§ 71 Konanie vo veciach upravených týmto zákonom

§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje zákonom o správnom konaní (správny poriadok), 45) pokiaľ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.

45) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).