§ 5 Úrad verejného zdravotníctva

§ 5
Úrad verejného zdravotníctva
(1) Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
(2) Úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný hygienik“), ktorý je zároveň generálnym tajomníkom. 5) Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3) Úrad verejného zdravotníctva je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 7)
(4) Úrad verejného zdravotníctva

a) vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia,
b) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
c) plánuje, koordinuje a určuje rozsah kontroly prenosných ochorení,
d) plánuje, koordinuje a určuje rozsah a očkovacie schémy imunizačného programu,
e) určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok a nariaďuje mimoriadne očkovanie,
f) posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na národnej úrovni a na regionálnej úrovni,
g) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,
h) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, o ktorých podľa tohto zákona rozhoduje výlučne úrad verejného zdravotníctva,
i) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva,
j) riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,
k) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4, ak ich treba vykonať v rozsahu presahujúcom územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
l) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5, ak sa ohrozenie verejného zdravia vyskytne na území, ktoré presahuje územnú pôsobnosť regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
m) povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
n) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti úradu verejného zdravotníctva,
o) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 1,
p) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa písmena o); zverejňuje na svojom webovom sídle požiadavky na technologické vybavenie potrebné na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, v ktorom uvedie,

1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, alebo
2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo,
q) vydáva, odoberá alebo mení oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu“) (§ 30b) a kontroluje plnenie

1. podmienok výkonu pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie (§ 30b ods. 2),
2. povinností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až g),
r) vedie evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa písmena q) a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu, v ktorom uvedie meno, priezvisko a titul vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby (§ 30a ods. 6); ak ide o

1. fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul a adresu trvalého bydliska,
2. fyzickú osobu – podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, alebo
3. právnickú osobu, obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo,
s) vedie evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d), a zverejňuje ich zoznam na svojom webovom sídle, v ktorom okrem informácií uvedených v písmene r) druhom bode a treťom bode uvedie aj kvalifikáciu alebo kvalifikáciu zodpovedného zástupcu, a vykonáva zmeny v evidencii podľa § 30b,
t) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na činnosti uvedené v § 15 ods. 1,
u) vedie centrálny register rizikových prác (§ 31 ods. 6); osobné údaje súvisiace s registrom rizikových prác sú uvedené v prílohe č. 11,
v) vedie register výrobcov a dovozcov nových potravín a zložiek nových potravín, 9) register výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín na osobitné výživové účely 9) a register minerálnych vôd a pramenitých vôd,
w) vykonáva štátny zdravotný dozor, epidemiologické vyšetrovanie, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55 vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, v ktorých ako orgán štátnej správy prvého stupňa vydal rozhodnutie,
x) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
y) sprístupňuje počas kúpacej sezóny informácie o vodách určených na kúpanie a o kvalite vody v prírodných kúpaliskách a v umelých kúpaliskách na svojom webovom sídle,
z) zabezpečuje všeobecnú analýzu možných rizík z domových rozvodných systémov na účely posúdenia manažmentu rizík z domových rozvodných systémov a najmenej raz za šesť rokov ju preskúmava a ak je to potrebné, aktualizuje ju,
aa) zverejňuje každoročne pred začiatkom kúpacej sezóny zoznam vôd určených na kúpanie a dĺžku kúpacej sezóny; verejnosť má možnosť informovať sa, podávať svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti pri zavádzaní, revidovaní a aktualizácii zoznamu vôd určených na kúpanie a dĺžky kúpacej sezóny, ktoré úrad verejného zdravotníctva primerane zohľadní,
ab) vykonáva hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie, jej klasifikáciu a rozhoduje o každej zmene vo vykonávaní hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie,
ac) každoročne vykonáva v spolupráci s orgánom štátnej vodnej správy 9b) identifikáciu vôd určených na kúpanie,
ad) zabezpečuje v spolupráci s orgánom štátnej vodnej správy 9c) vytvorenie, revíziu, aktualizáciu a zachovanie profilu vody určenej na kúpanie,
ae) prijíma opatrenia riadenia v oblasti vody určenej na kúpanie,
af) informuje verejnosť na svojom webovom sídle o vode určenej na kúpanie,
ag) posudzuje vplyv prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí a vydáva odborné posudky,
ah) spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami pri presadzovaní opatrení týkajúcich sa látok, ktoré možno zneužiť na výrobu chemických a biologických zbraní, 10)
ai) v rámci spolupráce s Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a s členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“)

