Sociálna poisťovňa

Posledná aktualizácia: 25. júna 2018
Sociálna poisťovňa - Kariéra v kocke - Profesia.sk
Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
Prejsť na pracoviská Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa – základná charakteristika

Sociálna poisťovňa vznikla ako inštitúcia, ktorej účelom bolo plnenie dôchodkových a sociálnych služieb pre občanov. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie – starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia.

Orgánmi Sociálnej poisťovne sú:

 • generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,
 • Dozorná rada Sociálnej poisťovne a
 • riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.

Štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne je v súčasnosti generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

Nad prácou Sociálnej poisťovne vykonáva kontrolu Dozorná rada s 11 členmi, na čele s Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú:

 • Ústredie Sociálnej poisťovne a
 • pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré sú vecne príslušné na konanie vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia vo vymedzenom rozsahu.

Sociálna poisťovňa poskytuje za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení z určených päť druhov poistenia nasledovné dávky:

 • nemocenské poistenie
  • nemocenské,
  • ošetrovné,
  • vyrovnávacia dávka
  • materské
 • dôchodkové poistenie
  • starobné poistenie
   • starobný dôchodok,
   • predčasný starobný dôchodok,
   • pozostalostné dávky,
   • vdovský,
   • vdovecký,
   • sirotský
  • invalidné poistenie
   • invalidný dôchodok,
   • pozostalostný dôchodok,
 • úrazové poistenie
  • úrazový príplatok
  • úrazová renta
  • jednorazové vyrovnanie
  • pozostalostná úrazová renta
  • jednorazové odškodnenie
  • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
  • rekvalifikácia a rekvalifikačné
  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • náhrada nákladov spojených s liečením
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom
 • garančné poistenie
  • dávka garančného poistenia (poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa
 • poistenie v nezamestnanosti
  • dávka v nezamestnanosti (poskytuje sa v prípade straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti.

Základným zdrojom príjmov Sociálnej poisťovne je poistné na nemocenské poistenie, starobné, invalidné, úrazové, garančné, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity platené poistencami, zamestnávateľmi a štátom.

Aké povinnosti voči sociálnej poisťovni máte?

Každý jedinec by mal vedieť , aké sú jeho povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Pri ich neplnení totiž vzniká dlh, ktorý môže spôsobiť spôsobiť zastavenie vyplácania dávok a dospieť až k exekúcii.

Povinnosť platiť poistné Sociálnej poisťovni vzniká:

 • pre zamestnanca a zamestnávateľa vznikom právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti.
 • Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) od 1. júla kalendárneho roka (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok – od 1. októbra kalendárneho roka), ak mala za predchádzajúci kalendárny rok príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (k 1. júlu 2018/1. októbru 2018 je táto hraničná suma 5 472,00 eur). Povinnosť platiť poistné vzniká SZČO tiež opätovným nadobudnutím právneho postavenia SZČO, ak za posudzovaný kalendárny rok mala príjmy vyššie ako zákonom stanovená hranica. (Kalkulačky na výpočet poistného)
 • Dobrovoľne poistenej osobe v období, v ktorom je na toto poistenie prihlásená

Služby Sociálnej poisťovne

Sociálnu poisťovňu môžete požiadať o vydanie rôznych druhom potvrdení, alebo fotokópií oficiálnych listí. Komunikovať môžete osobne na pobočke ale aj elektronicky.

Sociálna poisťovňa poskytuje služby:

 • Elektronická komunikácia so zamestnávateľmi.
 • Elektronický prístup k individuálnemu účtu poistenca – prehľad o započítaných obdobiach svojho zamestnania (poistenia), informáciu o výške vymeriavacích základov na platenie poistného, všeobecných vymeriavacích základov a osobných mzdových bodov.
 • Centrálny informačný ponukový systém (CIPS) – poskytuje informácie o rozhodovaní o najvýhodnejšej ponuke pre výplatu dôchodku z II. piliera.
 • Saldokonto – elektronická služba, činná od roku 2013, prostredníctvom ktorej si živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby môžu sami skontrolovať, či poistné zaplatili správne, či a v akej výške majú preplatok alebo nedoplatok.
 • SMS správy a e-maily pre SZČO o nezaplatenom poistnom za uplynulý mesiac
 • SMS správy a e-maily pre zamestnávateľov o nezaplatenom poistnom a neodovzdaných výkazoch poistného.
 • Mobilná aplikácia pre zamestnávateľov na registráciu zamestnancov – je plnohodnotnou alternatívou pre predbežné prihlásenie a odhlásenie zamestnanca. Dostupné pre Android a iOS.
 • Od roku 2015 živnostníkom a ostatným SZČO oznamuje vznik a zánik povinného poistenia, ako aj výšku vymeriavacieho základu, výšku poistného.
 • Umožňuje elektronický prístup aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Verejnosť sa môže v prípade záujmu o informácie alebo poradenstvo obrátiť na Informačno-poradenské centrum. Kontakt prebieha telefonicky, emailových formulárom alebo osobne na kontaktnom mieste.

