§ 13b Odstupné a odchodné

§ 13b
Odstupné a odchodné
(1) V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť zvýšenie

a) odchodného najviac o dvojnásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku,
b) odstupného najviac o dvojnásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku.
(2) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Zamestnanec je povinný vrátiť odstupné do 15 dní od opätovného vzniku pracovného pomeru, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného. Ustanovenia prvej až tretej vety sa použijú primerane pri vzniku štátnozamestnaneckého pomeru v služobnom úrade podľa osobitného predpisu,10a) ktorý ako zamestnávateľ poskytol zamestnancovi odstupné.

10a) Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.