Sociálna poisťovňa

Posledná aktualizácia: 29. októbra 2015
Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.Sociálna poisťovňa - Kariéra v kocke - Profesia.sk
Prejsť na pracoviská Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa – základná charakteristika

Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie.

Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie – starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Sociálna poisťovňa má tieto orgány:

 • generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,
 • Dozorná rada Sociálnej poisťovne a
 • riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.

Štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne je v súčasnosti generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne je Dozorná rada, ktorá má v súčasnosti 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dozorná rada sa ďalej tvorí z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, z troch zástupcov navrhnutých vládou a z jedného zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

Pobočku Sociálnej poisťovne riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky. Za činnosť pobočky sa zodpovedá generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa má tieto organizačné zložky:

 • Ústredie Sociálnej poisťovne a
 • pobočky Sociálnej poisťovne, ktoré sú vecne príslušné na konanie vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia vo vymedzenom rozsahu.

Sociálna poisťovňa poskytuje za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení z určených päť druhov poistenia nasledovné dávky:

 • nemocenské poistenie
  • nemocenské,
  • ošetrovné,
  • vyrovnávacia dávka
  • materské
 • dôchodkové poistenie
  • starobné poistenie
   • starobný dôchodok,
   • predčasný starobný dôchodok,
   • pozostalostné dávky,
   • vdovský,
   • vdovecký,
   • sirotský
  • invalidné poistenie
   • invalidný dôchodok,
   • pozostalostný dôchodok,
 • úrazové poistenie
  • úrazový príplatok
  • úrazová renta
  • jednorazové vyrovnanie
  • pozostalostná úrazová renta
  • jednorazové odškodnenie
  • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
  • rekvalifikácia a rekvalifikačné
  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • náhrada nákladov spojených s liečením
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom
 • garančné poistenie
  • dávka garančného poistenia (poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa
 • poistenie v nezamestnanosti
  • dávka v nezamestnanosti (poskytuje sa v prípade straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti.

Sociálna poisťovňa má základný zdroj príjmu z poistného na nemocenské poistenie, starobné, invalidné, úrazové, garančné, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity platené poistencami, zamestnávateľmi a štátom. Zákon o sociálnom poistení definuje, kto je platiteľom poistného na jednotlivé druhy poistenia, určuje sadzby poistného, vymeriavací základ, odvod poistného, pohľadávky, pokuty, penále. Rozpočet a ročnú závierku Sociálnej poisťovne schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení dáva právo orgánom dozoru štátu, ktorými sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR, aby dohliadali nad vykonávaním nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, ktoré má na starosti Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa – história

Úlohou spoločnosti je zabezpečiť starším občanom materiálne podmienky pri zachovaní platných etických noriem. Táto zodpovednosť sa odráža najmä v poskytovaní primeraných dôchodkov a ďalších sociálnych služieb, ktoré Sociálna poisťovňa zabezpečuje.

Roky 1929 – 1939

Keď nazrieme do histórie, dozvieme sa, že penzijné poistenie v Československej republike upravoval zákon č. 26 z roku 1929. Nahradil pôvodný penzijný zákon z decembra 1906 a jeho rakúske a československé novely. Nositeľom penzijného poistenia podľa tohto zákona bol Všeobecný penzijný ústav. Vykonával penzijné poistenie, ktoré bolo jedným z odvetví sociálneho poistenia. Pojem „sociálne poistenie“ už vtedy predstavoval súbor verejnoprávnych hospodárskych nariadení, vybudovaných na princípe rovnováhy medzi príjmami a výdavkami. Ich úlohou bolo zabezpečiť priznanie peňažných dávok ekonomicky slabším osobám spravidla s pomocou štátu. Nositeľkou invalidného, nemocenského a starobného poistenia za prvej Československej republiky bola Ústredná sociálna poisťovňa v Prahe.

