§ 63i Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017

§ 63i
Prechodné ustanovenie účinné od 15. októbra 2017
Program monitorovania podľa § 17a ods. 2 písm. d) je dodávateľ pitnej vody povinný predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najneskôr do 31. decembra 2018.