§ 52zz Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2019

§ 52zz
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2019
Ustanovenie § 32 ods. 10 v znení účinnom od 1. decembra 2019 sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019.