Roky 1939 – 1945

Po vzniku Slovenskej republiky v marci 1939 zriadila vláda prostredníctvom nariadenia v apríli 1939 Ústrednú sociálnu poisťovňu v Bratislave, ktorá bola verejnoprávna a zabezpečovala dôchodkové aj nemocenské poistenie. Súbežne s ňou pôsobila v rokoch 1938-1939 Zemská úradovňa pre poisťovanie robotníkov na Slovensku, ktorá vykonávala výlučne poistenie tejto pracujúcej vrstvy. Vládnym nariadením z novembra 1940 sa Ústredná sociálna poisťovňa v Bratislave pretvorila na Robotnícku sociálnu poisťovňu. V jej rámci vznikli poisťovacie odbory podľa jednotlivých odvetví poistenia, ktoré okrem svojich úloh spojených s poistením, plnili aj určité úlohy, spoločné pre všetky odbory. Zjednotenie robotníckeho sociálneho poistenia bolo v tom čase významným krokom na poli sociálnej politiky. Napriek tomu sa v tomto období sociálne zabezpečenie vzťahovalo iba na obmedzený okruh osôb.

Roky 1945 – 1951

V roku 1945 sa Robotnícka sociálna poisťovňa pretransformovala na Ústrednú sociálnu poisťovňu. Po troch rokoch činnosti sa zmenila na Národnú poisťovňu, ktorá prevzala aj financovanie zdravotnej starostlivosti a pôsobila do roku 1951.

Roky 1951 – 1989

Po nástupe a upevnení komunistického režimu sociálna politika, a v jej rámci najmä sociálne zabezpečenie, začali sa dotýkať prakticky každého občana. Vtedajší vývoj vytvoril podmienky na rozšírenie počtu aktivít sociálnej politiky. Od roku 1952 sa prostriedky na realizáciu sociálneho zabezpečenia sústredili v Slovenskom úrade dôchodkového zabezpečenia. V súlade s komunistickou doktrínou sa poštátnili prostriedky Národnej poisťovne, na ktoré mali prirodzené vlastnícke právo poistenci, prispievajúci do jej fondov. Došlo k rozmachu štátneho paternalizmu v sociálnej sfére, keď mnohé formy starostlivosti prevzali namiesto rodín orgány štátu. Rôzne sociálne aktivity sa tak v podstatnej miere presunuli z rodiny na štátnu sociálnu politiku a jej podsystémy – sociálne zabezpečenie, sociálnu starostlivosť, sociálnu činnosť štátnych podnikov a družstiev, ako aj sociálnu činnosť Revolučného odborového hnutia (ROH) a záujmových organizácií. Od roku 1960 prevzala výkon dôchodkového zabezpečenia Správa dôchodkov v Bratislave. Vo výkone sociálneho zabezpečenia došlo k výraznej organizačnej zmene v roku 1976. Podľa zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení sa organizačne odčlenil výkon dôchodkového zabezpečenia (prešiel do pôsobnosti novovytvoreného Úradu dôchodkového zabezpečenia) a výkon nemocenského poistenia prešiel na orgány ROH, Slovenskú správu nemocenského poistenia, krajské a okresné správy nemocenského poistenia, ako ich účelové zariadenia.

Roky 1990 – 2003

Po 17. novembri 1989 prekonalo sociálne zabezpečenie dve zásadné zmeny, ktoré sa dotkli predovšetkým jeho organizačnej stránky. Prvou bolo zlúčenie výkonu dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia od 1. januára 1991 do jednej štátnej inštitúcie. Slovenská správa nemocenského poistenia, odbory sociálnych vecí národných výborov a Úrad dôchodkového zabezpečenia sa zlúčili do Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia, ktorá pôsobila do konca roku 1992. V roku 1993 došlo v rámci transformácie sociálnej sféry ku zmene inštitucionálneho usporiadania a vytvoreniu verejnoprávnej inštitúcie – Národnej poisťovne. Zmena vyjadrovala dve nové základné skutočnosti:

 1. zlúčila výkon zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia v jednej inštitúcii, tvorenej tromi samostatnými fondmi.
 2. v nadväznosti na novú daňovú sústavu odčlenila financovanie Národnej poisťovne od štátneho rozpočtu a vytvorila tri samostatné fondy, ktoré sa mali tvoriť z poistného a čiastočne z príspevkov štátu.

