§ 71 Konanie vo veciach upravených týmto zákonom

§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje správnym poriadkom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.