1. vypracúva pre Komisiu hodnotiace správy o vodách určených na kúpanie, ktoré obsahujú aj informácie o každom prerušení programu monitorovania a o dôvodoch takého prerušenia a výsledky monitorovania a hodnotenia kvality vôd určených na kúpanie pre každú vodu určenú na kúpanie spolu s opisom dôležitých opatrení podniknutých na jej riadenie; tieto informácie predkladá Komisii prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 12b) každoročne do 31. decembra za predchádzajúcu kúpaciu sezónu,
2. informuje Komisiu každoročne pred začatím kúpacej sezóny o všetkých vodách určených na kúpanie vrátane odôvodnenia každej zmeny oproti predchádzajúcemu roku,
3. informuje členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány verejného zdravotníctva vydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, 11)
4. zasiela členským štátom a Komisii raz za štyri roky zoznam rozhodnutí o povolení výnimky podľa ustanovení tohto zákona s uvedením dôvodov a okolností, ktoré viedli k ich vydaniu,
5. zasiela Komisii v intervaloch požadovaných osobitnými predpismi 12) správu o praktickom uplatňovaní minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou faktorom práce a pracovného prostredia spolu so stanoviskami sociálnych partnerov; správa obsahuje opis najlepšej praxe na zabezpečenie prevencie pred škodlivými účinkami týchto faktorov práce a pracovného prostredia na verejné zdravie a ostatných foriem organizácie práce spolu s opatreniami, ktoré štát prijal, aby oboznámil ostatné členské štáty s poznatkami o tejto najlepšej praxi,
6. informuje Komisiu o použití iných metód a pravidiel ako referenčných metód a pravidiel pri analýze kvality pitnej vody a pri analýze kvality vody určenej na kúpanie a o ich rovnocennosti s referenčnými metódami,
7. informuje vopred Komisiu o každej zmene vo vykonávaní hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie,
8. oznamuje Komisii rozhodnutie o druhej výnimke na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody podľa § 17a ods. 1; súčasťou oznámenia je odôvodnenie vydania rozhodnutia o druhej výnimke,
aj) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu, 12a)
ak) v rámci spolupráce so Svetovou zdravotníckou organizáciou je kontaktným miestom zodpovedným za vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia (ďalej len „kontaktné miesto“), ktoré
1. je nepretržite dostupné pre komunikáciu s kontaktnými miestami Svetovej zdravotníckej organizácie,
2. vyhodnocuje udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a môžu predstavovať ohrozenie verejného zdravia,
3. oznamuje Svetovej zdravotníckej organizácii udalosti podľa druhého bodu do 24 hodín po ich vyhodnotení a uskutočnené opatrenia na zamedzenie šíreniu choroby alebo kontaminácie,
al) poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) na účel zverejnenia na Národnom portáli zdravia údaje podľa § 48 ods. 3 písm. j),
am) poskytuje národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,12c)
an) prijíma oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov a nových potravín podľa osobitných predpisov,12d) ktoré sa umiestňujú na trh,
ao) uverejňuje na svojom webovom sídle