Spojenie zdravotného poistenia s fondmi sociálneho zabezpečenia sa časom ukázalo ako nefunkčné vzhľadom na ich principiálnu odlišnosť, čo vyvolávalo problémy v efektívnom organizačnom usporiadaní Národnej poisťovne. To bol dôvod ich rozdelenia a zriadenia pluralitného systému zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa začala svoju činnosť ako verejnoprávna inštitúcia v roku 1995. Keď štát zveril Sociálnej poisťovni výkon nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, vybavil ju potrebnými kompetenciami a poskytol jej relatívnu nezávislosť od ministerstiev i vlády SR. Od 1. apríla 2002 prevzala Sociálna poisťovňa od Slovenskej poisťovne výkon poistenia aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.

Rok 2004 až po súčasnosť

Rok 2004 je medzníkom v doterajšej histórii Sociálnej poisťovne, ktorý ovplyvnil celú spoločnosť. Prijatím zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. umožnila Národná rada SR spustenie dlho očakávanej dôchodkovej reformy. Len tak sa mohol začať reformovať aj systém sociálneho zabezpečenia, ktorý sa od 1. januára 2004 zmenil na sociálne poistenie v pravom zmysle slova, pričom vykonávateľom je Sociálna poisťovňa.

Zmien, ktoré priniesol zákon o sociálnom poistení je veľa. V nemocenskom poistení, dôchodkovom poistení, úrazovom poistení. Pôsobnosť Sociálnej poisťovne sa rozšírila o poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie, ktorých agendu poisťovňa prevzala od Národného úradu práce. Zmeny sú aj v oblasti výberu poistného a lekárskej posudkovej činnosti. Od 1. januára 2005 pribudli Sociálnej poisťovni aj nové povinnosti spojené s realizáciou starobného dôchodkového sporenia, t.j. druhým pilierom dôchodkovej reformy. V rámci starobného dôchodkového sporenia poisťovňa predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Sociálna poisťovňa – ústredie

Výkon sociálneho poistenia je v kompetencii organizačných zložiek – Ústredia Sociálnej poisťovne a pobočiek Sociálnej poisťovne. Ústredie riadi generálny riaditeľ. Vo veciach patriacich do pôsobnosti ústredia koná v mene Sociálnej poisťovne generálny riaditeľ alebo vedúci zamestnanec ústredia poverený generálnym riaditeľom.

Do pôsobnosti ústredia patrí:

 • rozhodovať v prvom stupni okrem iného predovšetkým o dôchodkových dávkach, o úrazovej rente a o pozostalostnej úrazovej rente,
 • rozhodovať v druhom stupni vo veciach, o ktorých rozhodovanie v prvom stupni patrí do pôsobnosti pobočky.

Ústredie ďalej:

 • riadi a kontroluje činnosť pobočiek,
 • hospodári s finančnými prostriedkami a s majetkom Sociálnej poisťovne,
 • vypláca dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu,
 • uplatňuje pohľadávky na poistnom, pokutách, penále a na dávke garančného poistenia,
 • vykonáva lekársku posudkovú činnosť,
 • vykonáva kontrolnú činnosť, konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť vo veciach sociálneho poistenia
 • vykonáva ďalšie činnosti uložené jej zákonom o sociálnom poistení.

Ústredie tiež vystupuje v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do jeho pôsobnosti v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej moci.

