§ 5 Štátna služba

§ 5
Štátna služba
(1) Štátna služba na účely tohto zákona je činnosť, ktorou štátny zamestnanec v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom plní úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo plní úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí 8) v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby a ktorá zahŕňa

a) riadenie,
b) rozhodovanie,
c) kontrolu, dozor alebo inšpekciu,
d) vnútorný audit alebo vládny audit,
e) odbornú prípravu rozhodnutí, 9)
f) právne zastupovanie,
g) odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv vrátane odborných činností súvisiacich s ich prerokúvaním, schvaľovaním a podpisovaním, ako aj odborných činností súvisiacich s vrátením zákonov prezidentom,
h) odbornú prípravu koncepčných dokumentov a strategických dokumentov alebo
i) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí.
(2) Plnenie úloh pri vykonávaní štátnych záležitostí na účely tohto zákona je činnosť vykonávaná štátnym zamestnancom

a) výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh

1. štátneho orgánu, 10)
2. služobného úradu pre štátny orgán, 11)
b) ktorou utvára podmienky na riadne vykonávanie súdnictva 12) alebo
c) ktorou plní úlohy osobného úradu podľa tohto zákona.
(3) Služobný úrad na účely odseku 1 vypracuje opisy činností štátnozamestnaneckých miest.
(4) Štátna služba na účely tohto zákona je aj výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu. 12a)

8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z.z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
12) § 149a až 149c zákona č. 385/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 549/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 34 ods. 2, § 76 a 78 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12a) Zákon č. 503/2011 Z.z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.