§ 52z Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

§ 52z
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Ustanovenia § 11 ods. 10 až 13 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania a pri podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2014 a pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014.