Pracoviská Sociálnej poisťovne

Vyberte kraj, v ktorom máte trvalý pobyt:

Banskobystrický kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Banskobystrickom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Banská Bystrica

Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica
Tel.: 0906 175 550, 0906 175 685, 02/3247 5550, 02/3247 5685
Email: banskabystrica@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Brezno
Ul. Boženy Němcovej 4, 977 01 Brezno
Tel.: 0906 179 115, 02/3247 9115

Pobočka Sociálnej poisťovne Lučenec

Dr. Vodu 6, 984 01 Lučenec
Tel.: 0906 178 200, 02/3247 8200
Email: lucenec@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Rimavská Sobota

K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0906 178 400, 02/3247 8400
Email: rimavskasobota@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Veľký Krtíš

Ul. SNP 28, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 0906 177 800, 02/3247 7800
Email: velkykrtis@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Žiar nad Hronom

Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0906 176 311, 02/3247 6311
Email: ziarnadhronom@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Banská Štiavnica
Obvodný úrad, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 0906 173 640, 02/3247 3640

Vysunuté pracovisko Žarnovica
Obvodný úrad, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Tel.: 0906 173 642, 02/3247 3642

Pobočka Sociálnej poisťovne Zvolen

Š. Moyzesa 1369/52, P. O. BOX 133, 960 62 Zvolen 1
Tel.: 0906 176 366, 0906 176 360, 02/3247 6366, 02/3247 6360
Email: zvolen@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Detva
Záhradná ul. č. 11/13 (budova GTS System), 962 12 Detva
Tel.: 0906 173 585, 02/3247 3585

Vysunuté pracovisko Krupina
Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Tel.: 0906 173 440, 02/3247 3440

Bratislavský kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Bratislavskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Bratislava

Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava
Tel.: 0906 172 111, 02/3247 2111
Email: bratislavamesto@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Bratislava V
Kutlíkova 17., blok B, 9. poschodie (budova Technopolu), 852 12 Bratislava V.
Tel.: 0906 173 671, 02/3247 3671

Vysunuté pracovisko Malacky
Bernolákova 1/A (Inkubátor) 1. poschodie, 901 01 Malacky
Tel.: 0906 178 000, 02/3247 8000

Vysunuté pracovisko Pezinok
Radničné námestie 9, 902 14 Pezinok
Tel.: 0906 178 900, 02/3247 8900

Vysunuté pracovisko Senec
Brezová 2 (za parkoviskom pri Kauflande), 903 01 Senec
Tel.: 0906 178 962, 02/3247 8962

Košický kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Košickom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Košice

Festivalové nám. 1, 041 84 Košice
Tel.: 0906 174 411, 02/3247 4411
Email: kosicemesto@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Moldava nad Bodvou
Hviezdoslavova 32, 045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.: 0906 173 595, 02/3247 3595

Pobočka Sociálnej poisťovne Michalovce

Nám. osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce
Tel.: 0906 176 901, 02/3247 6901
Email: michalovce@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Sobrance
Gagarinova 2, 073 01 Sobrance
Tel.: 0906 173 601, 02/3247 3601

Vysunuté pracovisko Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Tel.: 0906 173 602, 02/3247 3602

Pobočka Sociálnej poisťovne Rožňava

Štítnická 12, 048 13 Rožňava
Tel.: 0906 176 750, 02/3247 6750
Email: roznava@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Revúca
Komenského 40, 050 01 Revúca
Tel.: 0906 179 201, 02/3247 9201

Pobočka Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves

Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves
Tel.: 0906 177 100, 02/3247 7100
Email: spisskanovaves@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Gelnica
Banícke nám. 99, 056 01 Gelnica
Tel.: 0906 173 567, 02/3247 3567

Vysunuté pracovisko Krompachy
Kúpeľná 9, 053 42 Krompachy
Tel.: 0906 173 597, 02/3247 3597

Vysunuté pracovisko Levoča
nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Tel.: 0906 173 575, 02/3247 3575

Pobočka Sociálnej poisťovne Trebišov

M. R. Štefánika 178, 075 01 Trebišov
Tel.: 0906 175 701, 02/3247 5701
Email: trebisov@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Kráľovský Chlmec
Hlavná 68, 077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.: 056/632 1864

Nitriansky kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Nitrianskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Galanta

Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta
Tel.: 0906 178 100, 02/3247 8100
Email: galanta@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Šaľa
Dolná ulica 524/1, 927 01 Šaľa
Tel.: 0906 173 557, 02/3247 3557

Vysunuté pracovisko Sereď
I. Krasku 2464/38, 926 01 Sereď
Tel.: 0906 173 603, 02/3247 3603