V Sociálnej poisťovni si môžete vyžiadať potvrdenia:

 • o dátume priznania dôchodku,
 • o poberaní dôchodku (s aktuálnou sumou dôchodku, aj bez sumy dôchodku),
 • o nepoberaní dôchodku,
 • o vyplatenom dôchodku za určité obdobie,
 • o výške vianočného príspevku,
 • o výške miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách,
 • o exekučných zrážkach z dôchodku,
 • o poberaní dávok v nezamestnanosti, úrazových a garančných dávok a tiež nemocenských dávok (vždy príslušná pobočka, ktorá dávku vypláca),
 • o nedoplatkoch na poistnom (pre SZČO, dobrovoľne poistenú osobu, fyzickú osobu, za ktorú platí štát, zamestnávateľa, občianske združenia a rôzne iné záujmové organizácie, ktoré nie sú evidované v registri zamestnávateľov – hlavne v súvislosti s príjmom 2% dane), ktoré vydáva miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne,
 • o dobe poistenia (pre všetkých poistencov),
 • zápočet rokov (pre SZČO, dobrovoľne poistenú osobu), ktoré vydáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne,
 • o počte zamestnancov (pre zamestnávateľa), ktoré vydáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne,
 • o tom, že ste zamestnancom u nejakého konkrétneho zamestnávateľa, ktoré vydáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne
 • o vymeriavacom základe na dôchodkové poistenie z mesačného výkazu poistného a príspevkov zamestnávateľa uvedenom v individuálnom účte poistenca, ktoré vydáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne,
 • odpisy a fotokópie rozhodnutí na žiadosť občanov.

Sociálna poisťovňa – ústredie

Výkon sociálneho poistenia je v kompetencii organizačných zložiek – Ústredia Sociálnej poisťovne a pobočiek Sociálnej poisťovne. Ústredie riadi generálny riaditeľ.

Pracoviská Sociálnej poisťovne

Vyberte kraj, v ktorom máte trvalý pobyt:

Banskobystrický kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Banskobystrickom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Banská Bystrica

Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica
Tel.: 0906 175 550, 0906 175 685, 02/3247 5550, 02/3247 5685
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Brezno
Ul. Boženy Němcovej 4, 977 01 Brezno
Tel.: 0906 179 115, 02/3247 9115

Pobočka Sociálnej poisťovne Lučenec

Dr. Vodu 6, 984 01 Lučenec
Tel.: 0906 178 200, 02/3247 8200
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Rimavská Sobota

K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0906 178 400, 02/3247 8400
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Veľký Krtíš

Ul. SNP 28, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 0906 177 800, 02/3247 7800
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Žiar nad Hronom

Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0906 176 311, 02/3247 6311
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Banská Štiavnica
Obvodný úrad, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 0906 173 640, 02/3247 3640

Vysunuté pracovisko Žarnovica
Obvodný úrad, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Tel.: 0906 173 642, 02/3247 3642

Pobočka Sociálnej poisťovne Zvolen

Š. Moyzesa 1369/52, P. O. BOX 133, 960 62 Zvolen 1
Tel.: 0906 176 366, 0906 176 360, 02/3247 6366, 02/3247 6360
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Detva
Záhradná ul. č. 11/13 (budova GTS System), 962 12 Detva
Tel.: 0906 173 585, 02/3247 3585

Vysunuté pracovisko Krupina
Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Tel.: 0906 173 440, 02/3247 3440

Bratislavský kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Bratislavskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Bratislava

Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava
Tel.: 0906 172 111, 02/3247 2111
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Bratislava V
Kutlíkova 17., blok B, 9. poschodie (budova Technopolu), 852 12 Bratislava V.
Tel.: 0906 173 671, 02/3247 3671

Vysunuté pracovisko Malacky
Bernolákova 1/A (Inkubátor) 1. poschodie, 901 01 Malacky
Tel.: 0906 178 000, 02/3247 8000

Vysunuté pracovisko Pezinok
Radničné námestie 9, 902 14 Pezinok
Tel.: 0906 178 900, 02/3247 8900

Vysunuté pracovisko Senec
Brezová 2 (za parkoviskom pri Kauflande), 903 01 Senec
Tel.: 0906 178 962, 02/3247 8962

