi alebo      I                    I         I
I   I             I pyrotechnické oprávnenie skupiny C, I                    I         I
I   I             I D alebo E              I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 47b I Skúšanie, revízia,    I Osvedčenie na priame organizovanie a I § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z.z.  I         I
I   I oprava, delaborácia,   I riadenie prác s výbušninami,     I                    I         I
I   I likvidácia výbušnín,   I výbušnými predmetmi a muníciou alebo I                    I         I
I   I výbušných predmetov a  I pyrotechnické oprávnenie skupiny E  I                    I         I
I   I munície,         I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 47c I Skladovanie výbušnín a  I Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z.z.  I         I
I   I výbušných predmetov   I na práce s výbušninami, výbušnými  I                    I         I
I   I             I predmetmi a muníciou alebo      I                    I         I
I   I             I pyrotechnické oprávnenie skupiny C, I                    I         I
I   I             I D alebo E              I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 47d I Skladovanie výbušnín,  I Osvedčenie na priame organizovanie a I § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z.z.  I         I
I   I výbušných predmetov a  I riadenie prác s výbušninami,     I                    I         I
I   I munície         I výbušnými predmetmi a muníciou alebo I                    I         I
I   I             I pyrotechnické oprávnenie skupiny E  I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 48. I Vykonávanie       I Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov  I § 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z.z.  I         I
I   I ohňostrojných prác    I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49. I zrušené od 1.9.2022   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49a. I Odborná príprava na   I Oprávnenie pyrotechnika C      I § 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z.z.  I         I
I   I získanie odbornej    I                   I                    I         I
I   I spôsobilosti pri výrobe I                   I                    I         I
I   I a spracovaní, používaní I                   I                    I         I
I   I a ničení výbušnín a   I                   I                    I         I
I   I výbušných predmetov   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49b. I Odborná príprava na   I Oprávnenie pyrotechnika D      I § 35 ods. 6              I         I
I   I získanie odbornej    I Oprávnenie pyrotechnika E      I § 35 ods. 7              I         I
I   I spôsobilosti pri výrobe I                   I zákona č. 58/2014 Z.z.        I         I
I   I a spracovaní, používaní I                   I                    I         I
I   I a ničení výbušnín,    I                   I                    I         I
I   I výbušných predmetov a  I                   I                    I         I
I   I munície         I                   I                        I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49c. I zrušené od 1.9.2022   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49d. I Odborná príprava na   I Oprávnenie odpaľovača ohňostrojov  I § 34 zákona č. 58/2014 Z.z.      I         I
I   I získanie odbornej    I                   I                    I         I
I   I spôsobilosti       I                   I                    I         I
I   I odpaľovača ohňostrojov  I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49e. I Odborná príprava na   I Oprávnenie technického vedúceho   I § 33 zákona č. 58/2014 Z.z.      I         I
I   I získanie odbornej    I odstrelov              I                    I         I
I   I spôsobilosti       I                   I                    I         I
I   I strelmajstra       I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49f. I Odborná príprava na   I Oprávnenie technického vedúceho   I § 33 zákona č. 58/2014 Z.z.      I         I
I   I získanie odbornej    I odstrelov              I                    I         I
I   I spôsobilosti technického I                   I                    I         I
I   I vedúceho odstrelov    I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49h. I Odborná príprava na   I Oprávnenie pyrotechnika B      I § 35 ods. 4              I         I
I   I získanie odbornej    I Oprávnenie pyrotechnika D      I § 35 ods. 6              I         I
I   I spôsobilosti       I Oprávnenie pyrotechnika E      I § 35 ods. 7              I         I
I   I pyrotechnika B      I                   I zákona č. 58/2014 Z.z.        I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49i. I Odborná príprava na   I Oprávnenie pyrotechnika C      I § 35 ods. 5              I         I
I   I získanie odbornej    I Oprávnenie pyrotechnika D      I § 35 ods. 6              I         I
I   I spôsobilosti       I Oprávnenie pyrotechnika E      I § 35 ods. 7              I         I
I   I pyrotechnika C      I                   I zákona č. 58/2014 Z.z.        I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49j. I Odborná príprava na   I Oprávnenie pyrotechnika D      I § 35 ods. 6              I         I
I   I získanie odbornej    I Oprávnenie pyrotechnika E      I § 35 ods. 7              I         I
