§ 13b Odstupné a odchodné

§ 13b
Odstupné a odchodné
V podnikovej kolektívnej zmluve možno dohodnúť zvýšenie

a) odchodného najviac o dvojnásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku,
b) odstupného najviac o dvojnásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku.