Čl.III Zákon č. 461/2003 Z.z.

Čl.III
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:
1. § 105 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti z dôvodu začatia výkonu činností zamestnanca, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Jednorazovým vyplatením dávky v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa odseku 5.“.

2. V § 184 ods. 5 tretia veta znie: „Rozhodnutie o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje za žiadosť o dávku v nezamestnanosti.“.