§ 52ze Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2015

§ 52ze
Prechodné ustanovenie účinné od 15. marca 2015
Daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 8, je povinný zvýšiť si základ dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, ak mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu153a) a

a) bola mu vyplatená suma podľa osobitného predpisu,153b) podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie,
b) uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa osobitného predpisu,153c) podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola táto dohoda uzatvorená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie, v ktorom mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu.153a)

153a) § 123aq ods. 2 zákona č. 43/2004 Z.z. v znení zákona č. 25/2015 Z.z.
153b) § 123aq ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) a c) zákona č. 43/2004 Z.z. v znení zákona č. 25/2015 Z.z.
153c) § 33a ods. 4 zákona č. 43/2004 Z.z. v znení zákona č. 183/2014 Z.z.