§ 59 Vzťah k správnemu poriadku

§ 59
Vzťah k správnemu poriadku
(1) Orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, 68) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na

a) schvaľovanie národných referenčných centier podľa § 8 ods. 2,
b) oznamovanie a evidenciu činností vedúcich k ožiareniu podľa § 46,
c) vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 a 16,
d) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e až 30g,
e) uznanie choroby z povolania podľa § 31a a 31c,
f) ukladanie opatrení podľa § 55.
(3) Lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 5 ods. 6 písm. a) druhého, tretieho a piateho bodu je 120 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva predĺžiť túto lehotu o 60 dní. Predĺženie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva žiadateľovi písomne a bezodkladne.

68) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.