§ 52zv Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019

§ 52zv
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. k) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na osobitný odvod obchodných reťazcov79f) zaplatený po 31. decembri 2018.

79f) Zákon č. 385/2018 Z.z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.