I   I spôsobilosti       I                   I zákona č. 58/2014 Z.z.        I         I
I   I pyrotechnika D      I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49k. I Odborná príprava na   I Oprávnenie pyrotechnika E      I § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z.z.  I         I
I   I získanie odbornej    I                   I                    I         I
I   I spôsobilosti       I                   I                    I         I
I   I pyrotechnika E      I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 49l. I Vyhľadávanie       I Oprávnenie pyrotechnika D      I § 35 ods. 6              I         I
I   I nevybuchnutej munície  I Oprávnenie pyrotechnika E      I § 35 ods. 7              I         I
I   I             I                   I zákona č. 58/2014 Z.z.        I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 50. I Prevádzkovanie cestovnej I - vysokoškolské vzdelanie druhého  I                    I II       I
I   I kancelárie        I stupňa a jeden rok praxe v odbore  I                    I         I
I   I             I alebo                I                    I         I
I   I             I - vysokoškolské vzdelanie prvého   I                    I         I
I   I             I stupňa alebo vyššie odborné     I                    I         I
I   I             I vzdelanie a dva roky praxe v odbore I                    I         I
I   I             I alebo                I                    I         I
I   I             I - úplné stredné všeobecné vzdelanie I                    I         I
I   I             I alebo úplné stredné odborné     I                    I         I
I   I             I vzdelanie a tri roky praxe v     I                    I         I
I   I             I odbore                I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 51. I Prevádzkovanie cestovnej I - vysokoškolské vzdelanie druhého  I                    I II       I
I   I agentúry         I stupňa a šesť mesiacov praxe v    I                    I         I
I   I             I odbore alebo             I                    I         I
I   I             I - vysokoškolské vzdelanie prvého   I                    I         I
I   I             I stupňa alebo vyššie odborné     I                    I         I
I   I             I vzdelanie a jeden rok praxe v odbore I                    I         I
I   I             I alebo                I                    I         I
I   I             I - úplné stredné všeobecné vzdelanie I                    I         I
I   I             I alebo úplné stredné odborné     I                    I         I
I   I             I vzdelanie a dva roky praxe v odbore I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 52. I Sprievodca cestovného  I osvedčenie o absolvovaní       I § 14 zákona č. 568/2009 Z.z. o    I         I
I   I ruchu          I akreditovaného vzdelávacieho     I celoživotnom vzdelávaní a o zmene a  I         I
I   I             I programu v odbore vydané vzdelávacou I doplnení niektorých zákonov      I         I
I   I             I inštitúciou akreditovanou      I                    I         I
I   I             I Ministerstvom školstva Slovenskej  I                    I         I
I   I             I republiky              I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 53. I Masérske služby     I - absolvovanie strednej       I                    I         I
I   I             I zdravotníckej školy alebo      I                    I         I
I   I             I - absolvovanie lekárskej fakulty   I                    I         I
I   I             I alebo zdravotníckej univerzity alebo I                    I         I
I   I             I - absolvovanie vysokej školy     I                    I         I
I   I             I telovýchovného smeru         I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
    I 53a. I Wellness masérske služby I Osvedčenie o úplnej kvalifikácii   I § 19 zákona č. 568/2009 Z.z.     I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 54. I Ubytovacie služby v   I - vysokoškolské vzdelanie druhého  I                    I III       I
I   I ubytovacích zariadeniach I stupňa a dva roky praxe v odbore   I                    I         I
I   I s prevádzkovaním     I alebo                I                    I         I
I   I pohostinských činností v I - vysokoškolské vzdelanie prvého   I                    I         I
I   I týchto zariadeniach   I stupňa alebo vyššie odborné     I                    I         I
I   I             I vzdelanie a tri roky praxe v odbore I                    I         I
I   I             I alebo                I                    I         I
I   I             I - úplné stredné všeobecné vzdelanie I                    I         I
I   I             I alebo úplné stredné odborné     I                    I         I
I   I             I vzdelanie a štyri roky praxe v    I                    I         I
I   I             I odbore                I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 55. I Reštaurovanie s výnimkou I - stredoškolské vzdelanie      I                    I I        I
I   I kultúrnych pamiatok a  I reštaurátorského zamerania a 2 roky I                    I         I
I   I zbierkových predmetov,  I praxe v odbore reštaurovania alebo  I                    I         I
I   I ktoré sú dielami     I - úplné stredné vzdelanie príbuzného I                    I         I
