§ 59 Vzťah k správnemu poriadku

§ 59
Vzťah k správnemu poriadku
(1) Orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, 68) ak tento zákon neustanovuje inak. To platí aj pre nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4, ak § 59b neustanovuje inak.
(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na

a) schvaľovanie národných referenčných centier podľa § 8 ods. 2,
b) vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 a 16,
c) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e až 30g,
d) uznanie choroby z povolania podľa § 31a a 31c,
e) ukladanie opatrení podľa § 55.
(3) zrušený od 1.4.2018.
68) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.