§ 58 Náhrada nákladov

§ 58
Náhrada nákladov
(1) Náklady spojené s výkonom štátneho zdravotného dozoru uhrádza štát.
(2) Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť.
(3) Ak sa v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, môže príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť tomu, kto tieto povinnosti porušil, čiastočnú alebo úplnú náhradu nákladov.
(4) Za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa náhrada neposkytuje.
(5) pozastavená účinnosť od 13.11.2020. *)

*) Poznámka redakcie ASPI:

Uznesením Ústavného súdu SR zo dňa 4. novembra 2020, uverejneným pod č. 318/2020 Z.z., bola pozastavená účinnosť § 58 ods. 5 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení zákona č. 286/2020 Z.z.