I   I výtvarného umenia [§ 3  I odboru a 4 rokov praxe v odbore   I                    I         I
I   I ods. 1 písm. d) desiaty I reštaurovania alebo         I                    I         I
I   I bod]           I - vysokoškolské umelecké vzdelanie  I                    I         I
I   I             I reštaurátorského zamerania alebo   I                    I         I
I   I             I príbuzného odboru a šesť mesiacov  I                    I         I
I   I             I praxe v odbore reštaurovania     I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 56. I Činnosť vodohospodára  I - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa I § 70 zákona č. 364/2004 Z.z. o    I         I
I   I             I v odbore technických vied alebo   I vodách a o zmene zákona Slovenskej  I         I
I   I             I prírodných vied a najmenej trojročná I národnej rady č. 372/1990 Zb. o   I         I
I   I             I odborná prax, alebo         I priestupkoch v znení neskorších    I         I
I   I             I - úplné stredné odborné vzdelanie  I predpisov (vodný zákon) v znení    I         I
I   I             I technického smeru a najmenej     I neskorších predpisov         I         I
I   I             I šesťročná odborná prax, prípadne   I Odborná prax je prax         I         I
I   I             I - vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa I vodohospodárskeho smeru,       I         I
I   I             I v odbore technických vied alebo   I chemicko-technologického smeru alebo I         I
I   I             I prírodných vied a najmenej      I iného príbuzného smeru        I         I
I   I             I štvorročná odborná prax       I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 56a I Podnikanie na ostatných I a) vysokoškolské vzdelanie druhého  I § 33 a § 6 ods. 9 zákona č.      I         I
I   I vodných plochách v    I stupňa, ak absolvent v rámci     I 216/2018 Z.z. o rybárstve a o     I         I
I   I osobitnom režime     I vysokoškolského vzdelávania úspešne I doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o   I         I
I   I             I vykonal skúšku za príslušné obdobie I živnostenskom podnikaní (živnostenský I         I
I   I             I štúdia, ktorá sa vzťahuje na     I zákon) v znení neskorších predpisov  I         I
I   I             I rybárstvo,              I                    I         I
I   I             I b) úplné stredné odborné vzdelanie  I                    I         I
I   I             I v študijnom odbore rybárstvo,    I                    I         I
I   I             I c) stredné odborné vzdelanie v    I                    I         I
I   I             I učebnom odbore rybár,        I                    I         I
I   I             I d) nižšie stredné odborné vzdelanie, I                    I         I
I   I             I ak žiak v rámci vzdelávacieho    I                    I         I
I   I             I programu absolvoval predmet, ktorý  I                    I         I
I   I             I sa vzťahuje na rybárstvo, alebo   I                    I         I
I   I             I e) úspešné absolvovanie skúšky    I                    I         I
I   I             I rybárskeho hospodára a najmenej tri I                    I         I
I   I             I roky praxe v oblasti rybárstva.   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 57. I Činnosť bezpečnostného  I - osvedčenie o odbornej príprave   I § 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z.z. I         I
I   I poradcu         I alebo                I o cestnej doprave v znení neskorších I         I
I   I             I - osvedčenia o odbornej spôsobilosti I predpisov § 36 ods. 1 písm. i) zákona I         I
I   I             I bezpečnostného poradcu        I č. 514/2009 Z.z. o doprave na    I         I
I   I             I                   I dráhach                I         I
I   I             I                   I § 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z.z. I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 58. I Vykonávanie školení   I poverenie              I § 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z.z. I         I
I   I žiadateľov o       I                   I § 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z.z. I         I
I   I vydanie osvedčenia o   I                       I                    I         I
I   I odbornej spôsobilosti  I                   I                    I         I
I   I bezpečnostného poradcu  I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 59. I Činnosť autorizovanej  I - rozhodnutie o autorizácii     I § 14 zákona č. 133/2013 Z.z. o    I         I
I   I osoby          I                   I stavebných výrobkoch a o zmene a   I         I
I   I             I                   I doplnení niektorých zákonov v znení  I         I
I   I             I                   I zákona č. 91/2016 Z.z.        I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 60. I zrušené od 1.7.2013   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 61. I Sprostredkovanie     I - vysokoškolské vzdelanie      I § 14 zákona č. 568/2009 Z.z.     I         I
I   I predaja, prenájmu a kúpy I ekonomického alebo právnického alebo I o celoživotnom vzdelávaní a o zmene  I         I
I   I nehnuteľností (realitná I stavebného alebo architektonického  I a doplnení niektorých zákonov.    I         I
