Dokumenty pri výstupe zamestnanca

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2023
dokumenty pri výstupe zamestnanca
Predtým, ako posledný raz zatvoríte za sebou dvere vášho zamestnávateľa, rozhodne by vo vašich rukách nemali chýbať nasledujúce dokumenty.

Výstupný list

Ide o doklad, ktorý potvrdzuje vyrovnanie vašich záväzkov voči zamestnávateľovi. Hoci zostáva uložený u zamestnávateľa, je dobré si urobiť kópiu, aby ste mali dôkaz, že ste si všetky záväzky riadne vyrovnali. Väčšinou ide o odovzdanie pracovných pomôcok a potvrdenia z iných oddelení, že nemáte voči nim žiadne nesplnené záväzky. Výstupný list vám pripraví zamestnávateľ.

Potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočtový list)

Ide o veľmi dôležitý dokument! Ak máte vyrovnané všetky záväzky voči svojmu už bývalému zamestnávateľovi, mal by vám ho vydať automaticky. Toto potvrdenie budete potrebovať v prípade, že nastúpite do nového zamestnania. Urobte si preto z neho kópiu. Zápočtový list slúži taktiež na zdokladovanie pôsobenia u zamestnávateľa pre účely vybavovania starobného dôchodku a pod.

Sú v ňom uvedené údaje pre zápočet predchádzajúcich rokov, dôvod a spôsob ukončenia pracovného pomeru, údaje o dosiahnutej kvalifikácii. Ďalej obsahuje informácie, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávali zrážky, v akej výške a v koho prospech, a či majú byť vykonávané ďalej.

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

Toto tlačivo dostanete až po skončení pracovného pomeru, keď sa budete evidovať na príslušnom úrade práce. Vyplní ho za vás mzdová účtovníčka spoločnosti, v ktorej ste naposledy pracovali.

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní, teda 2 roky. Nárok na podporu v nezamestnanosti má každý zamestnanec, ktorý pracoval na hlavný pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce, kedy mu zamestnávateľ platil sociálne poistenie.

Zjednodušene si môžete výšku dávky v nezamestnanosti vypočítať ako 50 % priemeru hrubej mzdy za posledné 2 roky. Bližšie informácie ohľadne evidencie na úrade práce nájdete na stránke Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti/1361s.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov

Vydáva zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru a to bez vášho vyžiadania. Tento dokument je dôležitý pre účely ročného zúčtovania preddavkov na daň a k vyplneniu daňového priznania.

Tip: Všetky dokumenty, ktoré vám zamestnávateľ odovzdá, si starostlivo uschovajte! Budete ich potrebovať napr. pre potreby Úradu, práce, sociálnych vecí a rodiny či Sociálnej poisťovne.

Mohlo by vás zaujímať: Ako si pripraviť dobrý životopis