§ 5-15 DRUHÁ HLAVA VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

DRUHÁ HLAVA
VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
§ 5
Štátna služba
(1) Štátna služba na účely tohto zákona je činnosť, ktorou štátny zamestnanec v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom plní úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo plní úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí 8) v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby a ktorá zahŕňa

a) riadenie,
b) rozhodovanie,
c) kontrolu, dozor alebo inšpekciu,
d) vnútorný audit alebo vládny audit,
e) odbornú prípravu rozhodnutí, 9)
f) právne zastupovanie,
g) odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv vrátane odborných činností súvisiacich s ich prerokúvaním, schvaľovaním a podpisovaním, ako aj odborných činností súvisiacich s vrátením zákonov prezidentom,
h) odbornú prípravu koncepčných dokumentov a strategických dokumentov alebo
i) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí.
(2) Plnenie úloh pri vykonávaní štátnych záležitostí na účely tohto zákona je činnosť vykonávaná štátnym zamestnancom

a) výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh

1. štátneho orgánu, 10)
2. služobného úradu pre štátny orgán, 11)
b) ktorou utvára podmienky na riadne vykonávanie súdnictva 12) alebo
c) ktorou plní úlohy osobného úradu podľa tohto zákona.
(3) Služobný úrad na účely odseku 1 vypracuje opisy činností štátnozamestnaneckých miest.
(4) Štátna služba na účely tohto zákona je aj výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu. 12a)

§ 6
Štátny zamestnanec
(1) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá v štátnozamestnaneckom pomere vykonáva štátnu službu v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby.
(2) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá je odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „odborník ústavného činiteľa“). Odborník ústavného činiteľa vykonáva štátnu službu bez určenia odboru štátnej služby.
(3) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade na základe

a) zvolenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 13)
b) vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu 14)

1. prezidentom,
2. vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
3. predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
4. predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky,
5. predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
6. prednostom obvodného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.
(4) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec poverený prezidentom výkonom funkcie (ďalej len „veľvyslanec“).
(5) Štátny zamestnanec podľa odsekov 3 a 4 je na účely tohto zákona štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii vykonáva štátnu službu bez určenia odboru štátnej služby.
(6) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj štatutárny orgán, ktorý je do tejto funkcie vymenovaný podľa osobitného predpisu, 15) ak nejde o štátneho zamestnanca podľa odseku 3.
(7) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade na základe vyslania podľa osobitného predpisu; 16) na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia § 16, § 19 až 23 a § 28.
(8) Na odborníka ústavného činiteľa sa nevzťahujú ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f), § 22, § 23 a § 80.
(9) Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, § 46 ods. 1, § 47 až 51, § 52 ods. 1, § 55 až 57 a § 80. Na veľvyslanca sa nevzťahujú aj ustanovenia § 53 ods. 4, § 83 ods. 4 a § 104 ods. 5. Na prednostu obvodného úradu sa nevzťahujú aj ustanovenia § 65 ods. 3 tretej vety, § 83 ods. 4, § 104 a § 116 ods. 3 tretej vety. Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii podľa odseku 3 písm. b) piateho bodu sa nevzťahujú aj ustanovenia odseku 5 druhej vety, § 11 ods. 4, § 12 ods. 3, § 65 ods. 3 tretej vety, § 83 ods. 4, § 94 ods. 4, § 104, 108 a § 116 ods. 3 tretej vety.
(10) Na štátneho zamestnanca podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, § 46 ods. 1, § 47 až 51, § 52 ods. 1, § 55 až 57 a § 80, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 7
Odbor štátnej služby
(1) Odbor štátnej služby na účely tohto zákona je odborný úsek, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu.
(2) Odbory štátnej služby v služobných úradoch ustanoví nariadenie vlády. Odbory štátnej služby v služobných úradoch uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) až f) určia služobné predpisy, ktoré vydajú tieto služobné úrady.

§ 8
Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti
Štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti je štátnozamestnanecké miesto určené vládou ako rozhodujúce na zabezpečenie plnenia vládou vymedzených úloh podľa jej priorít.

Služobný úrad
§ 9
(1) Služobný úrad na účely tohto zákona je

a) ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) orgán miestnej štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
c) iný orgán štátnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
d) organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky určená ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
e) Slovenská informačná služba,
f) organizačná zložka Zboru väzenskej a justičnej stráže. 17)
(2) Služobný úrad na účely tohto zákona je aj

a) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“),
b) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária prezidenta“),
c) Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ústavného súdu“),
d) Kancelária verejného ochrancu práv,
e) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší kontrolný úrad“),
f) Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“),
g) Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“),
h) Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný súd,
i) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) a krajská prokuratúra.
(3) Služobný úrad justičného čakateľa na okresnom súde je krajský súd.
(4) Služobný úrad štátneho zamestnanca na okresnej prokuratúre a právneho čakateľa prokuratúry je krajská prokuratúra.
(5) Služobný úrad na účely tohto zákona nie je Národný bezpečnostný úrad.
(6) Služobný úrad koordinuje činnosť vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov toho služobného úradu, ku ktorému vykonáva zriaďovateľskú funkciu podľa osobitného predpisu. 18)

§ 10
(1) Kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov vykonáva v služobnom úrade uvedenom

a) v § 9 ods. 1 tento služobný úrad,
b) v § 9 ods. 2 písm. a) až g) tento služobný úrad,
c) v § 9 ods. 2 písm. h) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“),
d) v § 9 ods. 2 písm. i) generálna prokuratúra.
(2) Na výkon kontroly podľa odseku 1 písm. a) sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu. 19)

§ 11
Vedúci štátny zamestnanec
(1) Vedúci zamestnanec na účely tohto zákona je nadriadený štátny zamestnanec, ktorý je podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu oprávnený
a) určovať a ukladať podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy na vykonávanie štátnej služby a dávať mu na tento účel pokyny,
b) organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby podriadeného štátneho zamestnanca.