I   I činnosť)         I smeru alebo             I                    I         I
I   I             I - úplné stredné vzdelanie s     I                    I         I
I   I             I maturitnou skúškou          I                    I         I
I   I             I a osvedčenie o absolvovaní      I                    I         I
I   I             I akreditovaného vzdelávacieho     I                    I         I 
I   I             I programu v odbore vydané vzdelávacou I                    I         I 
I   I             I inštitúciou akreditovanou      I                    I         I 
I   I             I Ministerstvom školstva, vedy,    I                    I         I 
I   I             I výskumu a športu Slovenskej     I                    I         I 
I   I             I republiky              I                    I         I 
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 62. I Bezpečnostnotechnické  I - oprávnenie alebo          I § 21 a 23 zákona č. 124/2006 Z.z.   I         I
I   I služby          I - osvedčenie o odbornej spôsobilosti I v znení neskorších predpisov     I         I
I   I             I bezpečnostného technika       I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 63. I Bezpečnostný technik   I osvedčenie bezpečnostného technika  I § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 64. I zrušené od 1.1.2023   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 65. I Pracovná zdravotná    I oprávnenie              I § 30b zákona č. 355/2007 Z.z.     I         I
I   I služba          I                   I o ochrane, podpore a rozvoji     I         I
I   I             I                   I verejného zdravia a o zmene a     I         I
I   I             I                   I doplnení niektorých zákonov v znení I         I
I   I             I                   I zákona č. 204/2014 Z.z.        I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 66. I Prevádzkovanie verejných I - osvedčenie o odbornej spôsobilosti I § 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o I         I
I   I vodovodov I. až III.   I na prevádzkovanie verejného vodovodu I verejných vodovodoch a verejných   I         I
I   I kategórie a       I I. až III. kategórie alebo      I kanalizáciách a o zmene a doplnení  I         I
I   I prevádzkovanie verejných I - osvedčenie o odbornej spôsobilosti I zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii I         I
I   I kanalizácií I. až III.  I na prevádzkovanie verejnej      I v sieťových odvetviach v znení zákona I         I
I   I kategórie        I kanalizácie I. až III. kategórie   I č. 230/2005     Z.z.           I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 67. I Správa registratúry   I - úplné stredné vzdelanie a 5 rokov I § 23 ods. 2 písm. b) zákona č.    I         I
I   I             I praxe v odbore alebo         I 395/2002 Z.z. o archívoch a      I         I
I   I             I - vysokoškolské vzdelanie v     I registratúrach a o doplnení      I         I
I   I             I študijnom odbore archívnictvo a   I niektorých zákonov v znení      I         I
I   I             I pomocné historické vedy alebo v   I neskorších predpisov         I         I
I   I             I príbuznom študijnom odbore      I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 68. I Odborné poradenstvo v  I osvedčenie na poskytovanie odborného I § 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z.z. o  I         I
I   I oblasti integrovanej   I poradenstva v oblasti integrovanej  I integrovanej prevencii a kontrole   I         I
I   I prevencie a kontroly   I prevencie a kontroly znečisťovania  I znečisťovania životného prostredia a I         I
I   I znečisťovania životného I                   I o zmene a doplnení niektorých zákonov I         I
I   I prostredia        I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 69. I zrušená od 1.1.2015   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 70. I zrušená od 1.12.2012   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 71. I - kvalitatívne a     I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 15 ods. 1 písm. a) zákona      I         I 
I   I kvantitatívne      I                       I č. 355/2007 Z.z.           I         I
I   I zisťovanie faktorov   I                   I                    I         I
I   I životného prostredia a  I                   I                    I         I
I   I pracovného prostredia  I                   I                    I         I
I   I na účely posudzovania  I                   I                    I         I
I   I ich možného vplyvu na  I                   I                    I         I
I   I zdravie         I                   I                    I         I
I   I - hodnotenie vplyvov na I                   I § 15 ods. 1 písm. b) zákona      I         I 
I   I verejné zdravie     I                   I č. 355/2007 Z.z.           I         I 
I   I - hodnotenie       I                   I § 15 ods. 1 písm. b) zákona      I         I
I   I zdravotných rizík zo   I                   I č. 355/2007 Z.z.           I         I
I   I životného prostredia   I                   I                    I         I
I   I - odber vzoriek zo    I                   I § 15 ods. 1 písm. f) zákona      I         I
I   I životného prostredia a  I                   I č. 355/2007 Z.z.           I         I
