§ 3 Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

§ 3
Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
(1) Fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu.
(2) Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 2 a 3. Fyzická osoba nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 3.
(3) Opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia. 8b)

8b) § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z.z.