PRÍL.2a CHEMICKÉ UKAZOVATELE, PRE KTORÉ MOŽNO POVOLIŤ VÝNIMKU NA POUŽITIE PITNEJ VODY, KTORÁ NESPĹŇA LIMITY UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ

PRÍL.2a
CHEMICKÉ UKAZOVATELE, PRE KTORÉ MOŽNO POVOLIŤ VÝNIMKU NA POUŽITIE PITNEJ VODY, KTORÁ NESPĹŇA LIMITY UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY
1. akrylamid,
2. antimón,
3. arzén,
4. benzén,
5. benzo(a)pyrén,
6. bór,
7. brómičnany,
8. kadmium,
9. chróm,
10. meď,
11. kyanidy,
12. 1,2-dichlóretán,
13. epichlórhydrín,
14. fluoridy,
15. olovo,
16. ortuť,
17. nikel,
18. dusičnany,
19. dusitany,
20. pesticídy,
21. pesticídy spolu,
22. polycyklické aromatické uhľovodíky,
23. selén,
24. tetrachlóretén,
25. trichlóretén,
26. trihalometány spolu,
27. vinylchlorid.