I   I z pracovného prostredia I                   I                    I         I
I   I na účely kvalitatívneho I                   I                    I         I
I   I a kvantitatívneho    I                   I                    I         I
I   I zisťovania faktorov   I                   I                    I         I
I   I životného prostredia a  I                   I                    I         I
I   I pracovného prostredia  I                   I                    I         I
I   I - prácu s dezinfekčnými I                   I § 15 ods. 1 písm. b) zákona      I         I
I   I prípravkami na      I                   I č. 355/2007 Z.z.           I         I
I   I profesionálne použitie a I                   I                    I         I
I   I na prácu s prípravkami  I                   I                    I         I
I   I na reguláciu živočíšnych I                   I                    I         I
I   I škodcov na profesionálne I                   I                    I         I
I   I použitie         I                   I                    I         I 
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 71. I Vykonávanie skúšky na  I Oprávnenie na vykonávanie skúšky   I § 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z.z. I         I
I   I overenie  odbornej   I na overenie odbornej spôsobilosti  I o  celoživotnom  vzdelávaní  a o I         I
I   I spôsobilosti       I                   I zmene  a  doplnení  niektorých   I         I
I   I             I                   I zákonov.               I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 72. I zrušená od 1.1.2015   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 73. I zrušená od 1.8.2015   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 74. I zrušená od 1.8.2015   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 75. I zrušená od 1.8.2015   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 76. I Podnikanie v oblasti   I - vysokoškolské vzdelanie druhého  I § 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z.z. I         I
I   I nakladania s nebezpečným I stupňa technického alebo       I o odpadoch a o zmene a doplnení    I         I
I   I odpadom         I prírodovedného smeru a najmenej   I niektorých zákonov          I         I
I   I             I tri roky praxe v oblasti nakladania I                    I         I
I   I             I s nebezpečným odpadom alebo     I                    I         I
I   I             I - vysokoškolské vzdelanie druhého  I                    I         I
I   I             I stupňa iného ako technického alebo  I                    I         I
I   I             I prírodovedného smeru, alebo úplné  I                    I         I
I   I             I stredné odborné vzdelanie v odbore  I                    I         I
I   I             I vzdelávania s technickým zameraním  I                    I         I
I   I             I a najmenej päť rokov praxe v oblasti I                    I         I
I   I             I nakladania s nebezpečným odpadom,  I                    I         I
I   I             I alebo                I                    I         I
I   I             I - úplné stredné všeobecné vzdelanie I                    I         I
I   I             I alebo úplné stredné odborné     I                    I         I
I   I             I vzdelanie v odbore vzdelávania s   I                    I         I
I   I             I iným ako technickým zameraním a   I                    I         I
I   I             I najmenej osem rokov praxe v oblasti I                    I         I
I   I             I nakladania s nebezpečným odpadom   I                    I         I
I   I             I - do praxe sa nezapočítavajú roky  I                    I         I
I   I             I praxe počas štúdia          I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 77. I Posudzovanie vplyvov na I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 61 zákona č. 24/2006 Z.z. o    I         I
I   I životné prostredie    I                   I posudzovaní vplyvov na životné    I         I
I   I             I                   I prostredie a o zmene a doplnení    I         I
I   I             I                   I niektorých zákonov          I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 78. I Oprávnené merania    I osvedčenie o osobitnej odbornej   I § 20 zákona č. 137/2010 Z.z. o    I         I
I   I emisií, všeobecných   I spôsobilosti na odborné činnosti v  I ovzduší                I         I
I   I podmienok        I členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. I                    I         I
I   I prevádzkovania, alebo  I 137/2010 Z.z.            I                    I         I
I   I technických požiadaviek I                   I                    I         I
I   I na stacionárnych     I                   I                    I         I
I   I zdrojoch ovzdušia    I                   I                    I         I
I   I Oprávnené merania    I                   I                    I         I
I   I parametrov kvality    I                   I                    I         I
I   I ovzdušia         I                   I                    I         I
I   I Oprávnené kaliberácie  I                   I                    I         I
I   I automatizovaných     I                   I                    I         I
I   I meracích systémov    I                   I                    I         I