Košický kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Košickom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Košice

Festivalové nám. 1, 041 84 Košice
Tel.: 0906 174 411, 02/3247 4411
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Moldava nad Bodvou
Hviezdoslavova 32, 045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.: 0906 173 595, 02/3247 3595

Pobočka Sociálnej poisťovne Michalovce

Nám. osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce
Tel.: 0906 176 901, 02/3247 6901
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Sobrance
Gagarinova 2, 073 01 Sobrance
Tel.: 0906 173 601, 02/3247 3601

Vysunuté pracovisko Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Tel.: 0906 173 602, 02/3247 3602

Pobočka Sociálnej poisťovne Rožňava

Štítnická 12, 048 13 Rožňava
Tel.: 0906 176 750, 02/3247 6750
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Revúca
Komenského 40, 050 01 Revúca
Tel.: 0906 179 201, 02/3247 9201

Pobočka Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves

Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves
Tel.: 0906 177 100, 02/3247 7100
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Gelnica
Banícke nám. 99, 056 01 Gelnica
Tel.: 0906 173 567, 02/3247 3567

Vysunuté pracovisko Krompachy
Kúpeľná 9, 053 42 Krompachy
Tel.: 0906 173 597, 02/3247 3597

Vysunuté pracovisko Levoča
nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Tel.: 0906 173 575, 02/3247 3575

Pobočka Sociálnej poisťovne Trebišov

M. R. Štefánika 178, 075 01 Trebišov
Tel.: 0906 175 701, 02/3247 5701
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Kráľovský Chlmec
Hlavná 68, 077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.: 056/632 1864

Nitriansky kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Nitrianskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Galanta

Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta
Tel.: 0906 178 100, 02/3247 8100
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Šaľa
Dolná ulica 524/1, 927 01 Šaľa
Tel.: 0906 173 557, 02/3247 3557

Vysunuté pracovisko Sereď
I. Krasku 2464/38, 926 01 Sereď
Tel.: 0906 173 603, 02/3247 3603

Pobočka Sociálnej poisťovne Komárno

Petöfiho 7, 945 79 Komárno
Tel.: 0906 177 400, 02/3247 7400
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Levice

Ul. sv. Michala 4, 934 71 Levice
Tel.: 0906 176 668, 02/3247 6668
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Šahy
Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Tel.: 0906 173 662, 02/3247 6693

Pobočka Sociálnej poisťovne Nitra

Slančíkovej 3, 950 43 Nitra
Tel.: 0906 176 111, 02/3247 6111
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Zlaté Moravce
Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
Tel.: 0906 173 495, 02/3247 3495

Pobočka Sociálnej poisťovne Nové Zámky

Nám. G. Széchényiho 10, 940 58 Nové Zámky
Tel.: 0906 175 201, 02/3247 5201
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Štúrovo
Poliklinika, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/756 5175

Pobočka Sociálnej poisťovne Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 2269/18, 955 37 Topoľčany
Tel.: 0906 177 570, 0906 177 550, 02/3247 7570, 02/3247 7550
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 0906 173 665, 02/3247 3665

Vysunuté pracovisko Partizánske
Nám. SNP 151/6 (budova ÚPSVaR SR), 958 01 Partizánske
Tel.: 0906 173 592, 02/3247 3592

Prešovský kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Prešovskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Bardejov

Hurbanova 6, 085 46 Bardejov
Tel.: 0906 178 300, 02/3247 8300
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Humenné

Námestie slobody 58, 066 57 Humenné
Tel.: 0906 177 200, 02/3247 7200
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Medzilaborce
Mestský úrad Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/7321 294

Vysunuté pracovisko Snina
Budovateľská 2204, budova Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 069 01 Snina
Tel.: 0906 178 716, 02/3247 8716

Pobočka Sociálnej poisťovne Poprad

Ul. 1. mája 4053/24, 058 01 Poprad
Tel.: 0906 174 211, 02/3247 4211
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Kežmarok
Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok
Tel.: 0906 173 402, 02/3247 3402

Pobočka Sociálnej poisťovne Prešov

Masarykova 1, 080 01 Prešov
Tel.: 0906 174 800, 02/3247 4800
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Sabinov
Námestie slobody 87, 083 01 Sabinov
Tel.: 0906 173 659, 02/3247 3659

Pobočka Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves

Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves
Tel.: 0906 177 100, 02/3247 7100
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Gelnica
Banícke nám. 99, 056 01 Gelnica
Tel.: 0906 173 567, 02/3247 3567

Vysunuté pracovisko Krompachy
Kúpeľná 9, 053 42 Krompachy
Tel.: 0906 173 597, 02/3247 3597

