§ 45 Povoľovanie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a uvoľňovania rádioaktívnych látok

§ 45
Povoľovanie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a uvoľňovania rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly
(1) Činnosti uvedené v odsekoch 2 až 5 možno vykonávať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom verejného zdravotníctva na žiadosť fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby.
(2) Povolenie úradu verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, je potrebné na vykonávanie týchto činností vedúcich k ožiareniu:

a) prevádzka jadrových zariadení a etapy vyraďovania jadrových zariadení,
b) ťažba a spracovanie materiálov, ktoré obsahujú prírodné rádionuklidy a ťažia sa alebo sa spracovávajú pre ich rádioaktívne, štiepne alebo množivé charakteristiky,
c) pridávanie rádionuklidov do spotrebných výrobkov a predmetov, do liečiv a do zdravotníckych výrobkov; na dovoz a vývoz takýchto výrobkov z krajín mimo Európskej únie,
d) odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov,
e) odber, skladovanie a na používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie III. 49) a na odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom,
f) prevádzka urýchľovačov častíc, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou väčšou ako 1 MeV, ktoré sa používajú na výrobu rádionuklidov alebo vedeckovýskumné alebo iné technické účely,
g) vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia,
h) zber, skladovanie a úprava rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na účely likvidácie,
i) výroba, distribúcia, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia používaných pri činnostiach, na ktoré je potrebné oznámenie alebo povolenie podľa tohto zákona, výroba ionizačných hlásičov požiaru, dovoz zdrojov ionizujúceho žiarenia z krajín mimo Európskej únie a vývoz zdrojov ionizujúceho žiarenia do krajín mimo Európskej únie,
j) preprava rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak, preprava rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly,
k) nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami, s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom,
l) nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými rádioaktívnymi žiaričmi,
m) lekárske ožiarenie pri biomedicínskych, diagnostických alebo terapeutických výskumných programoch,
n) lekárske ožiarenie v súvislosti s preventívnymi zdravotnými programami alebo skríningom.
(3) Povolenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, je potrebné na vykonávanie týchto činností vedúcich k ožiareniu:

a) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení a vo veterinárnej praxi vrátane urýchľovačov elektrónov s energiou od 1MeV do 25 MeV,
b) používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení a technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skonštruovaných tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia je príkon dávkového ekvivalentu väčší ako 10 mikroSv/hod.,
c) odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyslové indikačné zariadenia, karotážne práce a nedeštruktívna röntgenová alebo gama defektoskopia vrátane používania urýchľovačov častíc na nedeštruktívnu kontrolu materiálov, pri ktorých prevádzke vzniká žiarenie s energiou od 1 MeV do 20 MeV,
d) preprava rádioaktívnych žiaričov, na ktorých používanie vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak,
e) vykonávanie činnosti na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením, ak aj po vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia sú naďalej prekročené smerné hodnoty na vykonanie opatrení podľa § 47 ods. 2,
f) odber, skladovanie a používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak,
g) odber, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I. a II. 49)
(4) Povolenie úradu verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, je potrebné na vykonávanie týchto činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany:

a) vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b) poskytovanie služieb osobnej dozimetrie,
c) určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb,
d) určovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch na účely hodnotenia ožiarenia osôb a regulácie spotreby potravín,
e) vydávanie sprievodných listov otvorených rádioaktívnych žiaričov a osvedčení uzavretých rádioaktívnych žiaričov,
f) poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb,
g) poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly.
(5) Povolenie úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva je potrebné na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia podľa odsekov 2, 3 a 7, spod administratívnej kontroly.
(6) Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba chce vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva podľa odseku 2 a súčasne činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa odseku 3, vydá povolenie na všetky činnosti vedúce k ožiareniu úrad verejného zdravotníctva.
(7) Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba chce vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá nie je uvedená v odsekoch 2 a 3 a nie je uvedená ani v § 46 ods. 1, úrad verejného zdravotníctva rozhodne na základe posúdenia rizík spojených s vykonávaním tejto činnosti, či sa na činnosť vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo ktorý úrad vydá na činnosť vedúcu k ožiareniu povolenie.
(8) Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba podľa odseku 7 je povinná požiadať úrad verejného zdravotníctva o posúdenie rizík spojených s vykonávaním tejto činnosti. Úrad verejného zdravotníctva o žiadosti rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak úrad verejného zdravotníctva rozhodne, že na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu podľa odseku 7 je potrebné povolenie, ďalej ustanovené podmienky na vydanie povolenia platia rovnako.
(9) Povolenie podľa odsekov 2 až 6, okrem povolenia podľa odseku 4 písm. g), je potrebné aj na činnosti vykonávané osobami zo zahraničia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného členského štátu.
(10) Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá chce vykonávať činnosti podľa odsekov 2 až 5, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa odseku 11; to neplatí, ak požiadavky podľa odseku 11 spĺňa fyzická osoba-podnikateľ. Odborný zástupca musí byť zamestnancom držiteľa povolenia. Požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba.
(11) Odborný zástupca musí
a) byť spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu,
b) byť zdravotne spôsobilý na vykonávanú činnosť,
c) byť bezúhonný,
d) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada fyzická osoba alebo právnická osoba vydať povolenie.