I   I emisií, alebo kvality  I                   I                    I         I
I   I ovzdušia         I                   I                    I         I
I   I Oprávnené skúšky     I                   I                    I         I
I   I automatizovaných     I                   I                    I         I
I   I meracích systémov    I                   I                    I         I
I   I emisií, alebo kvality  I                   I                    I         I
I   I ovzdušia         I                   I                    I         I
I   I Oprávnené inšpekcie   I                       I                    I         I
I   I zhody automatizovaných  I                   I                    I         I
I   I meracích systémov    I                   I                    I         I
I   I emisií, alebo kvality  I                   I                    I         I
I   I ovzdušia         I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 79. I Pravidelná kontrola   I potvrdenie o zápise do zoznamu    I  § 7 ods. 1 zákona č. 314/2012 Z.z.  I         I
I   I vykurovacích systémov,  I odborne spôsobilých osôb       I o pravidelnej kontrole vykurovacích  I         I
I   I pravidelná kontrola   I                   I systémov a klimatizačných systémov  I         I
I   I klimatizačných systémov I                   I a o zmene zákona č.  455/1991 Zb.   I         I
I   I             I                   I o živnostenskom podnikaní       I         I
I   I             I                   I (živnostenský zákon) v znení     I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 80. I Prevádzkovanie      I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z.z. I III       I
I   I pohrebiska alebo     I                   I o ochrane, podpore a rozvoji     I         I
I   I Prevádzkovanie pohrebnej I                   I verejného zdravia a o zmene a     I         I
I   I služby alebo       I                   I doplnení niektorých zákonov      I         I
I   I Prevádzkovanie      I                   I                    I         I
I   I krematória        I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 81. I Prevádzkovanie      I osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z.z. I         I
I   I balzamovania a          I                   I                    I         I
I   I konzervácie       I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 82. I Zmenárne         I devízová licencia          I § 6 zákona Národnej rady Slovenskej  I         I
I   I             I                   I republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový I         I
I   I             I                   I zákon a zákon, ktorým sa mení a    I         I
I   I             I                   I dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady I         I
I   I             I                   I č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v   I         I
I   I             I                   I znení neskorších predpisov v znení  I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 82a. I Poskytovanie služieb   I úplné stredné všeobecné vzdelanie  I                    I         I
I   I zmenárne virtuálnej meny I alebo úplné stredné odborné     I                    I         I
I   I             I vzdelanie              I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 82b. I Poskytovanie služieb   I úplné stredné všeobecné vzdelanie  I                    I         I
I   I peňaženky virtuálnej   I alebo úplné stredné odborné     I                    I         I
I   I meny           I vzdelanie              I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 83. I Zasielateľstvo      I - vysokoškolské vzdelanie v odbore  I § 14 zákona č. 568/2009 Z.z.     I II       I
I   I             I  alebo               I o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a I         I
I   I             I - stredoškolské vzdelanie v odbore  I doplnení niektorých zákonov      I         I
I   I             I  a jednoročná prax v odbore alebo  I                    I         I
I   I             I - osvedčenie o absolvovaní      I                    I         I
I   I             I  akreditovaného vzdelávacieho    I                    I         I
I   I             I  programu v odbore a dvojročná prax I                    I         I
I   I             I  v odbore              I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 84. I Prevádzkovanie závodného I oprávnenie na zriaďovanie a     I § 17 ods. 1 písm. n) zákona č.    I         I
I   I hasičského útvaru    I prevádzkovanie závodného hasičského I 314/2001 Z.z.            I         I
I   I             I útvaru                I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 85. I Organizovanie      I - vysokoškolské vzdelanie a 3 roky  I § 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o    I         I
I   I dobrovoľných dražieb   I praxe alebo             I dobrovoľných dražbách a o doplnení  I         I
I   I             I - úplné stredné vzdelanie a 8 rokov I zákona Slovenskej národnej rady č.  I         I
I   I             I praxe                I 323/1992 Zb. o notároch a notárskej  I         I
I   I             I                   I činnosti (Notársky poriadok) v znení I         I
I   I             I                   I neskorších predpisov         I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 86. I Vykonávanie       I poverenie              I § 31 ods. 4 zákona          I         I