Pobočka Sociálnej poisťovne Komárno

Petöfiho 7, 945 79 Komárno
Tel.: 0906 177 400, 02/3247 7400
Email: komarno@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Levice

Ul. sv. Michala 4, 934 71 Levice
Tel.: 0906 176 668, 02/3247 6668
Email: levice@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Šahy
Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Tel.: 0906 173 662, 02/3247 6693

Pobočka Sociálnej poisťovne Nitra

Slančíkovej 3, 950 43 Nitra
Tel.: 0906 176 111, 02/3247 6111
Email: nitra@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Zlaté Moravce
Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
Tel.: 0906 173 495, 02/3247 3495

Pobočka Sociálnej poisťovne Nové Zámky

Nám. G. Széchényiho 10, 940 58 Nové Zámky
Tel.: 0906 175 201, 02/3247 5201
Email: novezamky@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Štúrovo
Poliklinika, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/756 5175

Pobočka Sociálnej poisťovne Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 2269/18, 955 37 Topoľčany
Tel.: 0906 177 570, 0906 177 550, 02/3247 7570, 02/3247 7550
Email: topolcany@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 0906 173 665, 02/3247 3665

Vysunuté pracovisko Partizánske
Nám. SNP 151/6 (budova ÚPSVaR SR), 958 01 Partizánske
Tel.: 0906 173 592, 02/3247 3592

Prešovský kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Prešovskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Bardejov

Hurbanova 6, 085 46 Bardejov
Tel.: 0906 178 300, 02/3247 8300
Email: bardejov@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Humenné

Námestie slobody 58, 066 57 Humenné
Tel.: 0906 177 200, 02/3247 7200
Email: humenne@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Medzilaborce
Mestský úrad Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/7321 294

Vysunuté pracovisko Snina
Budovateľská 2204, budova Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 069 01 Snina
Tel.: 0906 178 716, 02/3247 8716

Pobočka Sociálnej poisťovne Poprad

Ul. 1. mája 4053/24, 058 01 Poprad
Tel.: 0906 174 211, 02/3247 4211
Email: poprad@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Kežmarok
Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok
Tel.: 0906 173 402, 02/3247 3402

Pobočka Sociálnej poisťovne Prešov

Masarykova 1, 080 01 Prešov
Tel.: 0906 174 800, 02/3247 4800
Email: presov@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Sabinov
Námestie slobody 87, 083 01 Sabinov
Tel.: 0906 173 659, 02/3247 3659

Pobočka Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves

Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves
Tel.: 0906 177 100, 02/3247 7100
Email: spisskanovaves@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Gelnica
Banícke nám. 99, 056 01 Gelnica
Tel.: 0906 173 567, 02/3247 3567

Vysunuté pracovisko Krompachy
Kúpeľná 9, 053 42 Krompachy
Tel.: 0906 173 597, 02/3247 3597

Vysunuté pracovisko Levoča
nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Tel.: 0906 173 575, 02/3247 3575

Pobočka Sociálnej poisťovne Stará Ľubovňa

Budovateľská 42/535, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 0906 177 701, 02/3247 7701
Email: staralubovna@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Svidník

Sovietskych hrdinov 121, 089 01 Svidník
Tel.: 0906 178 800, 02/3247 8800
Email: svidnik@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Giraltovce
Hviezdoslavova 3, 087 01 Giraltovce
Tel.: 0906 173 604, 02/3247 3604

Vysunuté pracovisko Stropkov
Hlavná 26, 091 01 Stropkov
Tel.: 0906 173 655, 02/3247 3655

Pobočka Sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou

Rázusova 128, 093 18 Vranov nad Topľou
Tel.: 0906 177 000, 02/3247 7000
Email: vranovnadtoplou@socpoist.sk

Trenčiansky kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Trenčianskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Považská Bystrica

Kukučínova 208/23, 017 53 Považská Bystrica
Tel.: 0906 175 852, 02/3247 5852
Email: povazskabystrica@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Dubnica nad Váhom
Partizánska 149/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 0906 179 130, 02/3247 9130