(12) Za bezúhonného sa na účely vydania povolenia na činnosti podľa odsekov 2 až 5 považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom činnosti, na ktorú žiada fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba vydať povolenie.
(13) Žiadateľ v žiadosti o vydanie povolenia na činnosti podľa odsekov 2 až 5 uvedie
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
b) činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
c) miesto výkonu činnosti,
d) meno priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
e) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak bol určený.

(14) Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na činnosti podľa odsekov 2 až 5 priloží
a) výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej evidencie,
b) doklady odborného zástupcu alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá je žiadateľom, a to

1. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu,
2. posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
3. výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
4. osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
5. charakteristiku plánovanej činnosti a technického vybavenia,
c) dokumentáciu podľa prílohy č. 4 v rozsahu určenom orgánom príslušným na vydanie povolenia.

(15) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá povolenie, ak žiadosť má požadované náležitosti, žiadateľ alebo jeho odborný zástupca spĺňa podmienky podľa odseku 10 a žiadateľ preukázal splnenie ustanovených požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany.
(16) Lehota na vydanie povolenia podľa odseku 2 písm. a) až d), j), l) a m) je 60 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch môže príslušný orgán verejného zdravotníctva predĺžiť túto lehotu o 60 dní. Predĺženie lehoty oznámi príslušný orgán verejného zdravotníctva písomne žiadateľovi bezodkladne.
(17) Povolenie obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
b) špecifikáciu povolenej činnosti,
c) miesto vykonávania povolenej činnosti,
d) podmienky na vykonávanie činnosti,
e) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu, ak bol určený.

(18) Povolenie sa udeľuje na neurčitý čas.
(19) Orgán verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, povolenie zmení, ak držiteľ povolenia
a) požiada o zmenu odborného zástupcu,
b) oznámi zmenu obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo zmenu obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa.

(20) Orgán verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, môže povolenie zmeniť, ak
a) sa zmenia podmienky na vykonávanie činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie,
b) sa zmení miesto vykonávania činnosti, typ alebo počet používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologické zariadenie pracoviska dôležité z hľadiska radiačnej ochrany.

(21) Orgán verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, povolenie zruší, ak
a) držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia,
b) držiteľ povolenia alebo jeho odborný zástupca prestal spĺňať podmienky podľa odseku 10 alebo
c) držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou a podmienky uvedené v povolení.

(22) Platnosť povolenia zaniká
a) smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
b) zánikom právnickej osoby.