I   I kvalifikačného kurzu   I                   I č. 338/2000 Z.z.           I         I
I   I žiadateľov o preukaz   I                   I v znení zákona č. 556/2010 Z.z.    I         I
I   I odbornej spôsobilosti  I                   I                    I         I 
I   I vodcu malého       I                   I                    I         I
I   I plavidla         I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 87. I Vypracovanie a      I Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 18a ods. 5 zákona Národnej rady   I         I
I   I aktualizácia plánu    I na úseku civilnej ochrany      I Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. I         I
I   I ochrany obyvateľstva   I obyvateľstva             I o civilnej ochrane obyvateľstva v   I         I
I   I Vypracovanie a      I                   I znení zákona č. 395/2011 Z.z.     I         I
I   I aktualizácia plánu    I                   I                    I         I
I   I ochrany zamestnancov a  I                   I                    I         I
I   I osôb     prevzatých do    I                   I                    I         I
I   I starostlivosti      I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 88. I Vzdelávacia činnosť na  I Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  I § 18a ods. 5 zákona Národnej rady   I         I
I   I úseku civilnej ochrany  I na úseku civilnej ochrany      I Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. I         I
I   I obyvateľstva       I obyvateľstva             I v znení zákona č. 395/2011 Z.z.    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 89. I Servis a údržba     I certifikát o odbornej spôsobilosti  I  § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z.z.  I         I
I   I chladiacich a      I                   I o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o  I         I
I   I klimatizačných      I                   I zmene a doplnení niektorých zákonov  I         I
I   I zariadení a tepelných  I                   I                    I         I
I   I čerpadiel s obsahom   I                   I                    I         I
I   I kontrolovanej látky   I                   I                    I         I
I   I             I                   I                    I         I
I   I Servis, údržba a revízie I                   I                    I         I
I   I protipožiarnych     I                   I                    I         I
I   I systémov a hasiacich   I                   I                    I         I
I   I prístrojov s obsahom   I                   I                    I         I
I   I kontrolovanej látky   I                   I                    I         I
I   I             I                   I                    I         I
I   I Kontrola úniku      I                   I                    I         I
I   I kontrolovaných látok zo I                   I                    I         I
I   I zariadení        I                   I                    I         I
I   I             I                   I                    I         I
I   I Prevádzkovanie      I                   I                    I         I
I   I zariadenia na recykláciu I                   I                    I         I
I   I kontrolovaných látok   I                   I                    I         I
I   I alebo na regeneráciu   I                   I                    I         I
I   I kontrolovaných látok   I                   I                    I         I
I   I             I                   I                    I         I
I   I Zhodnotenie       I                   I                    I         I
I   I kontrolovaných látok a  I                   I                    I         I
I   I odber kontrolovaných   I                   I                    I         I
I   I látok vrátane plnenia  I                   I                    I         I
I   I tlakových nádob na plyny I                   I                    I         I
I   I s obsahom kontrolovanej I                   I                    I         I
I   I látky          I                   I                    I         I
I   I             I                   I                    I         I
I   I Zneškodňovanie      I                   I                    I         I
I   I kontrolovaných látok   I                   I                    I         I
I   I vrátane podnikania v   I                   I                    I         I
I   I oblasti nakladania s   I                   I                    I         I
I   I odpadmi s obsahom    I                   I                    I         I
I   I kontrolovanej látky   I                   I                    I         I
I   I Uvádzanie kontrolovaných I                   I                    I         I
I   I látok na trh       I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 90. I Činnosť odborníka v   I Osvedčenie o osobitných znalostiach I § 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z.z.  I         I
I   I oblasti prepravy     I                   I v znení zákona č. 35/2014 Z.z.    I         I
I   I nebezpečného tovaru   I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 91. I Vykonávanie školení   I Poverenie              I § 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z.z.  I         I