1. aktuálne a primerané informácie o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality vody na národnej úrovni,
2. postupy, ktoré by mali obyvatelia bez prístupu k zdravotne bezpečnej pitnej vode vykonať na ochranu zdravia pred nepriaznivými dôsledkami používania pitnej vody s nevyhovujúcou kvalitou a postupy, ktoré by mali prijať, ak pitná voda s nevyhovujúcou kvalitou predstavuje riziko ohrozenia zdravia,
3. aktuálny zoznam sledovaných látok alebo zlúčenín, ktorých prítomnosť v pitnej vode podľa Komisie vzbudzuje obavy a môže predstavovať zdravotné riziko,
ap) určuje doplnkové ukazovatele kvality pitnej vody na území Slovenskej republiky alebo jeho časti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas z dôvodu ochrany zdravia a rozhoduje o limitoch pre tieto doplnkové ukazovatele,
aq) definuje a kontroluje minimálne výkonnostné charakteristiky metód chemických analýz kvality pitnej vody,
ar) kontroluje metódy mikrobiologických analýz kvality pitnej vody a kvality vody určenej na kúpanie a rovnocennosť alternatívnych mikrobiologických metód s referenčnými mikrobiologickými metódami pre analýzu kvality pitnej vody a pre analýzu kvality vody určenej na kúpanie a kontroluje ich dodržiavanie,
as) poskytuje Komisii, Európskej environmentálnej agentúre a Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb prístup k informáciám o

1. opatreniach prijatých na podporu používania pitnej vody; informácie aktualizuje najmenej raz za šesť rokov,
2. manažmente rizík z domových rozvodných systémov, ktorý zahŕňa výsledky monitorovania domových rozvodných systémov v prioritných priestoroch a informácie o opatreniach prijatých na odstránenie a zníženie rizika z domových rozvodných systémov vrátane informácií o vykonávaní opatrení na odstránenie komponentov z olova; informácie aktualizuje najmenej raz za šesť rokov,
3. prekročení najvyšších medzných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 17 ods. 5, ktoré boli zistené monitorovaním systému zásobovania pitnou vodou a o prijatých nápravných opatreniach; informácie aktualizuje najmenej raz ročne,
4. incidentoch, ktoré sa týkajú pitnej vody, s uvedením ich príčin a prijatých nápravných opatrení; informácie aktualizuje najmenej raz ročne,
5. povolených výnimkách na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody; informácie aktualizuje najmenej raz ročne,
at) rozhoduje o limitoch ukazovateľov kvality

1. pitnej vody, pre ktoré nie sú ustanovené limity všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. w),
2. vody na prírodnom kúpalisku alebo umelom kúpalisku, pre ktoré nie sú ustanovené limity všeobecne záväzným predpisom vydaným podľa § 62 ods. 1 písm. e),
au) poskytuje alebo sprístupňuje Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,12e)
av) zúčastňuje sa na rokovaniach povodňovej komisie a plní úlohy na úseku ochrany pred povodňami podľa osobitného predpisu,12f)
(5) Úrad verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov13)
a) je oprávnený požiadať Komisiu o povolenie výnimky zo zákazu

1. testovať na zvieratách zložky alebo kombinácie zložiek kozmetického výrobku, konečný kozmetický výrobok13aa) alebo jeho prototyp13ab) podľa osobitného predpisu,13ac)
2. uviesť na trh13ad) kozmetický výrobok, ak jeho zložky, kombinácia zložiek, konečné zloženie alebo prototyp boli testované na zvieratách podľa osobitného predpisu,13ac)
b) je oprávnený požiadať príslušný orgán členského štátu, v ktorom je uložená dostupná informačná zložka13ae) o kozmetickom výrobku, o spoluprácu pri overovaní údajov; v žiadosti uvedie dôvod,
c) odpovedá, s ohľadom na stupeň rizika pre verejné zdravie, na žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu o zisteniach podľa písmena b),
d) je oprávnený požiadať spolu s odôvodnením zodpovednú osobu,13af) ak kozmetický výrobok predstavuje riziko pre verejné zdravie, o poskytnutie

