§ 6 Regionálne úrady verejného zdravotníctva

§ 6
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
(1) Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. 5) Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik. 6)
(3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
c) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni,
d) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,
e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
f) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
g) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
h) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
i) povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
j) vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
k) v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia pri práci kontroluje plnenie povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c a § 30d ods. 1 písm. c) až f,
l) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
m) vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,
n) sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o kvalite vôd určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle,
o) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu, 12a)
p) poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva, 13a)
q) vytvorí každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny pre každú vodu určenú na kúpanie program monitorovania a vymedzuje dĺžku kúpacej sezóny,
r) zabezpečuje monitorovanie pre každú vodu určenú na kúpanie počas kúpacej sezóny,
s) preskúmava znečistenie vody určenej na kúpanie,
t) prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie a vydáva trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa vo vode určenej na kúpanie,
u) prijíma primerané opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie pri výnimočných okolnostiach,
v) požiada príslušný inšpektorát práce13b) alebo príslušný orgán dozoru,13c) ak je to potrebné, aby prešetril bezpečnostné a technické príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,13d)
w) poskytuje súčinnosť úradu verejného zdravotníctva pri plnení úloh podľa § 5 ods. 6 písm. b) až d) a g) až k),
x) sprístupňuje na svojom webovom sídle aktuálne informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody na regionálnej úrovni,
y) rozhoduje o prvej výnimke a v odôvodnených prípadoch aj o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
z) informuje bezodkladne úrad verejného zdravotníctva o povolených výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody; informácia o druhej výnimke obsahuje aj odôvodnenie rozhodnutia a výsledky kontroly kvality pitnej vody vykonanej počas platnosti prvej výnimky,
aa) vydáva vyjadrenia podľa osobitného predpisu.13e)
(4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa odseku 5 v oblasti radiačnej ochrany

a) rozhoduje o návrhoch podľa § 13 ods. 5 písm. b),
b) vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu podľa § 45 ods. 3,
c) vydáva povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly, ak vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 45 ods. 5,
d) vykonáva štátny zdravotný dozor a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 56 a 57,
f) vykonáva monitorovanie radiačnej situácie,
g) vyhľadáva pracoviská a zariadenia, na ktorých sa môžu vyskytnúť opustené rádioaktívne žiariče alebo zvýšené prírodné ionizujúce žiarenie a ich prevádzkovateľom poskytuje informácie o rizikách a o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany a kontroluje ich dodržiavanie,
h) poskytuje verejnosti informácie o zabezpečení radiačnej ochrany a o rizikách spôsobených ožiarením a odborné poradenstvo o radiačnej ochrane osobám, ktoré prišli do kontaktu s rádioaktívnym žiaričom alebo boli ožiarené,
i) rozhoduje o zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele,
j) rozhoduje o zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,
k) rozhoduje o výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,
l) rozhoduje o výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody.
(5) Vo veciach radiačnej ochrany je príslušným orgánom verejného zdravotníctva

a) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave v územnom obvode Bratislavského kraja,
b) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v územnom obvode Nitrianskeho kraja,
c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v územnom obvode Banskobystrického kraja a v územnom obvode Žilinského kraja,
d) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v územnom obvode Košického kraja a v územnom obvode Prešovského kraja.
(6) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja okrem činností uvedených v odseku 3

a) odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji,
b) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 3,
c) zabezpečuje laboratórne činnosti pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v kraji,
d) vykonáva a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni kraja,
e) poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov.12c)
(7) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie aj centrálny register prenosných ochorení v Slovenskej republike podľa prílohy č. 10 a peľovú informačnú službu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje údaje z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike národnému centru na účely zdravotníckej štatistiky.
(8) Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú pôsobnosť podľa odsekov 3, 4 a 6, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7).
(9) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade hodnotí zdravotnú bezpečnosť výrobkov určených na styk s pitnou vodou (§ 18 ods. 2).

5) § 10 ods. 1 a 6 zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 30 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7a) § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
12a) Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
12c) § 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z.z.
13a) § 3 ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
13b) § 7 zákona č. 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
13c) § 38 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
13d) § 8 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
13e) § 4c ods. 6 písm. d) zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z.z.