I   I žiadateľov o vydanie   I                   I v znení zákona č. 35/2014 Z.z.    I         I
I   I osvedčenia o osobitných I                   I                    I         I
I   I znalostiach       I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 92. I Dohľad nad pracovnými  I - vysokoškolské vzdelanie druhého  I § 30aa ods. 2 písm. c) a d),     I         I
I   I podmienkami       I stupňa v magisterskom študijnom   I § 63d ods. 6 a 7 zákona č.      I         I
I   I             I programe v študijnom odbore verejné I 355/2007 Z.z. v znení zákona     I         I
I   I             I zdravotníctvo,            I č. 289/2017 Z.z.           I         I
I   I             I - vysokoškolské vzdelanie prvého   I                    I         I
I   I             I stupňa v bakalárskom študijnom    I                    I         I
I   I             I programe v študijnom odbore verejné I                    I         I
I   I             I zdravotníctvo            I                    I         I
I   I             I - diplomovaný asistent hygieny a   I                    I         I
I   I             I epidemiológie,            I                    I         I
I   I             I - asistent hygienickej služby    I                    I         I
I   I             I - iný zdravotnícky pracovník so   I                    I         I
I   I             I špecializáciou v špecializačnom   I                    I         I
I   I             I odbore hygiena pracovných podmienok I                    I         I
I   I             I podľa predpisov účinných do     I                    I         I
I   I             I 30. júna 2010,            I                    I         I
I   I             I - iný zdravotnícky pracovník so   I                    I         I
I   I             I špecializáciou v špecializačnom   I                    I         I
I   I             I odbore hygiena životného a      I                    I         I
I   I             I pracovného prostredia podľa     I                    I         I
I   I             I predpisov účinných do 28. marca   I                    I         I
I   I             I 2002,                I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 93. I Odstraňovanie azbestu  I Oprávnenie na odstraňovanie azbestu I § 41 zákona č. 355/2007 Z.z. v    I         I 
I   I alebo materiálov     I alebo materiálov obsahujúcich    I znení zákona č. 204/2014 Z.z.     I         I
I   I obsahujúcich azbest zo  I azbest zo stavieb          I                    I         I 
I   I stavieb pri búracích   I                   I                    I         I  
I   I prácach, údržbárskych  I                   I                    I         I
I   I prácach, opravách a   I                   I                    I         I
I   I iných činnostiach    I                   I                    I         I 
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 94. I Inštalácia, servis,   I Osvedčenie o odborných znalostiach  I § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z.z.  I         I
I   I údržba, oprava      I                   I o fluórovaných skleníkových plynoch a I         I
I   I alebo vyraďovanie    I                   I o zmene a doplnení niektorých zákonov I         I 
I   I zariadení s obsahom   I                   I v znení neskorších predpisov     I         I
I   I fluórovaných       I                   I                    I         I
I   I skleníkových plynov   I                   I                    I         I 
I   I             I                   I                    I         I
I   I             I                   I                    I         I
I   I Kontrola úniku      I                   I                    I         I
I   I fluórovaných       I                   I                    I         I
I   I skleníkových plynov zo  I                   I                    I         I 
I   I zariadení        I                   I                    I         I
I   I             I                   I                    I         I
I   I Zhodnotenie fluórovaných I                   I                    I         I
I   I skleníkových plynov   I                   I                    I         I
I   I             I                   I                    I         I
I   I Zneškodňovanie      I                   I                    I         I
I   I fluórovaných       I                   I                    I         I
I   I skleníkových plynov   I                   I                    I         I
I   I vrátane podnikania v   I                   I                    I         I
I   I oblasti nakladania s   I                   I                    I         I
I   I odpadmi s obsahom    I                   I                    I         I
I   I fluórovaných       I                   I                    I         I
I   I skleníkových plynov   I                   I                    I         I
I   I             I                   I                    I         I
I       I Uvádzanie fluórovaných  I                   I                    I         I
I   I skleníkových plynov na  I                   I                    I         I
I   I trh           I                   I                    I         I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 95. I zrušené od 19.2.2021   I                   I                    I         I 
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I