(23) Držiteľ povolenia je povinný oznámiť orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, každú zmenu skutočností, na základe ktorých bolo povolenie vydané, a to do 15 dní odo dňa ich vzniku.
(24) Držiteľ povolenia, ktorý vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 3, je povinný
a) dodržiavať podmienky na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu uvedené v povolení a postupovať v súlade s programom zabezpečenia kvality radiačnej ochrany a ostatnou dokumentáciou priloženou k žiadosti o vydanie povolenia,
b) dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany, požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov a obyvateľov pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a požiadavky na vykonanie zásahu ustanovené osobitným predpisom, 50)
c) dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov na pracovisku so zvýšeným prírodným žiarením ustanovené osobitným predpisom, 51) ak vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu na takomto pracovisku,
d) dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany osôb pri lekárskom ožiarení ustanovené osobitným predpisom, 52) ak vykonáva lekárske ožiarenie,
e) dodržiavať požiadavky na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov ustanovené osobitným predpisom, 53) ak vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom alebo opusteným žiaričom,
f) dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov podľa osobitného predpisu, 54) ak vykonáva činnosti v kontrolovanom pásme prostredníctvom externého dodávateľa služieb,
g) vytvoriť v rozsahu zodpovedajúcom závažnosti vykonávanej činnosti technické a organizačné podmienky na zabezpečenie kvality radiačnej ochrany,
h) zabezpečiť sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany, systematicky hodnotiť súlad vykonávaných činností s týmito požiadavkami a uplatňovať výsledky hodnotenia v praxi,
i) zabezpečiť monitorovanie ionizujúceho žiarenia a rádionuklidov, ktoré vznikajú alebo sa uvoľňujú v dôsledku vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu v pracovnom prostredí a životnom prostredí v okolí pracoviska, v súlade s monitorovacím plánom a informovať zamestnancov o výsledkoch monitorovania,
j) overovať účinnosť technických zariadení určených na ochranu obyvateľov a životného prostredia,
k) zabezpečiť zdroje ionizujúceho žiarenia proti ich odcudzeniu,
l) obmedzovať tvorbu rádioaktívnych odpadov na nevyhnutnú mieru,
m) odovzdávať priebežne inštitucionálne rádioaktívne odpady a nepoužívané rádioaktívne žiariče osobe oprávnenej na ich skladovanie alebo spracovanie podľa tohto zákona alebo osobe oprávnenej na ich úpravu alebo uloženie podľa osobitného predpisu, 55)
n) zabezpečiť, aby činnosti vedúce k ožiareniu vykonávali len zdravotne spôsobilí a odborne spôsobilí pracovníci,
o) absolvovať najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu; to neplatí, ak držiteľ povolenia má určeného odborného zástupcu,
p) zabezpečiť informovanie a školenie pracovníkov 56) a najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,
q) viesť a uchovávať dokumentáciu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. u), sledovať, merať, hodnotiť a overovať parametre a skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
r) viesť evidenciu rádioaktívnych odpadov podľa druhov odpadov tak, aby bola zrejmá ich charakteristika pre bezpečné nakladanie s nimi a dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a pravidelne vyhodnocovať ich dodržiavanie, najmenej však jedenkrát za rok,
s) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávanou činnosťou, na ktorú bolo vydané povolenie; toto poistenie musí trvať po celý čas platnosti povolenia,
t) odstrániť všetky zdroje ionizujúceho žiarenia a rádioaktívne odpady z pracoviska a vykonať dekontamináciu pracovných plôch a priestorov, technologických a technických zariadení, v ktorých sa vykonávali činnosti s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, pred zrušením pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
u) oznámiť bezodkladne orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, každé prekročenie limitov ožiarenia a každú radiačnú nehodu alebo radiačnú haváriu,
v) oznamovať skutočnosti dôležité z hľadiska ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, zasielať doklady a predkladať správy o zabezpečení ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, v rozsahu a v lehotách uvedených v povolení na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,
w) oznamovať evidované údaje do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálneho registra dávok v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. u),
x) oznamovať vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na dočasnom pracovisku,
y) plniť povinnosti podľa § 49 ods. 1 a 2 pri ohrození verejného zdravia.

(25) Držiteľ povolenia, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, je povinný
a) dodržiavať podmienky na vykonávanie činnosti dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany uvedené v povolení,
b) postupovať v súlade s dokumentáciou priloženou k žiadosti o vydanie povolenia,
c) zabezpečiť systém kvality a sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na vykonávanie činnosti dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, systematicky hodnotiť súlad vykonávaných činností s týmito požiadavkami a uplatňovať výsledky hodnotenia v praxi,
d) absolvovať najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu; to neplatí, ak držiteľ povolenia má určeného odborného zástupcu,
e) zabezpečiť informovanie a školenie pracovníkov 56) vykonávajúcich činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany a najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia vykonávanie činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
f) viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu,
g) oznamovať evidované údaje do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálneho registra dávok,
h) oznamovať orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany a zasielať doklady a predkladať správy o vykonávaní činnosti v rozsahu a v lehotách uvedených v povolení.

