§ 52zx Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019

§ 52zx
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) v znení účinnom od 1. marca 2019 sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatenú v mesiaci jún 2019.

24d) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č. 63/2018 Z.z.

§ 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2018 Z.z.
§ 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2018 Z.z.