§ 3 Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme

§ 3
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
(1) Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis, 4)
d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis, 5)
e) bola zvolená alebo vymenovaná, ak tento zákon alebo osobitný predpis 6) voľbu alebo vymenovanie ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme,
f) je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu, 7) ak sa takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje,
g) má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 8) ak vyučuje náboženstvo.
(2) Predpoklady uvedené v odseku 1 musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme.
(3) Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(4) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov 10) nie starším ako tri mesiace. O zabezpečenie výpisu z registra trestov môže fyzická osoba podľa odseku 1 písomne alebo elektronicky požiadať zamestnávateľa, ktorý je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu;10a) žiadosť musí obsahovať údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje určené na zabezpečenie výpisu z registra trestov zamestnávateľ, ktorý je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu, bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom centrálneho informačného systému10b) Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.
(5) Vymenovanie je predpokladom výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej štátnym orgánom.

4) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z.z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10a) Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b) § 25 zákona č. 55/2017 Z.z.