(26) Držiteľ povolenia, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 5, je povinný
a) dodržiavať podmienky na vykonávanie činnosti uvedené v povolení,
b) dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany, požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov a obyvateľov vrátane požiadaviek na uvádzanie rádioaktívnych látok a rádioaktívnych materiálov do životného prostredia ustanovené osobitným predpisom, 57)
c) zabezpečiť, aby spod administratívnej kontroly boli uvoľnené len rádioaktívne látky a rádioaktívne kontaminované látky, ktorých aktivita je taká nízka, že jej ďalšie znižovanie nie je na základe optimalizácie radiačnej ochrany odôvodnené, pričom ožiarenie obyvateľov nimi spôsobené je nižšie ako prípustné hodnoty,
d) zabezpečiť, aby rádioaktívne látky, ktoré obsahujú rádionuklidy s krátkou dobou polpremeny, boli uvoľnené spod administratívnej kontroly až po vymretí krátko žijúcich rádionuklidov,
e) voliť také spôsoby uvoľnenia spod administratívnej kontroly, ktoré zabezpečia čo najnižšiu záťaž obyvateľov a životného prostredia a ktoré zabezpečia, že v životnom prostredí nedôjde ku koncentrácii rádioaktívnych látok do úrovní, ktoré by spôsobovali neodôvodnené ožiarenie,
f) zabezpečiť, aby pred uvoľnením rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly boli stanovené rádionuklidy a ich aktivita v súlade s prevádzkovými predpismi a podmienkami uvedenými v povolení,
g) viesť evidenciu rádioaktívnych látok uvoľnených spod administratívnej kontroly,
h) oznamovať skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, zasielať doklady a predkladať správy o množstve, vlastnostiach a spôsobe uvoľnenia rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly, o vplyve na rádioaktivitu životného prostredia a o dávkovej záťaži obyvateľov spôsobenej uvoľnením rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly orgánu verejného zdravotníctva, ktorý povolenie vydal, v rozsahu a v lehotách uvedených v povolení.

(27) Odborný zástupca a pracovník, ktorý riadi vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu uvedených v odsekoch 2, 3 a 7, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany uvedených v odseku 4 a činnosti uvedenej v odseku 5, sú povinní absolvovať najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu zameranú na činnosť, ktorú vykonávajú.
(28) Zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, sú povinní
a) dodržiavať predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany a predpisy na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu a činnosti vedúce k ožiareniu vykonávať v súlade s nimi,
b) postupovať pri činnostiach vedúcich k ožiareniu tak, aby ich ožiarenie, ožiarenie ostatných zamestnancov, externých pracovníkov a obyvateľov bolo čo najmenšie,
c) používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a správne s nimi zaobchádzať,
d) oznamovať odbornému zástupcovi a pracovníkom, ktorí riadia činnosti vedúce k ožiareniu, skutočnosti, ktoré ovplyvňujú ich zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, a oznamovať nedostatky na pracovisku dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
e) zvyšovať si sústavne odbornú kvalifikáciu a zúčastňovať sa na informovaní a školení. 56)

(29) Odborná príprava na činnosti vedúce k ožiareniu, činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany a na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly pozostáva zo všeobecnej časti a špecifickej časti. Všeobecná časť prípravy je zameraná na získanie znalosti právnych predpisov, poznatkov o vlastnostiach a škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia, o spôsoboch ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, o základných princípoch, zásadách a postupoch radiačnej ochrany, o organizácii práce a požiadavkách na vedenie dokumentácie. Špeciálna časť prípravy je zameraná na špecifické otázky v závislosti od druhu vykonávanej činnosti. Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu 8 až 32 hodín podľa charakteru činnosti. Odbornú prípravu môžu poskytovať len fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú povolenie na činnosť dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 45 ods. 4 písm. g).

49) Príloha č. 7 tabuľka č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z.
50) § 6 až 33, § 39 až 48 a § 49 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z.
51) § 35 až 38 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z.
52) § 3 až 14 a § 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z.z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení.
53) § 3 ods. 3, § 4 až 8 a § 9 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov.
54) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 346/2006 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme.
55) Zákon č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
56) § 26 a 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z.
57) § 5 až 33, § 39 až 48 a § 49 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z.