§ 14b Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej

§ 14b
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1) Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, ktorá je odídencom16) a ktorá z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť podľa § 3 ods. 7 môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“) preukázať bezúhonnosť podľa § 3 ods. 7 aj čestným vyhlásením, ktoré fyzická osoba predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru.
(2) Ak fyzická osoba preukázala bezúhonnosť čestným vyhlásením podľa odseku 1 považuje sa za bezúhonnú, ak sa nepreukáže opak.
(3) Preukázanie nepravdivosti čestného vyhlásenia podľa odseku 1 je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.
(4) Fyzická osoba, ktorá preukázala bezúhonnosť čestným vyhlásením podľa odseku 1 a jej pracovný pomer trvá, je povinná do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie preukázať bezúhonnosť podľa § 3 ods. 7.
(5) Ak fyzická osoba nesplní povinnosť podľa odseku 4 pracovný pomer skončí uplynutím dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.

16) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.