§ 5a (1) Inšpektorát práce posudzuje riziko nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 a pravidelne identifikuje odvetvia ekonomických

§ 5a
(1) Inšpektorát práce posudzuje riziko nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 a pravidelne identifikuje odvetvia ekonomických činností, v ktorých sa sústreďuje nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 3 (ďalej len „rizikové odvetvie“).
(2) Inšpektorát práce vykonáva kontrolu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 najmä v rizikových odvetviach.
(3) Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých rizikových odvetviach. Inšpektorát práce poskytuje Národnému inšpektorátu práce každoročne do 31. marca informácie v rozsahu podľa prvej vety.