1. informácií a dokumentácie o výrobku potrebnej na preukázanie súladu kozmetického výrobku s požiadavkami podľa § 43 ods. 1 písmeno a),
2. zoznamu všetkých kozmetických výrobkov, ktoré uviedla na trh s obsahom látky, o bezpečnosti ktorej existuje pochybnosť,
3. obsahu použitej látky v každom kozmetickom výrobku,
e) podáva každoročne Komisii správu o počte a type testov vykonaných na zvieratách podľa osobitného predpisu,13ag)
f) najmenej raz za štyri roky vyhodnocuje činnosť štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickým výrobkami; výsledky zverejňuje na svojom webovom sídle a oznamuje Komisii a členským štátom,
g) informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zodpovedná osoba sídlo, o zisteniach a opatreniach, ktoré musí zodpovedná osoba prijať,13ah)
h) informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má zodpovedná osoba sídlo, o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa § 55 ods. 2 písm. k), ak neexistuje vážne riziko pre verejné zdravie a zodpovedná osoba v určenej lehote neprijala vhodné opatrenia podľa písmena g),
i) informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX13ai) o opatreniach, ktoré boli zodpovednej osobe uložené podľa § 12 ods. 3 písm. i), ak kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie aj v iných členských štátoch,
j) bezodkladne informuje Komisiu a príslušné orgány členských štátov prostredníctvom systému RAPEX o opatreniach, ktoré boli prijaté podľa § 55 ods. 2 písm. k) a l), ak kozmetický výrobok predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie,
k) informuje príslušné orgány členských štátov o výskyte závažných nežiaducich účinkov13aj) oznámených zodpovednou osobou podľa § 43 ods. 1 písm. k), oznámených distribútormi13ak) podľa § 43 ods. 4 písm. e) a oznámených spotrebiteľmi alebo zdravotníckymi pracovníkmi; o oznámeniach distribútorov, spotrebiteľov a zdravotníckych pracovníkov následne informuje zodpovednú osobu,
l) zabezpečuje, aby údaje podľa § 43 ods. 1 písm. k) a l) tretieho bodu a písm. n) a údaje podľa § 43 ods. 4 písm. e) a h) boli použité len na účely štátneho zdravotného dozoru, analýzy trhu, informovania spotrebiteľov alebo na účely lekárskeho ošetrenia,
m) poskytuje Komisii údaje o orgánoch štátneho zdravotného dozoru a Národnom toxikologickom informačnom centre a o zmene týchto orgánov,
n) poskytuje potrebnú súčinnosť colným orgánom podľa osobitného predpisu13al) a na požiadanie colného orgánu13am) vydáva záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu.13an)

(6) Úrad verejného zdravotníctva vykonáva pôsobnosť podľa odsekov 4 a 5, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 7).
(7) Úrad verejného zdravotníctva je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych orgánov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb podklady a informácie. Štátne orgány, obce, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie bezodkladne poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Úrad verejného zdravotníctva môže takto získané podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh a úloh regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa tohto zákona. Podklady a informácie získané podľa predchádzajúcej vety Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva sú povinné chrániť pred ich vyzradením.

5) Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 30 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7) § 7 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7a) § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
8) § 15a zákona č. 578/2004 Z.z. v znení zákona č. 125/2020 Z.z.

8a) § 26 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
9b) § 8 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 306/2012 Z.z.
9c) § 8 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 306/2012 Z.z.
10) Zákon č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 96/1975 Zb. o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení.

11) § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

12) Napríklad § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.
12a) Zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
12b) § 59 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
12c) § 14 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 153/2013 Z.z.
12d) Čl. 9 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h), j), i), k) a ods. 2, čl. 10 ods. 1 a čl. 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú.v. EÚ L 304, 22.11.2011) v platnom znení.

§ 16 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky (oznámenie č. 370/2007 Z.z.).
12e) § 12 ods. 7 zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12f) Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
13) Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú.v. EÚ L 342, 22.12.2009) v platnom znení.

13aa) Čl. 18 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ab) Čl. 18 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ac) Čl. 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ad) Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ae) Čl. 11 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13af) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ag) Čl. 35 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ah) Čl. 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ai) § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
13aj) Čl. 2 ods. 1 písm. p) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13ak) Čl. 2 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
13al) Zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13am) § 5 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
13an) § 20 ods. 3 písm. i) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.