§ 6-7d Postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
§ 6
Postihy za nelegálne zamestnávanie upravujú osobitné predpisy. 13)
§ 7
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto vykonáva nelegálnu prácu.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.
(3) Priestupky prejednáva inšpektorát práce.
(4) Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis. 14)

§ 7a
Dodatočné platby
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3, je povinná zaplatiť
a) dohodnutú dlžnú mzdu fyzickej osobe, ktorú nelegálne zamestnávala,
b) dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príjmu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku na daň z príjmu, poistnému na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu, 15) povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu, 16) príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu 17) a poistnému na povinné verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu, 18) ktoré by bola povinná odviesť, ak by nelegálne zamestnanú fyzickú osobu riadne zamestnávala, vrátane príslušných sankcií a pokút podľa osobitných predpisov, 19)
c) náklady súvisiace s doručením dlžnej mzdy podľa písmena a) do krajiny, do ktorej sa nelegálne zamestnaná fyzická osoba vrátila alebo bola administratívne vyhostená. 20)

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 je dohodnutou mzdou mesačná minimálna mzda podľa osobitného predpisu 21) alebo mzda dohodnutá v kolektívnej zmluve pre porovnateľného zamestnanca, 22) ak kolektívna zmluva upravuje mzdu priaznivejšie, ako je výška mesačnej minimálnej mzdy.
(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 sa predpokladá, že pracovnoprávny vzťah trval tri mesiace.
(4) Dodatočná platba podľa odseku 1 písm. b) je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 7b
Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je zodpovedná za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 3, ak splnila povinnosti podľa osobitného predpisu 23) a nevedela, že doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt boli sfalšované.
(2) Povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c) prechádza, ak tento nárok nebolo možné uspokojiť v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu, 24) na
a) právnickú osobu alebo fyzickú osobu, pre ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, na základe zmluvy dodáva prácu, tovar alebo poskytuje služby, alebo
b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby sprostredkovane podieľa na dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby podľa písmena a).

(3) Postup podľa odseku 2 sa uplatní, len ak sa preukáže, že štatutárny orgán právnickej osoby podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo fyzická osoba podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), alebo ich vedúci zamestnanec vedeli, že právnická osoba alebo fyzická osoba, z ktorej by mala prejsť povinnosť zaplatiť pokutu alebo dodatočné platby podľa odseku 2, porušila zákaz nelegálneho zamestnávania.
(4) Postup podľa odseku 2 sa neuplatní na právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, na ktoré sa vzťahuje zákaz prijať prácu alebo službu podľa odseku 5.
(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „poskytovateľ služby“) prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, ak ide
a) o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu 30 dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo
b) o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce.

(6) Poskytovateľ služby je povinný na požiadanie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, ktorým dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa odseku 5, bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré sú potrebné na to, aby právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, mohli skontrolovať, či poskytovateľ služby neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.
(7) Dodávka práce na účely tohto zákona je

a) vnútroštátna dodávka práce, ktorou je dočasné pridelenie fyzickej osoby na výkon práce podľa osobitného predpisu,24a)
b) cezhraničná dodávka práce, ktorou je

1. dočasné pridelenie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky,
2. vyslanie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky uskutočnené medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou24b) alebo medzi ovládanými osobami.
(8) Inšpektorát práce uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa odseku 5 pokutu od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o dve a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur.
(9) Pokutu podľa odseku 8 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly a najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia zákazu.
(10) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 7c
Informačná povinnosť
(1) Inšpektorát práce je pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania povinný informovať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol nelegálne zamestnaný podľa § 2 ods. 3, o jeho práve podať podnet, 25) ak mu dohodnutá mzda nebola vyplatená, o jeho práve uplatniť si nárok na dohodnutú dlžnú mzdu a o jeho práve na doručenie dlžnej mzdy do krajiny, do ktorej sa vráti alebo bude administratívne vyhostený na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3.
(2) Právnická osoba založená alebo zriadená podľa osobitného predpisu, 26) ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana práv a záujmov štátnych príslušníkov tretích krajín, môže na základe plnomocenstva zastupovať štátneho príslušníka tretej krajiny v občianskom súdnom konaní vo veci ochrany jeho práv podľa tohto zákona. Ak právnická osoba podľa prvej vety prevezme zastúpenie, poverí svojho člena alebo zamestnanca, aby za zastúpeného v jej mene konal.

§ 7ca
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018
Porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 2 písm. b) účinného do 31. decembra 2017 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, sa na účely vedenia centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, a na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitných predpisov27) na základe ich písomnej žiadosti podanej Národnému inšpektorátu práce nepovažuje za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uplynutím 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak táto právnická osoba alebo táto fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktoré využívali závislú prácu fyzickej osoby, prihlásili túto fyzickú osobu do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra.

§ 7cb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1) Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a kontrolu zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 začatú Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pred 1. januárom 2023, ktorá nebola skončená, dokončí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.
(2) Pokutu za nelegálnu prácu a pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 na základe výsledkov kontroly podľa odseku 1 uloží Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.
(3) Konanie o uloženie pokuty za nelegálnu prácu a konanie o uloženie pokuty za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 začaté Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, dokončí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.
(4) Na účely odsekov 1 až 3 sa porušenie zákazu nelegálnej práce a porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania posudzuje podľa § 2a v znení účinnom od 1. januára 2023.
(5) V konaní pred správnym súdom vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty za nelegálnu prácu alebo pokuty za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 začatom pred 1. januárom 2023 zostáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny účastníkom konania. Ak súd v konaní podľa prvej vety zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, v novom konaní rozhodne

a) v prvom stupni inšpektorát práce miestne príslušný podľa sídla úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý v pôvodnom konaní rozhodoval v prvom stupni,
b) v druhom stupni Národný inšpektorát práce.
(6) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú Národnému inšpektorátu práce informácie podľa § 5a ods. 3 aj za rok 2022.

§ 7d
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

6) § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
13) Napríklad § 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
14) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
15) Zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17) § 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
20) Štvrtá časť zákona č. 404/2011 Z.z. v znení zákona č. 75/2013 Z.z.
21) Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
22) § 40 ods. 9 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
23) § 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z.z. v znení zákona č. 223/2011 Z.z.
24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
24a) § 58 a 58a zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
24b) § 66a Obchodného zákonníka.
25) § 150 zákona č. 311/2001 Z.z. v znení zákona č. 124/2006 Z.z.
26) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
27) Napríklad § 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z.