§ 35b Aliancia sektorových rád a sektorové rady

§ 35b
Aliancia sektorových rád a sektorové rady
(1) Na zabezpečenie tvorby a aktualizácie národnej sústavy povolaní podľa § 35a ods. 2 zriaďuje ministerstvo alianciu sektorových rád (ďalej len „aliancia“). Zloženie aliancie, spôsob vymenúvania jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania aliancie upraví štatút aliancie.
(2) Do pôsobnosti aliancie patrí najmä zriaďovanie sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva a hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti.
(3) Sektorová rada na účely tohto zákona je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov zamestnávateľov, zástupcov odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy. Zloženie sektorovej rady, spôsob vymenúvania jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania sektorovej rady upraví štatút sektorovej rady.
(4) Sektorová rada najmä

a) aktualizuje informačný systém podľa § 35a ods. 1,
b) určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a vytvára predpoklady na ich prenos do systému celoživotného vzdelávania,
c) spolupracuje pri príprave a realizácii projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa tohto zákona.