§ 879v DVADSIATA ŠTVRTÁ HLAVA Prechodné ustanovenie

DVADSIATA ŠTVRTÁ HLAVA
Prechodné ustanovenie
§ 879v
Konanie, predmetom ktorého je pohľadávka vzniknutá zo spotrebiteľskej zmluvy, začaté pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.