§ 63h Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017

§ 63h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017
Prevádzkovateľ zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e), ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. marcom 2017, je povinný splniť povinnosti a požiadavky podľa § 24 a požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. i) do 31. augusta 2017.