Europass

Posledná aktualizácia: 25. októbra 2015
Europass - Slovník pojmov - Profesia.sk

Europass má štrukturovaný formát, dá sa vyplniť online, je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, dá sa uložiť a aktualizovať. Jeho hlavnou výhodou je prehľadnosť a v kontexte otvoreného pracovného trhu jednotná štruktúra. Táto jednotná štruktúra však zároveň spôsobuje to, že uchádzač o prácu, ktorý využije Europass formát pre svoj životopis, sa len ťažko odlíši od iných uchádzačov. Ak v pracovnom inzeráte nie je Europass vyslovene požadovaný, vytvorte si radšej pekný a originálny životopis na našej stránke.

Vytvorte si životopis na Profesia.sk

Čo je Europass?

Europass je päť dokumentov, ktoré umožnia, aby boli vaše schopnosti a kvalifikácia v Európe jasne a ľahko zrozumiteľné. Dva dokumenty sú voľne dostupné a môžu si ich vyplniť samotní európski občania:

 • Životopis vám umožní účinne a prehľadne predstaviť vaše schopnosti a spôsobilosti; Môžete si vytvoriť svoj životopis on-line podľa praktického návodu alebo prevziať formulár, príklady a pokyny.
 • Jazykový pas je nástrojom na vlastné ohodnotenie svojich jazykových schopností a spôsobilostí; Môžete si vytvoriť vlastný Jazykový pas podľa praktického návodu alebo môžete prevziať formulár, príklady a pokyny.

Tri dokumenty, ktoré vydávajú orgány vzdelávania a odbornej prípravy:

 • Europass – mobilita obsahuje záznam znalostí a schopností nadobudnutých v inej krajine Európy.
 • Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých držiteľmi certifikátov odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa už nachádzajú v príslušnom úradnom osvedčení a ktoré sú potom zrozumiteľnejšie, a to predovšetkým v zahraničí.
 • Dodatok k diplomu obsahuje opis znalostí a schopností nadobudnutých nositeľmi akademických titulov. Dopĺňajú sa v ňom informácie, ktoré sa vzťahujú na akademický titul, pričom tento titul je potom zrozumiteľnejší, a to predovšetkým v zahraničí.

Europass a jeho účel

 • Europass pomáha občanom uvádzať informácie o ich schopnostiach a kvalifikácii účinným spôsobom, aby si mohli nájsť zamestnanie alebo školenie.
 • Europass tiež pomáha zamestnávateľom porozumieť schopnostiam a spôsobilostiam pracovníkov.
 • A Europass pomáha orgánom vzdelávania a odbornej prípravy stanoviť obsah učebných osnov a informovať o ňom.

Národné strediská Europass

V každej krajine (v Európskej únii, Európskom hospodárskom priestore) koordinuje aktivity súvisiace s dokumentmi Europass národné stredisko Europass. Je miestom prvého kontaktu pre každú osobu alebo organizáciu, ktorá sa chce dozvedieť viac o Europasse a dokumentoch Europass, alebo sa zaujíma o ich použitie.

Hlavné úlohy národných stredísk sú:

 • koordinovať administráciu dokumentov Europass,
 • propagovať Europass a dokumenty Europass,
 • zabezpečiť, aby informačné a poradenské centrá boli dobre informované o Europasse a dokumentoch Europass,
 • zabezpečiť, aby všetky dokumenty Europass boli k dispozíci aj v tlačenej verzii,
 • pôsobiť ako národný partner v európskej sieti národných stredísk Europass.

Národné stredisko pre Europass (NSE) na Slovensku

Činnosťou NSE bolo poverené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

 • V spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, koordinuje činnosti týkajúce sa sprístupnenia alebo vydávania dokumentov Europass, alebo tam kde je to vhodné, vykonáva tieto činnosti,
 • zriaďuje a riadi vnútroštátny informačný systém,
 • podporuje používanie Europass-u, okrem iného prostredníctvom internetových služieb,
 • zabezpečuje, v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, aby boli jednotlivým občanom sprístupnené adekvátne informácie a usmernenia o Europass-e a jeho dokumentoch,
 • uľahčuje poskytovanie informácií a usmernení o vzdelávacích príležitostiach v celej Európe, o štruktúre vzdelávacích a prípravných systémov a o ďalších otázkach týkajúcich sa mobility na vzdelávacie účely, najmä prostredníctvom úzkej koordinácie s príslušnými službami Spoločenstva a vnútroštátnymi službami, a tam kde je to vhodné, sprístupní občanom úvodný návod k mobilite,
 • riadi na vnútroštátnej úrovni finančnú podporu Spoločenstva pre všetky činnosti týkajúce sa tohto rozhodnutia,
 • zúčastňuje sa na európskej sieti národných stredísk Europass.

Konzultačné hodiny NSE

 • Pondelok 8.30 hod. – 14.30 hod. (prestávka: 11:30 – 12:30)
 • Streda 8.30 hod. – 14.30 hod. (prestávka: 11:30 – 12:30)
 • Štvrtok 8.30 hod. – 14.30 hod. (prestávka: 11:30 – 12:30)

Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

Mgr. Eva Kaczová
riaditeľka strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní
Telefón: 02/59374 312
E-mail: eva.kaczova@minedu.sk; naric@minedu.sk

Sekretariát
Telefón: 02/59374 311
Fax: 02/59374 208

Mgr. Lucia Húšťavová
Telefón: 02/59374 619
E-mail: lucia.hustavova@minedu.sk

Vytvorte si životopis na Profesia.sk