Vysunuté pracovisko Levoča
nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Tel.: 0906 173 575, 02/3247 3575

Pobočka Sociálnej poisťovne Stará Ľubovňa

Budovateľská 42/535, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 0906 177 701, 02/3247 7701
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Svidník

Sovietskych hrdinov 121, 089 01 Svidník
Tel.: 0906 178 800, 02/3247 8800
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Giraltovce
Hviezdoslavova 3, 087 01 Giraltovce
Tel.: 0906 173 604, 02/3247 3604

Vysunuté pracovisko Stropkov
Hlavná 26, 091 01 Stropkov
Tel.: 0906 173 655, 02/3247 3655

Pobočka Sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou

Rázusova 128, 093 18 Vranov nad Topľou
Tel.: 0906 177 000, 02/3247 7000
Email: [email protected]

Trenčiansky kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Trenčianskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Považská Bystrica

Kukučínova 208/23, 017 53 Považská Bystrica
Tel.: 0906 175 852, 02/3247 5852
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Dubnica nad Váhom
Partizánska 149/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 0906 179 130, 02/3247 9130

Vysunuté pracovisko Púchov
Royova 1048, 020 01 Púchov
Tel.: 0906 173 551, 02/3247 3551

Pobočka Sociálnej poisťovne Prievidza

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
Tel.: 0906 175 481, 02/3247 5481
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Senica

Hollého 1219, 905 01 Senica
Tel.: 0906 178 516, 02/3247 8516
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Holíč
Námestie sv. Martina 1716/9, 908 51 Holíč
Tel.: 0906 173 629, 02/3247 3629

Vysunuté pracovisko Myjava
M. R. Štefánika 561/6, 907 01 Myjava
Tel.: 0906 179 261, 02/3247 9261

Pobočka Sociálnej poisťovne Trenčín

Jilemnického 3760, 912 50 Trenčín
Tel.: 0906 174 742, 02/3247 4742
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova ul. č. 36, Dom štátnej správy, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 0906 173 522, 02/3247 3522

Trnavský kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Trnavskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Dunajská Streda

Galantská cesta 693/5, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0906 176 200, 0906 176 150, 02/3247 6200, 02/3247 6150
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Galanta

Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta
Tel.: 0906 178 100, 02/3247 8100
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Šaľa
Dolná ulica 524/1, 927 01 Šaľa
Tel.: 0906 173 557, 02/3247 3557

Vysunuté pracovisko Sereď
I. Krasku 2464/38, 926 01 Sereď
Tel.: 0906 173 603, 02/3247 3603

Pobočka Sociálnej poisťovne Senica

Hollého 1219, 905 01 Senica
Tel.: 0906 178 516, 02/3247 8516
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Holíč
Námestie sv. Martina 1716/9, 908 51 Holíč
Tel.: 0906 173 629, 02/3247 3629
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Myjava
M. R. Štefánika 561/6, 907 01 Myjava
Tel.: 0906 179 261, 02/3247 9261
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Trnava

Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava
Tel.: 0906 174 084, 02/3247 4084
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Hlohovec
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0906 173 533, 02/3247 3533

Vysunuté pracovisko Piešťany
J. Záborského 40, 921 01 Piešťany
Tel.: 0906 173 540, 02/3247 3540

Žilinský kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Žilinskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Čadca

Štúrova 2078, 022 01 Čadca
Tel.: 0906 176 550, 02/3247 6550
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Kysucké Nové Mesto
Belanského ul. 1345, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 0906 179 221, 02/3247 9221

Pobočka Sociálnej poisťovne Dolný Kubín

Aleja slobody 1878, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 0906 178 874, 02/3247 8874
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Námestovo
Ul. Červeného kríža 62/30, Námestovo
Tel.: 0906 173 525, 02/3247 3525

Vysunuté pracovisko Tvrdošín
Medvedzie 132, Tvrdošín
Tel.: 0906 173 652, 02/3247 3652

Pobočka Sociálnej poisťovne Liptovský Mikuláš

Štúrova 34, 031 32 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0906 178 600, 02/3247 8600
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Ružomberok
Podhora 9, 034 01 Ružomberok
Tel.: 0906 179 000, 02/3247 9000

Pobočka Sociálnej poisťovne Martin

Nám. SNP 4, 036 25 Martin
Tel.: 0906 176 451, 02/3247 6451
Email: [email protected]

Pobočka Sociálnej poisťovne Žilina

Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina
Tel.: 0906 175 111, 02/3247 5111
Email: [email protected]

Vysunuté pracovisko Bytča
M. Rázusa 749/5, 014 01 Bytča
Tel.: 0906 179 281, 02/3247 9281

Zdroj informácií: www.socpoist.sk