PRÍL.3 ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK, NA KTORÝCH ODBORNÉ VYUŽÍVANIE SA NEVZŤAHUJÚ USTANOVENIA § 16 ODS. 19 A ODS. 25 PÍSM. A), C) A E)

PRÍL.3
ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK, NA KTORÝCH ODBORNÉ VYUŽÍVANIE SA NEVZŤAHUJÚ USTANOVENIA § 16 ODS. 19 A ODS. 25 PÍSM. A), C) A E)
--------------------------------------------------
 1. Kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli
--------------------------------------------------
 2. Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli
--------------------------------------------------
 3. Akrylonitril
--------------------------------------------------
 4. Skvapalnený amoniak (čpavok)
--------------------------------------------------
 5. Metylbromid
--------------------------------------------------
 6. Chlórpikrín
--------------------------------------------------
 7. Fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú
--------------------------------------------------
 8. Etylén oxid
--------------------------------------------------
 9. Sírouhlík
--------------------------------------------------
10. Chlorid uhličitý
--------------------------------------------------
11. Trichlóracetonitril
--------------------------------------------------