§ 46 Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu

§ 46
Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu
(1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba sú povinné oznámiť úradu verejného zdravotníctva, ako aj regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vykonávanie týchto činností vedúcich k ožiareniu:

a) vykonávanie vyšetrení röntgenovým kostným denzitometrom,
b) používanie rádionuklidov pri laboratórnych vyšetreniach metódou rádioimunoanalýzy,
c) používanie kalibračných rádioaktívnych žiaričov, ktorých aktivita neprekračuje stonásobok aktivity podľa osobitného predpisu, 58)
d) používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, röntgenfluorescenčných analyzátorov, röntgenových prístrojov na kontrolu obsahu batožín a používanie technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skonštruovaných tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je menší ako 10 mikroSv/hod.,
e) používanie zariadení obsahujúcich rádioaktívne žiariče, ktorých aktivita neprekračuje stonásobok aktivity, ktorá umožňuje vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly,
f) používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, pri ktorých súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umožňujú vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väčší ako jeden a menší alebo rovný 100 a súčasne súčet podielov hmotnostných aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt hmotnostných aktivít týchto rádionuklidov, ktoré umožňujú vyňatie rádioaktívnej látky spod administratívnej kontroly, je väčší ako jeden.
(2) Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na externého dodávateľa služieb.
(3) Oznámenie podľa odsekov 1 a 2 je potrebné aj na činnosť vykonávanú osobami, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území iného členského štátu.
(4) Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 sú povinné oznámenie o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu doručiť úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najneskôr desať pracovných dní pred začatím plánovanej činnosti.
(5) Oznámenie o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu podľa odseku 1 obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je oznamovateľ právnická osoba, alebo meno, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je oznamovateľ fyzická osoba-podnikateľ,
b) meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je oznamovateľ právnická osoba,
c) opis a rozsah činnosti vedúcej k ožiareniu,
d) miesto a dátum začatia vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
e) špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a predpokladaný spôsob skončenia činnosti vedúcej k ožiareniu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

(6) Oznámenie externého dodávateľa služieb o plánovanom vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu obsahuje
a) údaje podľa odseku 4 písm. a) až d),
b) údaje o držiteľovi povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu, na pracovisku ktorého sa bude vykonávať činnosť vedúca k ožiareniu:

1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je držiteľ povolenia právnická osoba, alebo
2. meno, obchodnémeno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je držiteľ povolenia fyzická osoba-podnikateľ,
c) meno, priezvisko, bydlisko a štátne občianstvo odborného zástupcu externého dodávateľa služieb, ak bol určený,
d) kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu alebo externého dodávateľa služieb, ak nemá určeného odborného zástupcu.

(7) Oznámené činnosti vedúce k ožiareniu úrad verejného zdravotníctva zaeviduje a do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vydá o zaevidovaní potvrdenie.
(8) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 1 na základe oznámenia, sú povinné
a) dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany a požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov a obyvateľov ustanovené osobitným predpisom, 59)
b) používať zdroje ionizujúceho žiarenia podľa návodu na používanie,
c) viesť a uchovávať evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia v predpísanom rozsahu päť rokov od skončenia činnosti vedúcej k ožiareniu,
d) oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu údajov podľa odseku 4 a skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do troch dní po ich skončení,
e) oznamovať bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každé nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia a jeho odovzdanie inej osobe,
f) zabezpečiť bezpečné ukončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

(9) Externý dodávateľ služieb, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 1 na základe oznámenia, je povinný
a) dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov pri ich činnosti v kontrolovanom pásme podľa osobitného predpisu, 60)
b) určiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 45 ods. 11 a je zamestnancom externého dodávateľa služieb; to neplatí, ak požiadavky podľa § 45 ods. 11 spĺňa externý dodávateľ služieb,
c) poskytnúť držiteľovi povolenia, na pracovisku ktorého bude vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, pred začiatkom činnosti požiadavky na zabezpečenie regulácie osobných dávok externých pracovníkov,
d) hodnotiť a regulovať ožiarenie externých pracovníkov,
e) zabezpečiť kontrolu zdravotnej spôsobilosti externých pracovníkov,
f) absolvovať najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu; to neplatí, ak externý dodávateľ služieb má určeného odborného zástupcu,
g) zabezpečiť informovanie a školenie pracovníkov 56) a najmenej jedenkrát za päť rokov odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu,
h) viesť dokumentáciu o zabezpečení radiačnej ochrany,
i) poskytovať príslušnému lekárovi údaje o osobných dávkach externých pracovníkov a iné údaje potrebné na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu,
j) oznámiť bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu údajov oznamovaných podľa odseku 5 a každé prekročenie limitov ožiarenia,
k) oznamovať výsledky osobného monitorovania externých pracovníkov do centrálneho registra dávok,
l) oznámiť úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva ukončenie vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu do 14 dní po ukončení tejto činnosti.

56) § 26 a 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z.
58) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z.
59) § 6 až 20 a § 26 až 28 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z.z.
60) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 346/2006 Z.z.