(2) Vedúci zamestnanec, ktorý je na čele zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v cudzine, zabezpečuje jednotný výkon štátnej služby v prijímajúcom štáte.
(3) Vedúci zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej postavenie nadriadeného upravuje osobitný predpis 20) a ktorá má k podriadenému štátnemu zamestnancovi oprávnenia podľa odseku 1.
(4) Funkciu vedúceho zamestnanca k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, okrem veľvyslanca plní minister alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
(5) Funkciu vedúceho zamestnanca k veľvyslancovi plní vedúci služobného úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí.
(6) Funkciu vedúceho zamestnanca k odborníkovi ústavného činiteľa plní ten, pre koho odborník ústavného činiteľa plní úlohy.

Vedúci služobného úradu
§ 12
(1) Vedúci služobného úradu (ďalej len „vedúci úradu“) na účely tohto zákona je služobne najvyšší vedúci zamestnanec v služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, okrem štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii podľa § 6 ods. 3 písm. b) šiesteho bodu.
(2) Vedúci úradu je oprávnený konať v príslušnom služobnom úrade vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov; vedúci úradu je oprávnený konať aj vo veciach právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer, ak to ustanovuje osobitný predpis. 21) Vedúci úradu môže v služobnom predpise poveriť konaním podľa prvej vety vedúceho zamestnanca.
(3) Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, okrem veľvyslanca plní minister alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
(4) Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k veľvyslancovi plní vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí.
(5) Funkciu vedúceho úradu vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov k odborníkovi ústavného činiteľa plní ten, pre koho odborník ústavného činiteľa plní úlohy; k odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, plní funkciu vedúceho úradu vedúci kancelárie najvyššieho súdu.

§ 13
(1) Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra.
(2) Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
(3) Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. b) a c) je jeho štatutárny orgán vymenovaný podľa osobitného predpisu. 22)
(4) Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. d) až f) je vymenovaný alebo ustanovený podľa osobitného predpisu.
(5) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária národnej rady, je vedúci kancelárie národnej rady. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária prezidenta, je vedúci kancelárie prezidenta. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária ústavného súdu, je vedúci kancelárie ústavného súdu. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Kancelária verejného ochrancu práv, je vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je najvyšší kontrolný úrad, je predseda najvyššieho kontrolného úradu. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária súdnej rady, je vedúci kancelárie súdnej rady. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je kancelária najvyššieho súdu, je vedúci kancelárie najvyššieho súdu.
(6) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Špecializovaný trestný súd, je predseda Špecializovaného trestného súdu. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je krajský súd, je predseda krajského súdu. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je okresný súd, je predseda okresného súdu.
(7) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je generálna prokuratúra, je generálny prokurátor Slovenskej republiky. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je krajská prokuratúra, je krajský prokurátor.
(8) Vedúci úradu písomne poverí spomedzi vedúcich zamestnancov v služobnom úrade svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu určenom v poverení.
(9) Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, môže písomne poveriť vedúceho zamestnanca v služobnom úrade výkonom svojich oprávnení podľa § 12 ods. 2 v rozsahu určenom v poverení.

§ 14
Osobný úrad
(1) Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer.
(2) Osobný úrad štátneho zamestnanca je osobný úrad služobného úradu, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu. Osobný úrad

a) vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ktorého vymenúva a odvoláva vláda, je osobný úrad Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“),
b) vedúceho úradu v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 1 písm. b) a c) je osobný úrad služobného úradu, ktorý k nemu vykonáva zriaďovateľskú funkciu podľa osobitného predpisu. 18)

§ 15
Služobné predpisy
(1) Služobné predpisy sú vnútorné normatívne akty, ktoré v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie upravujú podrobnosti vykonávania štátnej služby. Služobné predpisy vydáva služobný úrad; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. 23)
(2) Služobný predpis služobného úradu nesmie byť v rozpore so služobným predpisom služobného úradu, ktorý k nemu vykonáva zriaďovateľskú funkciu podľa osobitného predpisu. 18)
(3) So služobnými predpismi musí byť štátny zamestnanec riadne oboznámený.

8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z.z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
12) § 149a až 149c zákona č. 385/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 549/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 34 ods. 2, § 76 a 78 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12a) Zákon č. 503/2011 Z.z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13) Napríklad zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
14) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 515/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

15) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16) § 41 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z.
17) § 1 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
18) § 21 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z.z.
19) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
20) Napríklad zákon č. 200/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
21) Napríklad § 6 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
22) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 453/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
23) § 10 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z.