§ 52f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 52f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1) Ustanovenia § 32a, 38 a 43 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie roku 2009.
(2) Ustanovenie § 18 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa použije prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008.