Vysunuté pracovisko Púchov
Royova 1048, 020 01 Púchov
Tel.: 0906 173 551, 02/3247 3551

Pobočka Sociálnej poisťovne Prievidza

Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
Tel.: 0906 175 481, 02/3247 5481
Email: prievidza@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Senica

Hollého 1219, 905 01 Senica
Tel.: 0906 178 516, 02/3247 8516
Email: senica@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Holíč
Námestie sv. Martina 1716/9, 908 51 Holíč
Tel.: 0906 173 629, 02/3247 3629

Vysunuté pracovisko Myjava
M. R. Štefánika 561/6, 907 01 Myjava
Tel.: 0906 179 261, 02/3247 9261

Pobočka Sociálnej poisťovne Trenčín

Jilemnického 3760, 912 50 Trenčín
Tel.: 0906 174 742, 02/3247 4742
Email: trencin@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova ul. č. 36, Dom štátnej správy, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 0906 173 522, 02/3247 3522

Trnavský kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Trnavskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Dunajská Streda

Galantská cesta 693/5, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0906 176 200, 0906 176 150, 02/3247 6200, 02/3247 6150
Email: dunajskastreda@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Galanta

Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta
Tel.: 0906 178 100, 02/3247 8100
Email: galanta@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Šaľa
Dolná ulica 524/1, 927 01 Šaľa
Tel.: 0906 173 557, 02/3247 3557

Vysunuté pracovisko Sereď
I. Krasku 2464/38, 926 01 Sereď
Tel.: 0906 173 603, 02/3247 3603

Pobočka Sociálnej poisťovne Senica

Hollého 1219, 905 01 Senica
Tel.: 0906 178 516, 02/3247 8516
Email: senica@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Holíč
Námestie sv. Martina 1716/9, 908 51 Holíč
Tel.: 0906 173 629, 02/3247 3629
Email: holic@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Myjava
M. R. Štefánika 561/6, 907 01 Myjava
Tel.: 0906 179 261, 02/3247 9261
Email: myjava@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Trnava

Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava
Tel.: 0906 174 084, 02/3247 4084
Email: trnava@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Hlohovec
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Tel.: 0906 173 533, 02/3247 3533

Vysunuté pracovisko Piešťany
J. Záborského 40, 921 01 Piešťany
Tel.: 0906 173 540, 02/3247 3540

Žilinský kraj

Zoznam pobočiek a ich úradných hodín v Žilinskom kraji

Pobočka Sociálnej poisťovne Čadca

Štúrova 2078, 022 01 Čadca
Tel.: 0906 176 550, 02/3247 6550
Email: cadca@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Kysucké Nové Mesto
Belanského ul. 1345, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 0906 179 221, 02/3247 9221

Pobočka Sociálnej poisťovne Dolný Kubín

Aleja slobody 1878, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 0906 178 874, 02/3247 8874
Email: dolnykubin@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Námestovo
Ul. Červeného kríža 62/30, Námestovo
Tel.: 0906 173 525, 02/3247 3525

Vysunuté pracovisko Tvrdošín
Medvedzie 132, Tvrdošín
Tel.: 0906 173 652, 02/3247 3652

Pobočka Sociálnej poisťovne Liptovský Mikuláš

Štúrova 34, 031 32 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0906 178 600, 02/3247 8600
Email: liptovskymikulas@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Ružomberok
Podhora 9, 034 01 Ružomberok
Tel.: 0906 179 000, 02/3247 9000

Pobočka Sociálnej poisťovne Martin

Nám. SNP 4, 036 25 Martin
Tel.: 0906 176 451, 02/3247 6451
Email: martin@socpoist.sk

Pobočka Sociálnej poisťovne Žilina

Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina
Tel.: 0906 175 111, 02/3247 5111
Email: zilina@socpoist.sk

Vysunuté pracovisko Bytča
M. Rázusa 749/5, 014 01 Bytča
Tel.: 0906 179 281, 02/3247 9281

Zdroj informácií: www.socpoist.sk