§ 69 Živnostenské spoločenstvá

§ 69
Živnostenské spoločenstvá
(1) Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením 43) podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.
(2) Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živností. Podávajú na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy Slovenskej živnostenskej komore návrhy, informácie a stanoviská o živnostiach v odbore svojej pôsobnosti.
43) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.