§ 54 Projekty a programy

§ 54
Projekty a programy
(1) Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj

a) národné projekty, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie alebo úrad,
b) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie,
c) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad,
d) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie alebo záujemcov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie a realizuje úrad alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba,
e) pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie,
f) pilotné projekty alebo pilotné programy na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej zamestnanosti, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad.
(2) Projekty a programy podľa odseku 1 sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované zo štátneho rozpočtu, alebo z iných zdrojov.
(3) Na projekty a programy realizované podľa odseku 1 sa neposkytujú príspevky podľa tohto zákona.
(4) Účastníkovi projektov a programov podľa odseku 1 možno poskytnúť finančný príspevok.

59ac) § 12 zákona č. 57/2018 Z.z.
59b) § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z.z.